Zakres działania Komisji ZPSiS

 

Zakres działania Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu

 1. Rozpatrywanie spraw związanych z ochroną zdrowia w mieście.
 2. Ocena działalności ochrony zdrowia w mieście.
 3. Ocena rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania służby zdrowia w mieście.
 4. Przeprowadzanie/inicjowanie analiz stanu zdrowotnego mieszkańców miasta, określanie potrzeb zdrowotnych i ocena stopnia ich zabezpieczenia.
 5. Rozpatrywanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w mieście.
 6. Współdziałanie z Komisjami Rady Miejskiej oraz organizacjami społecznymi, 
 7. w tym zajmującymi się patologiami społecznymi.
 8. Współpraca z samorządami terytorialnymi różnego szczebla w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.
 9. Współpraca z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
 10. Współpraca z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest miasto.
 11. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw z zakresu ochrony zdrowia w mieście.
 12. Udział w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach służby zdrowia, których organem założycielskim jest miasto, o ile będą organizowane z zachowaniem takiego trybu.
 13. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  1. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w jak najszerszym zakresie, w szczególności w aspektach :
  2. bazy materialnej rodziny,
  3. otoczenia psychosocjalnego,
  4. edukacji i wspomagania procesów wychowawczych,
  5. szeroko pojętego zdrowia rodziny,
  6. działań władz samorządowych i administracji rządowej mających istotny wpływ na kondycje rodzin.
 14. Wydawanie opinii, inspirowanie różnorakich działań samorządu na rzecz umocnienia rodziny, zajmowanie stanowiska wobec pojawiających się zagrożeń, udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki rodzin, działania na rzecz współpracy instytucji i organizacji wspierających rodzinę, a w szczególności:
  1. działanie na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych zwłaszcza rodzin mniej zamożnych i wielodzietnych,
  2. uczestniczenie w kreowaniu stanowiska samorządu odnośnie postulowanej prorodzinnej polityki podatkowej państwa,
  3. sygnalizowanie zagrożeń patologią i niepokojących zmian w środowisku,
  4. wysuwanie propozycji wspierania:
   1. osób starszych osamotnionych w rodzinach,
   2. rodzin niepełnych,
   3. rodzin zagrożonych patologią,
   4. rodzin dotkniętych niepełnosprawnością
  5. promowanie:
   1. programów wychowania prorodzinnego w szkołach,
   2. programów wspomagających wychowawców, rodziców i pedagogów,
   3. innych działań i programów mających na celu umocnienie rodziny,
   4. programów informujących pedagogów i wychowawców.
  6. współuczestniczenie w koordynacji prac stowarzyszeń, wspólnot i kościołów dla budowania miejskiej polityki prorodzinnej oraz współpraca z Radami Osiedli,
  7. współpraca przy tworzeniu świetlic środowiskowych oraz w miarę możliwości centrów usług socjalnych,
  8.   opiniowanie prac organów i agend samorządowych (w tym projektów uchwał Rady Miejskiej) pod kątem ich wpływu na sytuacje rodzin,
  9. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu tworzenia prorodzinnego klimatu w naszym mieście,
  10. współdziałanie z instytucjami kulturalnymi miasta na rzecz ugruntowania kultury sprzyjającej rodzinie,
  11. kontakty z innymi komisjami ds. rodziny zmierzające do kształtowania prorodzinnych norm prawa oraz współpraca w tym zakresie z parlamentarzystami,
  12. dokonanie przeglądu strategii rozwoju miasta oraz opiniowanie jej realizacji 
  13. w aspekcie polityki prorodzinnej samorządu.
 15. Określanie i opiniowanie kierunków polityki socjalnej miasta :
  1. wspieranie działań zapobiegających i rozwiązujących problemy patologii społecznej,
  2. inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zabezpieczających potrzeby psychospołeczne osób starszych :
   1. rozwój usług socjalnych w tym zakresie,
   2. rozwój placówek stacjonarnych dziennych i całodobowych,
   3. wspieranie inicjatyw samopomocowych.
  3. podejmowanie działań zmierzających do aktywnego włączania się niepełnosprawnych w nurt życia społecznego,
  4. rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami bezrobocia,
  5. wspieranie tworzenia instrumentów rozwoju gospodarczego :
   1. Inkubatora Przedsiębiorczości,
   2. Ośrodka Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
  6. współpraca z komisjami Rady Miejskiej oraz stowarzyszeniami, jednostkami sfery budżetowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, fundacjami i innymi w zakresie określania polityki społecznej,
  7. prowadzenie systemowych badań społeczności naszego miasta.
 16. Opiniowanie działalności w sferze kultury fizycznej w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.
 17. Opiniowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych 
 18. i uczniowskich klubów sportowych w zakresie sprawowanego przez  Prezydenta  Miasta  nadzoru nad tymi jednostkami.
 19. Opiniowanie i wnioskowanie, w sprawach dotyczących działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych  miasta zajmujących się rekreacją ruchową oraz rozwojem sportu dzieci i młodzieży.
 20. Opiniowanie realizacji strategii  rozwoju  Bielska-Białej  w części dotyczącej zagadnień kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
 21. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zapewnienia w budżecie miasta środków finansowych na realizacje zadań w dziedzinie kultury fizycznej.
  1. Inicjowanie i podejmowanie działań koordynujących w zakresie :
  2. stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta,
  3. wyposażenie obiektów zamkniętych (hale sportowe) i otwartych (boiska, stadiony, tereny rekreacyjne) w urządzenia sportowo-rekreacyjne,
  4. rozpoznanie wykorzystania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
  5. postulowanie o udzielenie pomocy finansowej stowarzyszeniom kultury fizycznej na utrzymanie i unowocześnienie obiektów sportowych, z których korzystają mieszkańcy,
  6. udział w naradach przedstawicieli środowisk sportowych przed ważnymi imprezami sportowymi o randze krajowej i międzynarodowej,
  7. wspieranie działań i udzielanie pomocy w organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 22. Opiniowanie działalności w zakresie rozwoju i promocji turystyki na terenie miasta.
 23. Opiniowanie i inicjowanie lokalnych możliwości rozwoju usług turystycznych.
 24. Stymulowanie działań, mających na celu zagospodarowanie turystyczne terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
 25. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie funkcjonowania obiektów i urządzeń turystycznych.
 26. Opiniowanie podejmowanych przez Prezydenta  Miasta  zamierzeń w zakresie :
  1. aktualizacji i odnowienia tablic informacji turystycznej w mieście,
  2. odnowienia oznakowania szlaków turystycznych,
  3. wykonania tablic schematycznych szlaków pieszych,
  4. opracowania wydawnictw turystycznych.
 27. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zapewnienia w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie turystyki.
 28. Wspieranie działalności stowarzyszeń i jednostek turystycznych w organizacji: wycieczek, rajdów, zlotów i obozów.
 29. Opiniowanie i wspieranie działalności Kół Krajoznawczo-Turystycznych, funkcjonujących w bielskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 30. Opiniowanie kierunków promocji i rozwoju turystyki w mieście poprzez m.in. udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi turystyczne, pokazy, konkursy).