Zakres działania Komisji GPiOŚ

 

Zakres działania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 1. Opiniowanie spraw w odniesieniu do opracowań:
  1. zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
  3. w przypadkach kiedy organ wydający decyzję zamierza odstąpić od warunków zapisanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 2. Opiniowanie ważniejszych zamierzeń inwestorskich w obszarze miasta.
 3. Opiniowanie spraw dotyczących zmiany sposobu użytkowania terenów przemysłowych w wyniku przekształceń zakładów istniejących i sposobu zagospodarowania terenów dla zakładów nowopowstających i sieci usług.
 4. Opiniowanie spraw związanych z układem komunikacyjnym miasta
 5. Opiniowanie wniosków dotyczących nabywania i zbywania niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 6. Opiniowanie spraw dotyczących wydzierżawiania pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg na okres dłuższy niż 3 miesiące.
 7. Opiniowanie wydzierżawiania i użyczania niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 8. Opiniowanie spraw związanych z programami realizacji uzbrojenia terenu i urządzeń komunalnych (w kontekście harmonijnego rozwoju miasta) ustalonego w Strategii i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 9. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zabezpieczenia środków budżetowych miasta na cele gospodarki przestrzennej, mienia miasta, geodezji i rolnictwa.
 10. Opiniowanie wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.
 11. Opiniowanie wniosków dot. przeznaczenia środków na cele modernizacji dróg rolniczych, rekultywacji gruntów, odbudowy stawów rybnych, itp.
 12. Typowanie terenów w mieście dla opracowania :
  1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. koncepcji programowo-przestrzennych,
  3. zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ofert programowo-przestrzennych (elementy katalogu ofert).
 13. Udział w tworzeniu i aktualizacji mapy numerycznej miasta.
 14. Wskazywanie tematów urbanistycznych i architektonicznych dla opracowań konkursowych.
 15. Ocena skuteczności działań nadzoru budowlanego w obrębie miasta.
 16. Polityka agrarna – ochrona kompleksów rolnych – zachowanie dla funkcji żywicielskiej i atrakcji krajobrazu naturalnego w relacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 17. Sprzyjanie rozwojowi mieszkalnictwa i inwestycjom związanym z produkcją rolną.
 18. Podejmowanie działań mających na celu eliminację upraw konsumpcyjnych i paszowych w rejonach zagrożonych ekologicznie.
 19. Współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie działalności szkoleniowo-informacyjnej oraz wdrażania środków ekologicznych do produkcji zdrowej żywności.
 20. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących :
  1. ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
  2. gospodarki wodnej i zasobami naturalnymi,
  3. ochrony przyrody,
  4. gospodarki terenami leśnymi i zieleni miejskiej,
  5. zagospodarowania przestrzennego terenów miasta w aspekcie ochrony środowiska i przyrody,
  6. działania Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  7. inwestycji proekologicznych pozabudżetowych jednostek gospodarczych związanych z miastem.