Zakres działania Komisji GMiM

 

Zakres działania Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa

 1. Wnioskowanie i opiniowanie zabezpieczenia środków budżetowych na działalność gospodarki komunalnej miasta.
 2. Opiniowanie propozycji wykorzystania środków budżetowych oraz zamierzeń inwestycyjnych w zakresie gospodarki miejskiej.
 3. Współudział w tworzeniu polityki miasta oraz opiniowanie zamierzeń w dziedzinach:
  1. miejskich dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego,
  2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
  3. oświetlenia ulic miejskich,
  4. lokalnego transportu zbiorowego,
  5. zieleni miejskiej, zadrzewień, lasu komunalnego,
  6. cmentarzy komunalnych,
  7. ochrony bezdomnych zwierząt,
  8. cieków wodnych,
  9. zimowego utrzymania miasta
 4. Opiniowanie planu prac remontowych i inwestycyjnych w wyżej wymienionych dziedzinach.
 5. Wnioskowanie oraz opiniowanie w sprawach istniejących lub proponowanych rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta.
 6. Analiza zagadnień oraz opiniowanie zadań w dziedzinie gospodarki energetycznej miasta na etapie tworzenia polityki gospodarczej oraz w fazie realizacyjnej.
 7. Nadzór merytoryczny nad działalnością komunalnych zakładów budżetowych oraz współpraca ze spółkami handlowymi z udziałem miasta Bielska-Białej.
 8. Współdziałanie w wypracowaniu zasad polityki miasta i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. pozyskiwania zasobów mieszkaniowych miasta dla zaspokojenia potrzeb rodzin o niskich dochodach, a także lokali mieszkalnych zamiennych i socjalnych,
  2. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, między innymi kryteriów ich modernizacji i remontów,
  3. nabywania i zbywania budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
  4. zasad gospodarowania w zakresie lokali użytkowych, garaży oraz terenów przyległych do budynków komunalnych,
  5. zasad najmu lokali mieszkalnych, kryteriów wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
  6. nadzoru nad realizacją list przydziałów mieszkań,
  7. ustalania wysokości czynszów regulowanych w zasobach mieszkaniowych miasta,
  8. wnioskowania w sprawie pozyskiwania i uzbrajania terenów do realizacji zadań własnych miasta w zakresie mieszkalnictwa.
 9. Rozpatrywanie spraw związanych z przekwalifikowaniami lokali mieszkalnych na użytkowe lub odwrotnie zależnie od strefy miasta, kondygnacji i stanu technicznego budynku.
 10. Opiniowanie polityki miasta w zakresie czynszów i dzierżawy lokali oraz innych nieruchomości - na cele użytkowe.
 11. Prowadzenie kontroli w sprawach:
  1. zasad zawierania umów najmu oraz kupna i sprzedaży budynków i lokali,
  2. prowadzenia remontów i inwestycji w zasobach lokalowych miasta.
 12. Podejmowanie interwencji w przypadkach skarg mieszkańców na działalność administracji.
 13. Opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz polityki mieszkaniowej miasta – opiniowanie propozycji do budżetu.
 14. Podjęcie współpracy i wymiany stanowisk z innymi podmiotami zajmującymi się sprawami mieszkaniowymi w mieście celem wypracowania jednolitej spójnej polityki mieszkaniowej.
 15. Współpraca z właściwymi komisjami w sprawach:
  1. domów dla bezdomnych,
  2. wychowanków domów dziecka,
  3. domów samotnej matki,
  4. domów opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  5. Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”,
  6. ośrodków pomocy charytatywnej, noclegowni, itp.
 16. Popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego zwłaszcza dla osób o niskich dochodach