Zakres działania Komisji EiK

 

Zakres Działania Komisji Edukacji i Kultury

 1. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu miasta w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
 2. Kwartalna ocena realizacji budżetu miasta w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
 3. Wnioskowanie w sprawach podziału nadwyżki budżetowej na cele oświatowe.
 4. Wnioskowanie w sprawach zadań oświatowo-wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach.
 5. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zadań oświatowych w mieście, przedkładanych przez Prezydenta Miasta.
 6. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach powoływania szkół, likwidacji, tworzenia filii i łączenia szkół i placówek oświatowych w zespoły.
 7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania imienia placówkom oświatowym.
 8. Opiniowanie i wnioskowanie dotyczące sieci publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym przedszkoli na terenie miasta.
 9. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
 10. Wnioskowanie i analizowanie potrzeb w zakresie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 11. Wnioskowanie i analiza potrzeb w zakresie szkolnictwa integracyjnego.
 12. Współpraca z wyższymi uczelniami.
 13. Ocena koordynacji działalności instytucji kulturalnych w mieście.
 14. Inicjowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych.
 15. Współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz samorządami lokalnymi.
 16. Wnioskowanie i opiniowanie kandydatur do nagród resortowych, państwowych i lokalnych w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony zabytków.
 17. Udział w komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk kierowniczych w instytucjach będących w zainteresowaniu Komisji.
 18. Opiniowanie wniosków w zakresie nadawania lub zmiany nazw ulic oraz budowy pomników i umieszczania tablic pamiątkowych.
 19. Opiniowanie wniosków w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa oraz wniosków o dokonanie wpisu do Księgi Zasłużonych.
 20. Opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, gdy wiąże się to z ingerencją w substancję zabytkową miasta.
 21. Opiniowanie wniosków dotyczących skreślenia lub wpisania obiektu do rejestru zabytków.
 22. Ocena działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Rewitalizacji Starówki.
 23. Opiniowanie propozycji planu rzeczowego remontu miejskich zabytków - przed przedstawieniem budżetu miasta.
 24. Inne sprawy z zakresu kultury, sztuki i ochrony zabytków.