Zakres działania Komisji BSiRG

 

Zakres działania Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

 1. Opiniowanie założeń gospodarczych miasta stanowiących podstawę do kształtowania budżetu na kolejne lata.
 2. Rozpatrywanie i opiniowanie projektu budżetu miasta oraz wniosków Komisji dot. projektu budżetu.
 3. Dokonywanie analiz wykonania budżetu miasta.
 4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta oraz wniosków Komisji w tym zakresie.
 5. Opiniowanie zasad, kierunków i preferencji ekonomicznych i społecznych.
 6. Ocena sprawozdań z wykonania budżetu miasta.
 7. Opiniowanie projektów uchwał związanych z budżetem miasta, w tym dotyczących: podatków, Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 8. Opiniowanie konieczności zaciągania kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń oraz emisji papierów wartościowych przez Gminę.
 9. Inicjowanie i opiniowanie działań społeczno-gospodarczych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
 10. Inicjowanie i opiniowanie analiz finansowych i przedsięwzięć społeczno-gospodarczych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 11. Opiniowanie innych form pozabudżetowych pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie miasta.
 12. Wyrażanie opinii w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium.
 13. Przedstawianie Radzie Miejskiej opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach finansowych.
 14. Inicjowanie zmian i aktualizacja strategii rozwoju Bielska-Białej oraz ocena jej realizacji.
 15. Inicjowanie, opiniowanie oraz analiza przedsięwzięć dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju różnych sfer życia społeczno-gospodarczego miasta.
 16. Inicjowanie i opiniowanie zasad i kryteriów stosowania preferencji dla inwestorów - krajowych i zagranicznych.
 17. Inicjowanie i opiniowanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju produkcji i usług.
 18. Opiniowanie przedsięwzięć z zakresu przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej miasta.
 19. Dokonywanie oceny wpływu różnorodnych zjawisk i czynników społeczno-gospodarczych i finansowych na wzrost, unowocześnienie i intensyfikację produkcji.
 20. Wypracowywanie i kształtowanie efektywnych form kontaktów między instytucjami, grupami społecznymi (stowarzyszeniami) zainteresowanymi współpracą.
 21. Współpraca z organami samorządu gospodarczego oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej.
 22. Opiniowanie działalności: Fundacji Rozwoju Miasta, Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości, Parku Przemysłowego i Usługowego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielsku-Białej.
 23. Współtworzenie polityki miasta w zakresie kierunków wykorzystania mienia komunalnego Bielska-Białej, a także prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza w centrum miasta.
 24. Inicjowanie i opiniowanie współpracy Urzędu Miejskiego z Urzędem Wojewódzkim w zakresie przekazywania informacji dotyczącym powierzchni użytkowych w mieście należących do Skarbu Państwa.
 25. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakresie nawiązywania krajowych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.
 26. Współpraca z komisją do spraw edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego - ponadgimnazjalnego i wyższego.
 27. Opiniowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek samorządowych w zakresie działania Komisji.
 28. Współtworzenie i nadzorowanie promocji miasta, w tym aktualizacji i opiniowania realizacji strategii promocji miasta.
 29. Inspirowanie i kreowanie właściwej informacji o mieście.
 30. Współpraca z innymi komisjami w zakresie promocji gospodarczej, turystyczno-sportowej i edukacyjno-kulturalnej miasta.
 31. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nawiązywania kontaktów oraz współpracy z zagranicą.
 32. Opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców z udziałem miasta Bielska-Białej, a także opiniowanie odwoływania i powoływania członków i kandydatów do władz nadzorczych tych podmiotów oraz nadzór nad realizacją strategii rozwoju miasta przez te podmioty.
 33. Inicjowanie, nadzór i opiniowanie działań dotyczących realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej, a także kształtowanie polityki informacyjnej o Unii Europejskiej.
 34. Inicjowanie i opiniowanie działań dotyczących samorządowej polityki regionalnej i transgranicznej, w tym funkcjonowania Euroregionów, w których miasto jest uczestnikiem.
 35. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 36. Opiniowanie ofert krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych dotyczących handlu, usług i drobnej wytwórczości.
 37. Dokonywanie analizy sytuacji rynkowej (zaopatrzenie, ochrona konsumentów, jakość, baza materiałowo-techniczna) na podstawie informacji przygotowywanych przez Urząd Miejski oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 38. Wspieranie rozwoju handlu oraz drobnej wytwórczości i ochrona zanikających zawodów.
 39. Opiniowanie spraw związanych z działalnością targowisk miejskich, giełd, giełd samochodowych i parkingów.
 40. Opiniowanie spraw dotyczących wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu okrężnego na terenach stanowiących własność miasta Bielska-Białej.
 41. Współtworzenie polityki miasta w zakresie działalności gospodarczej w mieście ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta.
 42. Analiza spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrębie miasta w tym:
  1. opiniowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. opiniowanie spraw związanych z wprowadzeniem zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
  3. opiniowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 43. Opiniowanie spraw związanych z powstawaniem i działalnością ogródków letnich.
 44. Opiniowanie spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym.
 45. Opiniowanie wniosków dotyczących lokalizacji salonów gier.
 46. Opiniowanie spraw dotyczących czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.
 47. Opiniowanie wniosków w sprawie podziału środków finansowych uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.