Zakres działania Komisji BiS

 

Zakres działania Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności

 1. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym:
  1. współpraca ze Strażą Miejską, Policją i organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  2. współpraca z organami zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ochrony przeciwpowodziowej i ratownictwa ogólnego,
  3. współpraca z organami obrony cywilnej w zakresie ochrony ludności i spraw związanych z obronnością.
 2. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach :
  1. związanych z ochroną praw obywatelskich,
  2. o naruszenie swobód gwarantowanych ustawą konstytucyjną,
  3. dotyczących przypadków łamania konwencji i paktów chroniących prawa obywatelskie (np. o uchodźcach, o cudzoziemcach, o dyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej, o dostępie do informacji).
 3. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością samorządową na terenie miasta, a w szczególności :
  1. współpraca z Radami i Zarządami Osiedli,
  2. pośredniczenie pomiędzy Radą Miejską, a ogniwami samorządowymi w ustalaniu i zmianach granic Osiedli,
  3. opiniowanie i współudział w pracach nowelizacji "Statutu Osiedla",
  4. kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedli,
  5. rozstrzyganie protestów wyborczych związanych z przebiegiem wyborów do Rad Osiedli,
  6. inicjowanie zmian Statutu i Regulaminu Rady Miejskiej,
 4. Współpraca z Wspólną Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego