Zakres działania - GMiM

 • Wnioskowanie i opiniowanie zabezpieczenia środków budżetowych na działalność gospodarki komunalnej miasta.
 • Opiniowanie propozycji wykorzystania środków budżetowych oraz zamierzeń inwestycyjnych w zakresie gospodarki miejskiej.
 • Współudział w tworzeniu polityki miasta oraz opiniowanie zamierzeń w dziedzinach:
  • miejskich dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego,
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
  • oświetlenia ulic miejskich,
  • lokalnego transportu zbiorowego,
  • zieleni miejskiej, zadrzewień, lasu komunalnego,
  • cmentarzy komunalnych,
  • ochrony bezdomnych zwierząt,
  • cieków wodnych,
  • zimowego utrzymania miasta
 • Opiniowanie planu prac remontowych i inwestycyjnych w wyżej wymienionych dziedzinach.
 • Wnioskowanie oraz opiniowanie w sprawach istniejących lub proponowanych rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta.
 • Analiza zagadnień oraz opiniowanie zadań w dziedzinie gospodarki energetycznej miasta na etapie tworzenia polityki gospodarczej oraz w fazie realizacyjnej.
 • Nadzór merytoryczny nad działalnością komunalnych zakładów budżetowych oraz współpraca ze spółkami handlowymi z udziałem miasta Bielska-Białej.
 • Współdziałanie w wypracowaniu zasad polityki miasta i opiniowanie spraw dotyczących:
  • pozyskiwania zasobów mieszkaniowych miasta dla zaspokojenia potrzeb rodzin o niskich dochodach, a także lokali mieszkalnych zamiennych i socjalnych,
  • gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, między innymi kryteriów ich modernizacji i remontów,
  • nabywania i zbywania budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • zasad gospodarowania w zakresie lokali użytkowych, garaży oraz terenów przyległych do budynków komunalnych,
  • zasad najmu lokali mieszkalnych, kryteriów wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
  • nadzoru nad realizacją list przydziałów mieszkań,
  • ustalania wysokości czynszów regulowanych w zasobach mieszkaniowych miasta,
  • wnioskowania w sprawie pozyskiwania i uzbrajania terenów do realizacji zadań własnych miasta w zakresie mieszkalnictwa.
 • Rozpatrywanie spraw związanych z przekwalifikowaniami lokali mieszkalnych na użytkowe lub odwrotnie zależnie od strefy miasta, kondygnacji i stanu technicznego budynku.
 • Opiniowanie polityki miasta w zakresie czynszów i dzierżawy lokali oraz innych nieruchomości - na cele użytkowe.
 • Prowadzenie kontroli w sprawach:
  • zasad zawierania umów najmu oraz kupna i sprzedaży budynków i lokali,
  • prowadzenia remontów i inwestycji w zasobach lokalowych miasta.
 • Podejmowanie interwencji w przypadkach skarg mieszkańców na działalność administracji.
 • Opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz polityki mieszkaniowej miasta – opiniowanie propozycji do budżetu.
 • Podjęcie współpracy i wymiany stanowisk z innymi podmiotami zajmującymi się sprawami mieszkaniowymi w mieście celem wypracowania jednolitej spójnej polityki mieszkaniowej.
 • Współpraca z właściwymi komisjami w sprawach:
  • domów dla bezdomnych,
  • wychowanków domów dziecka,
  • domów samotnej matki,
  • domów opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”,
  • ośrodków pomocy charytatywnej, noclegowni, itp.
 • Popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego zwłaszcza dla osób o niskich dochodach