Zakres działania - BiS

Zakres działania - BiS 2018-14

Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z bezpieczeństwem publicznym:

 • współpraca ze Strażą Miejską, Policją i organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • współpraca z organami zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, ochrony przeciwpowodziowej i ratownictwa ogólnego,
 • współpraca z organami obrony cywilnej w zakresie ochrony ludności i spraw związanych z obronnością.

Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach:

 • związanych z ochroną praw obywatelskich,
 • o naruszenie swobód gwarantowanych ustawą konstytucyjną,
 • dotyczących przypadków łamania konwencji i paktów chroniących prawa obywatelskie (np. o uchodźcach, o cudzoziemcach, o dyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej, o dostępie do informacji).

Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością samorządową na terenie miasta, a w szczególności:

 • współpraca z Radami i Zarządami Osiedli,
 • pośredniczenie pomiędzy Radą Miejską, a ogniwami samorządowymi w ustalaniu i zmianach granic Osiedli,
 • opiniowanie i współudział w pracach nowelizacji "Statutu Osiedla",
 • kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących Osiedli,
 • rozstrzyganie protestów wyborczych związanych z przebiegiem wyborów do Rad Osiedli,
 • inicjowanie zmian Statutu i Regulaminu Rady Miejskiej,

Współpraca z Wspólną Komisją Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego