XXXII sesja RM - 25 czerwca 2013

VI kadencja Rady Miejskiej: 2010-2014

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXII/2013 sesji RM - 25 czerwca 2013 Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2010-2014

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.  

Wynik
głosowania 1
 

Wynik
głosowania 2

Wynik
głosowania 3

Wynik
głosowania 4

Wynik
głosowania 5

Wynik
głosowania 6

Wynik
głosowania 7

Wynik
głosowania 8

Wynik
głosowania 9

Wynik
głosowania 10

Wynik
głosowania 11

Wynik
głosowania 12

Wynik
głosowania 13

Wynik głosowania 14

-
2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej.   - -
3. Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.   - -
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.   -  
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2012.
DRUK NR 796

  • Sprawozdanie finansowe Miasta Bielska-Białej za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
    SPR. NR 60
  • Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2012 rok.
    SPR. NR 52 + KOREKTA tabeli Nr 2
  • Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
    SPR. NR 53 + ERRATA
  Wynik
głosowania 15
XXXII/767/2013
6.  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2012.
DRUK NR 797

  Wynik
głosowania 16
XXXII/768/2013
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok.
DRUK NR 815 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 17
XXXII/769/2013
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2013 rok.
DRUK NR 816 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 18
XXXII/770/2013
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 817 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 19
XXXII/771/2013
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury.
DRUK NR 799

  Wynik
głosowania 20
XXXII/772/2013
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Bielskiego Centrum Kultury - samorządowej instytucji kultury.
DRUK NR 800

  Wynik
głosowania 21
XXXII/773/2013
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Książnicy Beskidzkiej - samorządowej instytucji kultury.
DRUK NR 801

  Wynik
głosowania 22
XXXII/774/2013
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej - samorządowej artystycznej instytucji kultury.
DRUK NR 802

  Wynik
głosowania 23
XXXII/775/2013
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Galerii Bielskiej BWA - samorządowej instytucji kultury.
DRUK NR 803

  Wynik
głosowania 24
XXXII/776/2013
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - samorządowej instytucji kultury.
DRUK NR 804

  Wynik
głosowania 25
XXXII/777/2013
16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski muru oporowego w rejonie ul. Orkana 11 na działce nr 293, obręb ewidencyjny Bielsko-Miasto, położonego na tyłach nieruchomości ul. Podcienie 5, 7 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 818

  Wynik
głosowania 26
XXXII/778/2013
17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.: remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z dachem budynku Rynek 27 w Bielsku-Białej dla Związku Polskich Artystów Plastyków okręg Bielsko-Bialski.
DRUK NR 819

  Wynik
głosowania 27
XXXII/779/2013
17a.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 834
Punkt 17a – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 28
XXXII/780/2013
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielsko-Biała na lata 2013-2017".
DRUK NR 828
Punkt 17b – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 29
XXXII/781/2013
17c.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Bielska-Białej dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
DRUK NR 832
Punkt 17c – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 30
XXXII/782/2013
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok.
DRUK NR 751 – II WERSJA
Punkt 18 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  - -
19.

Podjęcie w sprawie nadania statutu Bursie w Bielsku-Białej.
DRUK NR 807

  Wynik
głosowania 31
XXXII/783/2013
20.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 808

  Wynik
głosowania 32
XXXII/784/2013
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/419/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/758/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 814

  Wynik
głosowania 33
XXXII/785/2013
22.

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 795

  Wynik
głosowania 34
XXXII/786/2013
23.

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy - w drodze bezprzetargowej.
DRUK NR 790 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 35
XXXII/787/2013
24.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka 741/71 o pow. 21 m² zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarninowej w drodze przetargu.
DRUK NR 791 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 36
XXXII/788/2013
25.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 506/7 o pow. 2392 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w drodze przetargu.
DRUK NR 805

  Wynik
głosowania 37
XXXII/789/2013
26.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 759/47 o pow. 962 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Księdza Opolskiego, w drodze przetargu.
DRUK NR 806

  Wynik
głosowania 38
XXXII/790/2013
27.

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 Obręb Bielsko Górne Przedmieście, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na w/w nieruchomości budynku – w drodze przetargu.
DRUK NR 809

  Wynik
głosowania 39
XXXII/791/2013
28.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z pomieszczeniami przynależnymi usytuowanych w budynku Rynek 15 wraz z udziałami w prawie własności w częściach wspólnych budynku i udziału w gruncie - w drodze przetargu.
DRUK NR 810

  Wynik
głosowania 40
-
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 26/7, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy A. Mickiewicza ___ na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 26/2.
DRUK NR 811

  Wynik
głosowania 41
XXXII/792/2013
29a.

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 864/33, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy J. Słowackiego __ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako działka 1223.
DRUK NR 829
Punkt 29a – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 42
XXXII/793/2013
29b.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 12 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała - w drodze przetargu.
DRUK NR 830
Punkt 29b – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 43
XXXII/794/2013
29c.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz.149/9, dz.149/39 i dz.150/9 o łącznej powierzchni 527 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako dz.149/10, dz.150/40 i dz.150/41.
DRUK NR 831
Punkt 29c – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 44
XXXII/795/2013
30.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie ulicy Jeździeckiej.
DRUK NR 794

  Wynik
głosowania 45
XXXII/796/2013
31.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr LXII/1433/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, dotyczącej inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
DRUK NR 812

  Wynik
głosowania 46
XXXII/797/2013
32.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku.
DRUK NR 813

  Wynik
głosowania 47
XXXII/798/2013
33.

Podjęcie uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 820

 

Wynik
głosowania 48

Wynik
głosowania 49 

Wynik
głosowania 50

Wynik
głosowania 51

Wynik
głosowania 52

Wynik
głosowania 53

Wynik
głosowania 54

Wynik
głosowania 55

Wynik
głosowania 56

Wynik
głosowania 57

Wynik
głosowania 58

Wynik
głosowania 59

Wynik
głosowania 60

Wynik
głosowania 61

Wynik
głosowania 62

Wynik
głosowania 63 
                         

XXXII/799/2013
34.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.
DRUK NR 821

 

Wynik
głosowania 64

Wynik głosowania 65

Wynik głosowania 66 

XXXII/800/2013
35.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy.
DRUK NR 822

 

Wynik
głosowania 67

Wynik
głosowania 68

Wynik
głosowania 69

Wynik
głosowania 70

Wynik
głosowania 71

Wynik
głosowania 72

Wynik
głosowania 73

Wynik
głosowania 74

XXXII/801/2013
36.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej.
DRUK NR 823
Punkt 36 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  - -
37.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola.
DRUK NR 824
Punkt 37 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  - -
38.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku).
DRUK NR 825

  Wynik
głosowania 75
XXXII/802/2013
39.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.).
DRUK NR 826

  Wynik
głosowania 76
XXXII/803/2013
40.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówka i ul. Młodzieżową.
DRUK NR 827

  Wynik
głosowania 77
XXXII/804/2013
40a.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Klasztoru Sióstr Redemptorystek przy ulicy Portowej i Zuchów w obrębie Stare Bielsko.
DRUK NR 833
Punkt 40a – wprowadzony porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

  Wynik
głosowania 78
XXXII/805/2013
41.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2013 r. Pani H____ D____ na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 798

  Wynik
głosowania 79
XXXII/806/2013
42.

Sprawy różne.

  - -
43.

Zakończenie obrad.

  - -