Zgłaszanie kandydatów

gif

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na członków Rad Osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 roku

 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków rad osiedli są pełnoletni mieszkańcy Osiedla wpisani w tym Osiedlu do stałego rejestru wyborców.
 2. Kandydować można tylko w Osiedlu, w którym się stale zamieszkuje i jest się wpisanym do stałego rejestru wyborców.
 3. Załącznik nr 2 do Statutów Rad Osiedli określa następujące warunki zgłoszenia kandydatów na członków rad osiedli:

Prawo wybieralności (tj. kandydowania do Rady Osiedla - bierne prawo wyborcze) ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców.

Nie może być kandydatem:

 • osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony praw wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Posiadanie praw wyborczych podlega ocenie na dzień wyborów.

I. Kandydata na członka rady osiedla zgłasza się do Miejskiej Komisji ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej (zwanej dalej Miejską Komisją Wyborczą), nie później niż do godz. 15.00 dnia 17 maja 2019 r. Po dniu 17 maja 2019 r. zgłoszenie kandydatów na członków Rad Osiedli jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba mandatów w Osiedlu, Miejska Komisja Wyborcza wzywa wtedy wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, do zgłoszenia kandydatów. W takim przypadku termin zgłoszenia kandydatów w danym okręgu ulega przedłużeniu o 5 dni, tj. do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 15.00.

II. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie. Zgłoszenie, podpisane przez co najmniej 15 wyborców zamieszkałych i wpisanych do stałego rejestru wyborców w Osiedlu, może być dostarczone Miejskiej Komisji Wyborczej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę.

III. W zgłoszeniu należy wskazać: nazwisko, imię (imiona), wiek (w latach wg stanu na dzień 16 czerwca 2019 r., nie data urodzenia), zawód i miejsce zamieszkania kandydata na członka Rady Osiedla oraz Radę Osiedla, do której kandyduje. Na jednym zgłoszeniu można umieścić maksymalnie 3 kandydatów do Rady Osiedla.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:

 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do danej rady zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 roku oraz o posiadaniu prawa wybieralności na członka Rady Osiedla. Oświadczenie powinno zawierać: imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata. W zgodzie na kandydowanie kandydat powinien podać także adres zamieszkania. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem,
 • poparcie co najmniej 15 wyborców zamieszkałych i wpisanych do stałego rejestru wyborców w Osiedlu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń przez Miejską Komisję Wyborczą, sposób dokonywania kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji kandydatów:

 • Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli są przyjmowane w dniach i godzinach dyżurów MKW. (Dni i godziny dyżurów zostaną niebawem podane do publicznej wiadomości).
 • Miejska Komisja Wyborcza, przyjmując zgłoszenie, niezwłocznie bada, czy zgłoszenie jest zgodne z przepisami regulującymi procedurę wyborczą. Na każdym zgłoszeniu komisja odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu. Fakt przyjęcia zgłoszenia potwierdza Miejska Komisja Wyborcza. Następnie MKW dokonuje analizy poprawności zgłoszenia, sprawdzając między innymi czy zgłoszenie uzyskało wymagane poparcie wyborców.
 • Jeżeli Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców lub posiada inne wady, wówczas odmawia jego przyjęcia, wskazując stwierdzone wady, zwraca zgłoszenie osobie zgłaszającej listę.
 • Jeżeli usunięcie wskazanych wad nie jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, MKW odmawia rejestracji i niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zgłaszającą kandydata/kandydatów.
 • Nie później niż w terminie 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia MKW dokonuje rejestracji kandydatów na podstawie poprawnych zgłoszeń, wydając potwierdzenie rejestracji.
   

Informacja o dacie początkowej przyjmowania zgłoszeń zostanie niebawem zamieszczona na stronie. Stosowne formularze zgłoszenia zostały udostępnione poniżej. Prosimy śledzić informacje w zakładkach pod stroną "Wybory do Rad Osiedli 2019".