Informacje ogólne

Wybory RO

Czym są Osiedla i Rady Osiedli

Osiedla - to, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednostki pomocnicze Miasta. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Miasta w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Osiedla stanowią najniższy, pomocniczy szczebel samorządu miejskiego i ściśle współpracują z Radą Miejską w Bielsku-Białej oraz Prezydentem Miasta.  Osiedla jako jednostki pomocnicze Miasta utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta. Na czele każdego osiedla stoi Rada Osiedla. Najważniejszym zadaniem Rady Osiedla jest aktywne uczestniczenie w życiu lokalnych wspólnot i tworzenie sąsiedzkich więzi na danym obszarze. Rady Osiedli zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań tworzących lokalne więzi. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę się wzajemnie poznawać i integrować.

Chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na http://radyosiedlibb.pl

Informacje ogólne o wyborach do Rad Osiedli

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę Nr VII/74/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli.

Data wyborów została wyznaczona na 16 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał Obwieszczenia z dnia 23 kwietnia 2019 r.:

 1. w sprawie zarządzenia przez Radę Miejską w Bielsku-Białej wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej oraz o terminach wykonania czynności wyborczych (kalendarzu wyborczym)
 2. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie członków rad osiedli wybieranych w każdym okręgu wyborczym w dniu 16 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna przeprowadzenia wyborów

 1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli, stanowiące załączniki Nr 2 do statutów poszczególnych Osiedli (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014 poz. 3209-3238).
 2. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli.
 3. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. wyborów rad osiedli w Bielsku-Białej.
 4. Wybory przeprowadzają:
  1. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej, zwana dalej Miejską Komisją Wyborczą - powołana przez Radę Miejską,
  2. oraz Obwodowe Komisje Wyborcze, które zostaną powołane przez Miejską Komisję Wyborczą zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Obsługa administracyjna wyborów

Obsługę wyborów zapewnia powołany w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Zespół do współpracy z Miejską Komisją Wyborczą.

Ilość członków wybieranych w radach osiedli

W 30 osiedlach w Bielsku-Białej wybieranych będzie w sumie 450 członków rad osiedli. W skład jednej rady osiedla wchodzi 15 członków.

Akty prawne do pobrania

Wyżej wymienione uchwały Rady Miejskiej oraz Obwieszczenia Prezydenta Miasta publikujemy na niniejszej stronie. Uchwały Rady Miejskiej są również dostępne w BIP Urzędu Miejskiego. Zachęcamy również do zapoznania się ze Statutami poszczególnych Osiedli pod tym adresem.

Do Statutu każdego Osiedla dołączone są:

 • wykaz ulic Osiedla wraz z mapką (Załącznik Nr 1),
 • zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla (Załącznik Nr 2).

Jednocześnie przypominamy, iż do 29 kwietnia 2019 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w statutach Osiedli. Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych znajdują się tutaj.