Regulamin Komisji SWiP

 

REGULAMIN KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwana dalej „Komisją” przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie, której dotyczy skarga, wniosek lub petycja i w oparciu o wyniki tego postępowania przyjmuje stanowisko w sprawie.

§ 2. Komisja przedstawia na sesji Rady wyniki postępowania wyjaśniającego i swoje stanowisko w sprawie w postaci projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybierany przez Radę.

2. Przewodniczący ustala termin, miejsce, tematykę i porządek obrad Komisji.

3. Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

4. Wiceprzewodniczący w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji (lub na jego wniosek) kieruje pracami Komisji.

§ 4. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Komisja, w zależności od potrzeb, może pracować w zespołach powołanych przez Komisję spośród jej członków. W takim przypadku pracę zespołu koordynuje kierownik wybrany spośród składu osobowego zespołu przez jego członków. Kierownik zespołu składa na posiedzeniu Komisji pisemne sprawozdanie z prac zespołu.

§ 5. Wszystkie rozstrzygnięcia Komisji wymagają przyjęcia w głosowaniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. Wynik głosowania musi być każdorazowo podany przy przedstawieniu stanowiska Komisji w omawianej sprawie.

§ 6. 1. Komisja może zasięgać porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę specjalistyczną dotyczącą skarg, wniosków i petycji.

2. Wykonanie konkretnych ekspertyz i opracowań tematycznych Komisja może zlecić instytucjom lub ekspertom spoza Rady i Urzędu za pośrednictwem Prezydenta. W takim wypadku Komisja wnioskuje pisemnie do Prezydenta o zlecenie ekspertyzy/opracowania wskazując zakres prac.

§ 7. Korespondencję zewnętrzną Komisja prowadzi za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.