Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1. 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”, jest stałą Komisją realizującą funkcję kontrolną, inicjującą oraz opiniodawczą Rady, a zakres jej działania obejmuje zadania własne Miasta oraz Miastu zlecone.

2. Celem działań kontrolnych Komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności podmiotów kontrolowanych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Poza kontrolami planowanymi Komisja może przeprowadzić kontrole [...]* na zlecenie Rady.

§ 2. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radę. Komisja przedkłada Radzie plan pracy najpóźniej do końca marca danego roku.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybierany przez Radę.

2. Przewodniczący ustala termin, miejsce, tematykę i porządek obrad Komisji.

3. Komisja wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

4. Wiceprzewodniczący w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji (lub na jego wniosek) kieruje pracami Komisji.

§ 4. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji lub, w zależności od potrzeb, w zespołach kontrolujących powołanych przez Komisję spośród jej członków. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Przewodniczący Rady udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz zawiadamia, poprzez Prezydenta, kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.

3. Pracę zespołów kontrolujących koordynują kierownicy wybrani spośród składu osobowego zespołu przez jego członków.

4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący obowiązany jest okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (rozpoczęcia kontroli).

5. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

6. Kierownicy zespołów kontrolujących składają na posiedzeniu Komisji sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, przedstawiając protokół z uwagami i wnioskami.

7. Wyniki kontroli Komisja przedstawia Radzie i Prezydentowi w formie pisemnej.

§ 5. Wszystkie rozstrzygnięcia Komisji wymagają przyjęcia w głosowaniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. Wynik głosowania musi być każdorazowo podany przy przedstawieniu stanowiska Komisji w omawianej sprawie.

§ 6. Stwierdzenie nieważności § 6.*

§ 7. Korespondencję zewnętrzną Komisja prowadzi za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

 

*Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.739.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7343): stwierdzenie częściowej nieważności § 1 ust. 3 (w zakresie słów "z własnej inicjatywy oraz") i nieważności § 6.