Łoś Konrad (kadencja 2018-2024)

Łoś Konrad
Nazwisko i imię: Łoś Konrad
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękuję za ogromny kredyt zaufania jakim ponownie zostałem obdarzony w wyborach samorządowych w październiku 2018 r. Uzyskany wynik wyborczy wskazuje, iż moja kandydatura została przez wyborców w sposób szczególny doceniona. Otrzymane 3314 głosów przełożyło się na najlepszy wynik w Bielsku-Białej zapewniając mi niespotykane dotąd w wyborach do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poparcie sięgające 22,45 % w skali okręgu wyborczego z którego kandydowałem i z którym od urodzenia jestem związany (okręg nr 2). Tak silna legitymacja do wykonywania mandatu radnego jest dla mnie wielkim zobowiązaniem wobec Państwa i w sposób szczególny motywuje mnie do jeszcze bardziej aktywnego działania na rzecz miasta i pomyślności jego mieszkańców. Dołożę więc wszelkich starań by nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Niewątpliwie dochowam wierności ślubowaniu jakie złożyłem w trybie art. 23a ustawy o samorządzie gminnym w dniu 21 listopada 2018 r. na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji.  W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. kandydując także z listy PiS (miejsce 4) uzyskałem dzięki Państwa poparciu również znakomity wynik wyborczy (1179 głosów), co przełożyło się na czwarty rezultat w Bielsku-Białej.

Od urodzenia mieszkam w Bielsku-Białej. Wychowywałem się i mieszkam w Wapienicy, gdzie uczęszczałem do tut. Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodzieńcze lata. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.  Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień od kilkunastu lat wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Stąd też mam dobry kontakt z młodzieżą i znam jej problemy.

Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że wielu ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawą, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej w Bielsku-Białej. W ramach społecznej misji prowadzonej działalności udzielam nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

W latach 2011-2017 dzięki zaufaniu, jakim obdarzali mnie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej miałem zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni, zaś sami członkowie Rady wybrali mnie jej przewodniczącym. Stąd też znam nasze osiedla mieszkaniowe, problemy mieszkańców i staram się je w miarę obiektywnych możliwości  rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? W swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochroną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jednostek, czyli poszczególnych, pojedynczych mieszkańców. Stąd moje motto niezmiennie brzmi W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE. 

Moje priorytety w Radzie Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 związane są w szczególności z właściwością rzeczową stałych Komisji Rady Miejskiej do składu których zostałem wybrany:

  • Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
  • Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
  • Komisji Edukacji i Kultury (od czerwca 2022 r.).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.konradlos.pl

KONRAD ŁOŚ - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, mgr prawa, mgr administracji, specjalista w zakresie prawa finansowego oraz administracyjnego. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta, wychowawca młodzieży i naukowiec. Posiada także wieloletnie doświadczenie samorządowe - urzędnicze, nabyte w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Otrzymał państwowe licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także ukończył praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Od kilkunastu lat biegły sądowy, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Nieruchomości przy Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, współtwórca Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej i wieloletni przewodniczący sądu koleżeńskiego tego stowarzyszenia. Posiada bogate doświadczenie w sferze praktyki gospodarczej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 472
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
01.02.2023 ws. zgłoszonego przez Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej (RM.0003.48.2023) interpelacja
01.02.2023 ws. dalszych działań miasta w związku z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie utworzenia w mieście Filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (RM.0003.47.2023) interpelacja
01.02.2023 ws. sądowo-administracyjnej porażki miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, który oddalił skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bielska-Białej i dalszych problemów z tego wynikających (RM.0003.46.2023) interpelacja
31.01.2023 ws. egipskich ciemności panujących na wielu ulicach miasta po zapadnięciu zmroku i nierzadko rozświetlonych latarni w godzinach porannych (RM.0003.45.2023) interpelacja
26.01.2023 ws. uwag mieszkańców w przedmiocie odśnieżania dróg i chodników w związku z kolejnym atakiem zimy (RM.0003.34.2023) interpelacja
26.01.2023 ws. przedłożenia informacji na temat trybu konsultowania z mieszkańcami zmiany trasy linii MZK nr 10 oraz wypracowania nowych standardów postępowania w tym zakresie (RM.0003.33.2023) interpelacja
26.01.2023 ws. przeprowadzenia wizji lokalnej w obrębie zapadniętej nawierzchni ulicy Potok, a następnie usunięcia tworzących się zastoin wód deszczowych, które od kilku lat zalewają mieszkańców, a pieszym, zwłaszcza dzieciom utrudniają korzystanie z pobocza (RM.0003.32.2023) interpelacja
20.01.2023 ws. kompleksowego przeglądu ulic w Wapienicy, zwłaszcza zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej oraz Międzyrzeckiej pod kątem powywracanych, bądź niewłaściwie umocowanych pionowych znaków drogowych (RM.0003.27.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
20.01.2023 ws. ustalenia przyczyn uszkodzenia parkanu przy ul. Cieszyńskiej w obrębie ronda z ulicą Wapienicką oraz zabezpieczenia obiektu i przeprowadzenia jego kompleksowej modernizacji (RM.0003.26.2023) interpelacja
16.01.2023 ws. aktualnego stanu postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej (RM.0003.21.2023) interpelacja
26.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. zoptymalizowania przebiegu osiedlowych chodników pod kątem wprowadzenia udogodnień w skomunikowaniu budynku przy ul. Zwierzynieckiej 14 z osiedlowymi obiektami infrastruktury społecznej (RM.0003.20.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. doświetlenia spowitej mrokiem i stwarzającej niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego ulicy Strażackiej (RM.0003.19.2023) interpelacja
23.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. licznych uwag zgłaszanych przez mieszkańców do zmienionej z dniem 14.01.br. trasy przejazdu linii MZK nr 10 i wykasowaniu z jej przebiegu strategicznego przystanku przy ul. Przy Torach obok wapienickiego kościoła (RM.0003.17.2023) interpelacja
24.01.2023
odpowiedź
12.01.2023 rażącej bezczynności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z niekończącymi się problemami mieszkańców związanymi z nieustannym zalewaniem przez wody opadowe lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku przy ul. Jaskrowej 11 w wyniku nieszczelnego poszycia dachowego. (RM.0003.11.2023) interpelacja
23.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. bierności służb miejskich wobec notorycznego zalewania wodami opadowymi przejścia podziemnego w centrum Wapienicy i związanej z tym degradacji obiektu (RM.0003.9.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. przeglądu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu utrzymania oraz zaplanowania uzupełnienia notorycznie znikających nasadzeń (RM.0003.8.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. ponownej naprawy chodnika przy ul. Zapora w pobliżu przystanku autobusowego MZK nr 375 Zapora Sklep (RM.0003.7.2023) interpelacja
16.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. tragicznego stanu drogi dojazdowej (sięgacza) ul. Jaworzańskiej zlokalizowanej na gminnej działce nr 214/21 (RM.0003.3.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. pilnego wykonania audytu w zakresie sposobu zarządzania terenami oraz techniczną infrastrukturą osiedlową, a także rozwiązania licznych problemów zgłaszanych przez mieszkańców Osiedla Piastowskiego (RM.0003.2.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. przewróconego znaku drogowego w obrębie ronda na Osiedlu Kopernika (RM.0003.667.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. pilnego podjęcia działań mających na celu modernizację wyłączonej z użytku ze względu na zagrożenie życia i zdrowia kładki dla pieszych, której usytuowanie w rejonie ulicy Tartacznej i szlaków turystycznych ma znaczenie strategiczne, zwłaszcza dla turystów i spacerowiczów (RM.0003.654.2022) interpelacja
04.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. przeprowadzenia niezbędnych napraw w obrębie infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury oraz podjęcia działań związanych z zainstalowaniem kamer monitoringu wizyjnego miasta w obrębie terenu rekreacyjnego przy lotnisku (RM.0003.653.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
20.12.2022 ws. stanu realizacji projektu pn. Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy – modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej (RM.0003.652.2022) interpelacja
27.12.2022
odpowiedź
20.12.2022 ws. bezradności służb miejskich wobec pierwszego w tym sezonie ataku zimy (RM.0003.651.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
20.12.2022 ws. wyczekiwanego powrotu do repertuaru Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, wręcz kultowego cyklu koncertów dla wszystkich w ramach Muzycznej Ballady Europy w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna i solistów (RM.0003.650.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
24.11.2022 ws. problemów z dojazdem zgłaszanych przez mieszkańców modernizowanej ulicy Łowieckiej (RM.0003.629.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. zagrożonego bezpieczeństwa pieszych w związku z istotnymi brakami w nawierzchni chodników i uliczek bądź nieprawidłowo zamocowanymi elementami brukarskimi w ścisłym centrum miasta w szczególności w obrębie ulicy Ratuszowej, 11 Listopada oraz uliczek w rejonie starówki (RM.0003.628.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. kładki na rzece Wapienca w obrębie ulicy Tartacznej, której stan techniczny bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu ludzi (RM.0003.610.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
17.11.2022 ws. projektu pn. Budowa pumptrack-u i rewitalizacja Manhatanu w Wapienicy oraz innych wybranych przez mieszkańców projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej minionych edycji, a które do dnia dzisiejszego nie doczekały się realizacji (RM.0003.597.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
załącznik
10.11.2022 ws. solidnego czyszczenia infrastruktury technicznej w obrębie Placu Bolesława Chrobrego, w szczególności schodów znajdujących się przy Placu i przejściu podziemnym oraz naprawy odspojonych elementów granitowych (RM.0003.596.2022) interpelacja
24.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. planowanych na rok 2023 działań miasta mających na celu realizację licznych wniosków mieszkańców o doświetlanie stwarzających zagrożenie ciemnych ulic i uliczek Bielska-Białej oraz zintensyfikowania prac w tym obszarze (RM.0003.594.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. zaplanowania remontu ulicy Handlowej (RM.0003.593.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. aktualnego stanu zaawansowania deklarowanego ułożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaskadowej (RM.0003.592.2022) interpelacja
22.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. planów miasta na rok 2023 w przedmiocie rewitalizacji najstarszych i najbardziej zdegradowanych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej (RM.0003.591.2022) interpelacja
22.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych poprzez naprawę bądź wymianę notorycznie niesprawnych opraw oświetleniowych przy ul. Jaworzańskiej (RM.0003.584.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. zgłoszonego i nierozwiązanego problemu wykluczenia parkingowego jakiego doświadczają mieszkańcy ulicy Wyzwolenia oraz w związku z tym skierowania na najbliższą sesję Rady Miejskiej projektu uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych (RM.0003.583.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. wykonania zobowiązania Prezydenta Miasta w przedmiocie usunięcia barier architektonicznych z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne ruchowo, które korzystają z nowo wybudowanego parkingu przy ul. Jaworzańskiej obok Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.582.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. wykonania zobowiązania Prezydenta Miasta w przedmiocie remontu chodnika przy ul. Czesława Tańskiego (RM.0003.581.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. niewystarczających działań miasta w przedmiocie odchwaszczania i czyszczenia kostki brukowej na zmodernizowanych odcinkach dróg (RM.0003.580.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. pilnej naprawy stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia kładki dla pieszych w rejonie ulicy ks. Józefa Londzina (RM.0003.579.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. aktualnych działań miasta mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci przy ul. Lajkonika (RM.0003.578.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. gminnych dróg dojazdowych oczekujących na remonty (RM.0003.577.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. harmonogramu prac przewidzianych na rok 2023 związanych z budową chodnika przy ul Antycznej (RM.0003.576.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. zaplanowania prac modernizacyjnych oraz porządkowych skutkujących rozebraniem nieczynnego torowiska w obrębie ulic Lajkonika i Zwierzynieckiej (RM.0003.575.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. stanu nawierzchni ulicy Grzybowej na wysokości Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy (RM.0003.564.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. zimowego utrzymania parkingów miejskich w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym (RM.0003.563.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. pilnego dostosowania przejścia podziemnego pod ulicą Cieszyńską w centrum Wapienicy do potrzeb osób niepełnosprawnych (RM.0003.562.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. deklarowanego przez Prezydenta Miasta rozwijania łąk kwietnych na terenie miasta (RM.0003.561.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. remontu kamienicy przy ul. 3 Maja 5 (RM.0003.560.2022) interpelacja
27.10.2022
16.11.2022
odpowiedź
uzupełnienie
17.10.2022 ws. naprawy nawierzchni ulicy Perłowej której aktualny stan utrudnia życie mieszkańcom (RM.0003.554.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wycięcie traw i zarośli w obrębie ulicy Międzyrzeckiej (RM.0003.553.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. zadeklarowanego i czekającego na wykonanie remontu odcinka ul. Dzwonkowej w Wapienicy (RM.0003.552.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
13.10.2022 ws. zagospodarowania popadającej w ruinę nieruchomości dawnej placówki pocztowej przy ul. Międzyrzeckiej 33 (RM.0003.545.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
10.10.2022 ws. włączenia miasta Bielska-Białej w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców (RM.0003.537.2022) interpelacja
21.10.2022
odpowiedź
06.10.2022 ws. wyegzekwowania od inwestora naprawienia zniszczonej przez ciężki sprzęt nawierzchni ulicy Cygańskiej (RM.0003.535.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
06.10.2022 ws. należytego skomunikowania z drogą publiczną gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Przy Torach 21 (RM.0003.534.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
06.10.2022 ws. uporządkowania terenu w obrębie parkingu przy boisku LKS Zapora (RM.0003.533.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. kosztów organizacji Dni Bielska-Białej na przełomie sierpnia i września br. (RM.0003.523.2022) interpelacja
06.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. problemów z dojazdem do swoich posesji zgłaszanych przez mieszkańców modernizowanej ulicy Łowieckiej (RM.0003.522.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. zgłoszonych lecz nierozwiązanych dotychczas problemów mieszkańców w związku z notorycznym zalewaniem terenu w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Czesława Tańskiego (324) – (RM.0003.521.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. długotrwałej niemocy urzędniczej i utrzymującego się braku możliwości postawienia wiaty w obrębie przystanku autobusowego nr 4 (kierunek Mikuszowice) przy ul. 3 Maja w Bielsku-Białej (RM.0003.520.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. zastosowania innego wykończenia elewacji przejścia podziemnego pod ulica Cieszyńską w Wapienicy uniemożliwiającego niszczenie ścian w dotychczasowy sposób oraz bieżącego monitorowania i utrzymania w należytym stanie estetycznym obiektu inżynierii drogowej (RM.0003.510.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. kolejnych aktów wandalizmu polegających na łamaniu latarni ulicznych w obrębie zaniedbanego terenu pod wiaduktem ulicy Nowo-Miedzyrzeckiej w rejonie linii kolejowej nr 190 oraz pilnego zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego miasta – stosownie do złożonej deklaracji Prezydenta Miasta (RM.0003.509.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podręczników do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.506.2022) interpelacja
26.09.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. pilnego uporządkowania terenu w obrębie Fit-Parku przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.505.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podjęcia działań zmierzających do zainstalowania urządzeń mających na celu spowolnienie ruchu na ulicy Przy Torach (RM.0003.504.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. planów miasta w przedmiocie dalszego wykorzystania budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Przy Torach 21 oraz podjęcia działań porządkowych w jego obrębie, a także ułatwiających skomunikowania z drogą publiczną (RM.0003.503.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. przywrócenia porządku w obrębie zaniedbanego terenu pod wiaduktem ulicy Nowo-Międzyrzeckiej w rejonie linii kolejowej nr 190 (RM.0003.502.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. planów miasta w przedmiocie dalszego zagospodarowania budynków komunalnych przy ul. Sobieskiego (RM.0003.501.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. pilnego doprowadzenia do punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w Wapienicy przy ul. Zagajnik pod funkcje usług cmentarnych celem poszerzenia istniejącego cmentarza, na którym w najbliższym czasie może brakować miejsca na pochówki (RM.0003.500.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. remontu nawierzchni ulicy Filona (RM.0003.499.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. skrajnie zapuszczonego i zarośniętego roślinnością chodnika przy ulicy Klubowej (RM.0003.498.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. doraźnego utwardzenia ulicy Dożynkowej (RM.0003.497.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
09.09.2022 ws. problemów zgłaszanych przez mieszkańców nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackiego 45 (RM.0003.489.2022) interpelacja
22.09.2022
odpowiedź
31.08.2022 dot. aktualnego stanu procedowania wniosku w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.485.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. notorycznie wywracanego i demolowanego pojemnika na odzież usytuowanego u zbiegu ulicy Lajkonika i Jaskrowej (RM.0003.482.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. uzupełnienia brakujących pojemników na odpady w obrębie przystanków autobusowych na zmodernizowanym odcinku ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.481.2022) interpelacja
12.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. poboczy ulicy Pasterskiej, których stan utrzymania stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu (RM.0003.475.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. krytykowanej przez mieszkańców decyzji w przedmiocie likwidacji stacji wypożyczalni rowerów miejskich (RM.0003.474.2022) interpelacja
08.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 notorycznego zalewania wodami opadowymi posesji i budynków w obrębie ulicy Jaworzańskiej i Handlowej oraz niesprawnych urządzeń wodnych w tym rejonie (RM.0003.471.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. deklarowanego przystąpienia do rewitalizacji osiedla socjalnego przy ul. Jana III Sobieskiego w Wapienicy i aktualnego stanu prac projektowych w tym zakresie (RM.0003.470.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. zwolnień pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (RM.0003.469.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. pilnego rozszerzenia zakresu zleconych do wykonania prac porządkowych w rejonie nieczynnych torów kolejowych w Wapienicy w obrębie ulic Lajkonika i Zwierzynieckiej (RM.0003.459.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. wyjaśnienia przyczyn awarii unieruchomionych od dłuższego czasu fontann w Parku im. Juliusza Słowackiego (RM.0003.458.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. pilnego wyeliminowania zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości zapachowych w rejonie ulic Międzyrzeckiej, Lajkonika, Jaskrowej oraz Alabastrowej (RM.0003.457.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
16.08.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej, w szczególności w centrum Wapienicy poprzez zastosowanie innego typu barierek wygrodzeniowych (RM.0003.451.2022) interpelacja
24.08.2022
odpowiedź
16.08.2022 ws. pilnej naprawy uszkodzonych umocnień rowu w obrębie ulicy Marynarskiej oraz utrzymywania urządzenia wodnego wraz z terenem przyległym w należytym stanie (RM.0003.450.20220) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
16.08.2022 ws. planowanego pomiaru oddziaływań akustycznych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.449.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
10.08.2022 ws. zgłaszanych przez mieszkańców obaw o ich bezpieczeństwo w związku z zachowaniem osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny w rejonie nieczynnych torów kolejowych w Wapienicy oraz licznych uciążliwości z tym związanych (RM.0003.446.2022) interpelacja
19.08.2022
odpowiedź
25.07.2022 ws. sposobu zorganizowania procedur z zakresu zamówień publicznych w przedmiocie koszenia trawników i utrzymania zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (RM.0003.426.2022) interpelacja
08.08.2022
odpowiedź
25.07.2022 ws. kolejnych aktów wandalizmu na ścieżce pieszo-rowerowej przy rzece Wapienica oraz ponownego rozważenia zainstalowania monitoringu miejskiego lub przynajmniej przenośnej kamery (RM.0003.425.2022) interpelacja
04.08.2022
odpowiedź
25.07.2022 ws. niezwłocznego uruchomienia fontann w Parku im. Juliusza Słowackiego w tym Amplitudy oraz wyjaśnienia przyczyn ciągnących się od lat problemów związanych z ich funkcjonowaniem, a także przeglądu wszystkich pozostałych fontann na terenie miasta (RM.0003.424.2022) interpelacja
08.08.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. dewastacji ekranów dźwiękochłonnych usytuowanych wzdłuż zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.419.2022) interpelacja
29.07.2022
odpowiedź
13.10.2022 ws. zagospodarowania popadającej w ruinę nieruchomości dawnej placówki pocztowej przy ul.Międzyrzeckiej 33 (RM.0003.545.2022)
15.07.2022 ws. wprowadzenia w okresie wakacyjnym dodatkowych ulg i zwolnień, zwłaszcza dla dzieci korzystających z jedynego w Bielsku-Białej basenu odkrytego – pływalni START w Cygańskim Lesie (RM.0003.418.2022). interpelacja
22.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. skonkretyzowania oraz osadzenia w czasie działań zmierzających do realizacji kolejnego etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Leśników do ulicy Tartacznej (RM.0003.416.2022). interpelacja
29.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. uciążliwości zgłaszanych przez mieszkańców w związku z notorycznym zalewaniem terenu w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Czesława Tańskiego (324) (RM.0003.415.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. pilnego remontu dróg na Osiedlu Wojska Polskiego (RM.0003.414.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie Osiedla Kopernika (RM.0003.413.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. ulokowania stacji wypożyczalni rowerów miejskich w centrum Wapienicy oraz dalszych działań miasta w przedmiocie rozwijania wypożyczalni rowerów miejskich (RM.0003.412.2022). interpelacja
26.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. problemów mieszkańców ulicy Wyzwolenia (RM.0003.411.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
11.07.2022 ws. pilnego umożliwienia mieszkańcom Osiedla Piastowskiego korzystania z chodników miejskich zgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza w obrębie ulicy Kasztanowej (RM.0003.410.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
11.07.2022 ws. gminnej polityki z zakresu rozwijania miejsc aktywności lokalnej, zarówno w ramach istniejącej sieci domów kultury, jak i dedykowanych kulturze obiektów planowanych do realizacji w przyszłości (RM.0003.409.2022). interpelacja
25.07.2022
10.08.2022
odpowiedź
uzupełnienie
07.07.2022 ws. pozimowego remontu dróg w Wapienicy (RM.0003.405.2022). interpelacja
20.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. przystąpienia do postawienia wiaty rekreacyjnej w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w pobliżu ulicy Celtyckiej (RM.0003.404.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. punktowej naprawy chodnika przy ulicy Zapora w pobliżu przystanku autobusowego MZK nr 375 Zapora Sklep, którego stan techniczny zagraża życiu i zdrowiu pieszych (RM.0003.403.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. wielkiego bałaganu na terenach rekreacyjnych w Wapienicy, zwłaszcza w obrębie ulic Kaskadowej, Leśników i Biwakowej oraz konieczności objęcia ww. terenu stałym utrzymaniem (RM.0003.402.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. bezpieczeństwa mieszkańców w związku z uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem składu drewna przy ulicy Międzyrzeckiej (RM.0003.401.2022). interpelacja
15.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. sprawie skierowania na jedną z najbliższych sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy w rejonie ulic: Zagajnik i Dzwonkowej przewidującego funkcje usług cmentarnych przy ulicy Zagajnik celem poszerzenia istniejącego cmentarza, na którym w najbliższym czasie może brakować miejsca na pochówki (RM.0003.400.2022). interpelacja
20.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. bezczynności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w przedmiocie koszenia trawników na terenach pozostających w administracji Zakładu (RM.0003.399.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. zaawansowania działań zmierzających do zainstalowania urządzeń mających na celu spowolnienie ruchu na ulicy Telimeny (RM.0003.398.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. niezrealizowanej przez Prezydenta Miasta deklaracji w przedmiocie remontu nawierzchni ulicy Józefa Bożka w Bielsku-Białej (RM.0003.397.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. zaplanowania i przystąpienia do modernizacji ulicy Celtyckiej na odcinku od strony ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.396.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. pilnego remontu ulicy Jagodowej na osiedlu Mikołaja Kopernika w obrębie skrzyżowania z ulicą Jesionową (RM.0003.395.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
29.06.2022 ws. polityki miasta w przedmiocie ogródków działkowych w Wapienicy w kontekście pozostającej w skrajnej sprzeczności z interesem działkowców oraz mieszkańców wypowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysława Kamińskiego stanowiącej polemikę do mojego apelu o wprowadzenie w dokumencie planistycznym dla terenów ROD „Wapieniczanka” przeznaczenia zgodnego z dotychczasową funkcją czyli zieleni działkowej (RM.0003.392.2022) interpelacja
13.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws.zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci poprzez wprowadzenie udogodnień w skomunikowaniu budynku przy ul. Lajkonika 7 z przystankiem autobusowym MZK przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.381.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
20.06.2022 ws. antylokatorskiej i niezrozumiałej dla wielu najemców polityki miasta Bielska-Białej pozbawiającej ich w sposób krzywdzący możliwości wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego w oparciu o zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa (RM.0003.364.2022) interpelacja
04.07.2022
odpowiedź
20.06.2022 ws. usunięcia barier architektonicznych z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne ruchowo, które korzystają z nowo wybudowanego parkingu przy ul. Jaworzańskiej obok Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.363.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
20.06.2022 ws. uciążliwości zgłaszanych przez mieszkańców bloku przy ul. Jaskrowej 11 oraz braku reakcji odpowiedzialnych służb na interwencje kierowane bezpośrednio przez mieszkańców (RM.0003.362.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Czesława Tańskiego (RM.0003.354.2022) interpelacja
20.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. nadmiernie rozciągniętej w czasie naprawy ul. Relaksowej, której stan ulega permanentnemu pogorszeniu, także w związku z ruchem ciężkich samochodów obsługujących Giełdę w Wapienicy (RM.0003.353.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. wyczekiwanego przystąpienia do realizacji dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Wapienicy (RM.0003.352.2022) interpelacja
20.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości związanych z funkcjonowaniem składu drewna przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.351.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. stanu realizacji list wynajmu mieszkań komunalnych (RM.0003.350.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. remontów pustostanów w zasobach gminy Bielsko-Biała (RM.0003.349.2022) interpelacja
24.06.2022
15.07.2022 28.07.2022
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
30.05.2022 ws. planowanego zakresu przebudowy ulicy Relaksowej obejmującej budowę chodnika (RM.0003.333.2022) interpelacja
06.06.2022
odpowiedź
30.05.2022 ws. podjęcia współdziałania na rzecz powstania muralu na osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.332.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. pozimowego remontu dróg na osiedlu Wojska Polskiego (RM.0003.325.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. zintensyfikowania działań związanych z połączeniem lokali w celu poprawy warunków zamieszkiwania rodziny (RM.0003.324.2022) interpelacja
06.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. pilnego włączenia zaniedbanego terenu w obrębie ul. Lajkonika w system stałego utrzymania miejskiego oraz udrożnienia i naprawienia rowów wraz z przepustem w obrębie ulicy Lajkonika (RM.0003.323.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. naprawy nawierzchni zaniedbanego i zapomnianego przez władze miasta sięgacza ulicy Wapienickiej (RM.0003.322.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. zainstalowania latarni ulicznej na ulicy Bohaterów Warszawy (RM.0003.321.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. odchwaszczania i czyszczenia kostki brukowej w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.320.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. wiosennego przeglądu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu utrzymania (RM.0003.319.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez korekcyjne przycięcie drzewostanu, który przesłania widoczność w lustrze drogowym przy wyjeździe z ulicy Słowiańskiej na ulicę Jaworzańską (RM.0003.318.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. zagospodarowania terenu w obrębie ronda Czesława Niemena (RM.0003.315.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. uporządkowania terenu rekreacyjnego na lotnisku w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Zwardońskiej (RM.0003.314.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na zmodernizowanym odcinku ulicy Cieszyńskiej poprzez usytuowanie dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego w obrębie rond na odcinku od ronda Czesława Niemena do Ronda ks. Jana Jeżowicza (RM.0003.302.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. dokończenia działań związanych z instalowaniem elementów uspokojenia ruchu na ulicy Zapora (RM.0003.301.2022) interpelacja
30.05.2022
25.10.2022
odpowiedź
uzupełnienie
16.05.2022 ws. przewróconego znaku drogowego w obrębie ronda Franciszka Kuboka w Wapienicy (RM.0003.284.2022) interpelacja
24.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. planów miasta w przedmiocie zagospodarowania popadającej w ruinę nieruchomości w której mieściła się kiedyś placówka pocztowa przy ul. Międzyrzeckiej 33 (RM.0003.283.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. punktowej naprawy chodnika przy ul. Międzyrzeckiej w obrębie wejścia głównego do kościoła w Wapienicy (RM.0003.282.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. niedokończonych robót na ulicy Kmicica (RM.0003.281.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. zwiększenia aktywności miasta w zakresie utrzymania w stałej sprawności samoobsługowych stacji naprawy rowerów usytuowanych na terenach rekreacyjnych w Bielsku-Białej (RM.0003.271.2022) interpelacja
30.05.2022
25.08.2022
odpowiedź
uzupełnienie
14.05.2022 ws. niezrozumiałej dla wielu najemców polityki miasta pozbawiającej ich w sposób krzywdzący możliwości wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego w oparciu o zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa (RM.0003.270.2022) interpelacja
24.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. problemów mieszkańców ulicy Skrajnej (RM.0003.269.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. niewykonanej deklaracji Prezydenta Miasta oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na ulicy Antycznej poprzez odtworzenie poboczy (RM.0003.268.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. doświetlenia ul. Jaskrowej (RM.0003.267.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. nadmiernie przedłużających się w czasie procedur zmierzających do usytuowania słupów oświetleniowych na ulicy Kminkowej (RM.0003.266.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. poprowadzenia linii autobusowej MZK przez Osiedle Polskich Skrzydeł w kierunku Wapienicy poprzez przetrasowanie przebiegu linii nr 16 (RM.0003.265.2022) interpelacja
24.05.2022
odpowiedź
04.05.2022 ws. poszerzenia jezdni na odcinku ulicy Dworcowej w celu umożliwienia wyznaczenia ruchu dwukierunkowego (RM.0003.251.2022) interpelacja
17.05.2022
odpowiedź
04.05.2022 ws. bezczynności służb miejskich wobec deklarowanej przez Prezydenta Miasta naprawy nawierzchni ulicy Relaksowej z terminem wykonania w I kwartale 2022 r. (RM.0003.250.2022) interpelacja
18.05.2022
odpowiedź
25.04.2022 ws. przedłużających się procedur prowadzących do wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Czesława Tańskiego w miejscu obniżonych krawężników pomiędzy ulicą Szybowcową, a ulicą Świętego Pawła w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci (RM.0003.239.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
25.04.2022 ws. zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Dworcowej w Wapienicy (RM.0003.238.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. kompleksowego remontu nawierzchni ul. Suwalskiej wobec krótkotrwałych efektów dotychczasowych doraźnych prac utrzymaniowych, które nie zabezpieczają należytej przejezdności drogi (RM.0003.236.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. pozimowego przeglądu nasadzeń oraz mocowań roślin do palików w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.235.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. wytypowania i przygotowania gruntów pod nowe nasadzenia w celu zintensyfikowania działań związanych z rozwojem zieleni w mieście (RM.0003.234.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. pilnego przystąpienia do rozwiązania problemu zagrożonego bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na przejściu w obrębie mini ronda przy ul. Wapienickiej poprzez budowę przed przejściem progu zwalniającego od strony ulicy Antycznej oraz należyte oznakowanie istniejącej zatoki postojowej (RM.0003.221.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. pilnego remontu zapomnianej przez miasto ul. Prądniczej w Bielsku-Białej (RM.0003.220.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego miasta w obrębie wiaduktu ulicy Nowomiędzyrzeckiej (RM.0003.219.2022) interpelacja
04.05.2022
11.05.2022
odpowiedź
uzupełnienie
20.04.2022 ws. ponownego wezwania do naprawienia zapadniętej nawierzchni ulicy Potok i usunięcia tworzących się zastoin wód deszczowych, które od dwóch lat zalewają jednego z mieszkańców, prowadząc do powstawania szkód, a pieszym, zwłaszcza dzieciom utrudniają korzystanie z poboczy (RM.0003.218.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. pilnej naprawy uszkodzonych ławek oraz dokonania kompleksowego przeglądu elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych w obrębie lotniska celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników (RM.0003.217.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. naprawy zdewastowanych przez wandali latarni ulicznych zlokalizowanych w obrębie wiaduktu ulicy Nowomiędzyrzeckiej (RM.0003.156.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. pozimowego remontu chodnika przy ul. Czesława Tańskiego (RM.0003.155.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. pozimowego remontu drogi dojazdowej (sięgacza) ul. Jaworzańskiej zlokalizowanej na gminnej działce nr 214/21 (RM.0003.154.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. zintensyfikowania nasadzeń zastępczych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.153.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. przewróconego znaku drogowego w obrębie ronda na Osiedlu Kopernika (RM.0003.152.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dziewanny i ul. Dzwonkowej (RM.0003.151.2022) interpelacja
29.03.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. niepokojąco niskiej zastępowalności wycinanych w związku z inwestycjami drzew nowymi nasadzeniami o charakterze kompensacyjnym (RM.0003.150.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
28.02.2022 ws. zwolnienia z opłat komunalnych mieszkańców Bielska-Białej przyjmujących nieodpłatnie pod swój dach uchodźców z Ukrainy (RM.0003.121.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. naprawy nawierzchni ulicy Józefa Bożka w Bielsku-Białej (RM.0003.111.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. uporządkowania zieleni na zaniedbanej działce gminnej położonej pomiędzy ulicą Jaworzańską a boiskiem piłkarskim LKS Zapora (RM.0003.110.2022) interpelacja
02.03.2022
odpowiedź
16.02.2022 ws. naprawy nawierzchni ulicy ks. Józefa Londzina oraz zadbania o przyległy chodnik, którego aktualny stan stwarza zagrożenie dla pieszych (RM.0003.105.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
16.02.2022 ws. ulokowania mobilnej kamery w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica na wysokości ulicy Leśników oraz docelowo zainstalowania kamer monitoringu miejskiego CCTV na terenach rekreacyjnych w obrębie rzeki Wapienica (RM.0003.104.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do pawilonu handlowego obok bloku nr 3 przy ul. Wapienickiej (RM.0003.61.2022) interpelacja
17.02.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. zabezpieczenia warunków dla dotychczasowego funkcjonowania placu zabaw w obrębie budynków spółdzielczych przy ul. Wapienickiej 3, 5 i 7 w procesie planowanej budowy obustronnych przystanków autobusowych w ciągu ulicy Cieszyńskiej, które mają zostać zlokalizowane na wysokości ww. budynków (RM.0003.60.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia
17.02.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. usunięcia kolejnego wraku pojazdu porzuconego w pasie drogowym zaniedbanego i zapomnianego przez władze miasta sięgacza ulicy Wapienickiej oraz naprawy nawierzchni drogi (RM.0003.57.2022) interpelacja
14.02.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. zaplanowania i przeprowadzenia remontu popadającego w skrajną ruinę tarasu Domu Kultury w Wapienicy (RM.0003.56.2022) interpelacja
17.02.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. nieuzasadnionego różnicowania sytuacji mieszkańców w procesie wykupu lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (RM.0003.54.2022) interpelacja
17.02.2022
28.02.2022
odpowiedź
uzupełnienie
04.02.2022 ws. ustosunkowania się do informacji zamieszczonych na oficjalnym portalu gminy Jasienica (RM.0003.51.2022) interpelacja
16.02.2022
odpowiedź
27.01.2022 ws. niezrozumiałej dla widzów rezygnacji przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej z cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, wręcz kultowego cyklu koncertów dla wszystkich w ramach Muzycznej Ballady Europy w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna i solistów (RM.0003.50.2022) interpelacja
04.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. naprawy i niwelacji rozległych wyrw i ubytków w nawierzchni ulicy Relaksowej (RM.0003.44.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia
02.02.2022
odpowiedź
19.12.2022 ws. popadającego w ruinę tarasu Domu Kultury w Wapienicy (RM.0003.22.2022 interpelacja
zał. - zdjęcia zał. - zdjęcia
02.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez naprawę bądź wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych na dwóch przejściach dla pieszych przy ul. Jaworzańskiej oraz usunięcie awarii oświetlenia w obrębie zatoki autobusowej przy ul. Zapora (RM.0003.21.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia zał. - zdjęcie
02.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. deklaracji Prezydenta Miasta oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na ulicy Antycznej poprzez odtworzenie poboczy zanim nastąpi docelowa budowa chodnika (RM.0003.19.2022) interpelacja
zał. - zdjęcie zał. - zdjęcia
01.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. pilnego wykonania zobowiązania Prezydenta Miasta złożonego w piśmie z dnia 21.09.2021 r. w przedmiocie przedłożenia zestawienia obrazującego skalę wycinki drzew w Bielsku-Białej w bieżącej kadencji samorządu w związku z inwestycjami realizowanymi przez gminę Bielsko-Biała (RM.0003.41.2022) interpelacja
02.02.2022
25.03.2022
odpowiedź
Decyzja MWŚl - zał. do Decyzji Decyzja SKO uzupełnienie
19.01.2022 ws. wykonania miejsc parkingowych obok budynku przy ul. Ikara 16-18 (RM.0003.20.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. stanu realizacji dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Wapienicy (RM.0003.18.2022) interpelacja
26.01.2022
odpowiedź
zał. - Projekt zał. - cd.
19.01.2022 ws. zadań inwestycyjnych oczekujących na realizację, dla których na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przygotowano pełną dokumentację projektową wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi (RM.0003.17.2022) interpelacja
26.01.2022
10.02.2022
odpowiedź
uzupełnienie
04.01.2022 ws. obaw mieszkańców o ich bezpieczeństwo w związku z usytuowanym przy ul. Spółdzielców żurawiem wieżowym (RM.0003.3.2022) interpelacja
17.01.2022
17.02.2022 28.04.2022
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
04.01.2022 ws. pilnego objęcia zimowym utrzymaniem parkingu miejskiego w Wapienicy zlokalizowanego pomiędzy ulicami Międzyrzecką i Zniczową oraz wyeliminowanie absurdu urzędniczego uniemożliwiającego aktualnie jego bieżące odśnieżanie przez miasto (RM.0003.2.2022) interpelacja
17.01.2022
odpowiedź
04.01.2022 ws. absurdów urzędniczych towarzyszących modernizacji ulicy Pocztowej (RM.0003.1.2022) interpelacja
17.01.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. działań gminy Bielsko-Biała w sferze propagowania czytelnictwa, w szczególności zakupu nowych wydawnictw do placówek wychowania przedszkolnego oraz bibliotek szkolnych w mijającym roku (RM.0003.674.2021) interpelacja
30.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. aktualnego stanu prac w przedmiocie rewitalizacji osiedla socjalnego przy ul. Jana III Sobieskiego w Wapienicy i zmiany jego dotychczasowego charakteru (RM.0003.673.2021) interpelacja
29.12.2021
odpowiedź
15.12.2021 ws. uchylenia zakazu wjazdu usytuowanego na ulicy Dworcowej w obrębie skrzyżowania z ulicą Jurija Gagarina (RM.0003.653.2021) interpelacja
22.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. wybranych przez mieszkańców projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej poprzednich edycji, a które do dnia dzisiejszego nie doczekały się realizacji (RM.0003.651.2021) interpelacja
22.12.2021
odpowiedź
załącznik
09.12.2021 ws. zainstalowania tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku nr 57 <66> (Wapienica Centrum) przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.650.2021) interpelacja
sprostowanie
21.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Słowiańskiej u zbiegu z ulicą Jaworzańską (RM.0003.649.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. wydatkowania środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RM.0003.648.2021) interpelacja
22.12.2021
odpowiedź
załącznik
08.12.2021 ws. arcyniebezpiecznego przejścia dla pieszych na zmodernizowanym odcinku ul. Cieszyńskiej w rejonie ul. Zniczowej i pilnej potrzeby przystąpienia do budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej (RM.0003.638.2021) interpelacja
21.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. obaw mieszkańców w związku z częstymi awariami instalacji gazowej do jakich dochodzi w bezpośredniej bliskości pasa drogowego zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej na wysokości budynku 250 (RM.0003.637.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. skargi mieszkańców osiedla Piastowskiego na bezczynność władz miasta w przedmiocie podjęcia modernizacji osiedlowej infrastruktury drogowo-chodnikowej w obrębie ulic Dębowa – Kasztanowa (RM.0003.636.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. niesprawnych opraw oświetleniowych przy ul. Przy Torach oraz ulicy Józefa Bożka (RM.0003.635.2021) interpelacja
14.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. naprawy nawierzchni „zapomnianego” przez władze miasta oraz stwarzającego zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego sięgacza ulicy Wapienickiej (RM.0003.634.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na niedoświetlonym przejściu przy ul. Jaworzańskiej poprzez jego pilne doświetlenie (RM.0003.606.2021) interpelacja
26.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. pilnego rozwiązania problemu zagrożonego bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na przejściu w obrębie mini ronda przy ul. Wapienickiej (RM.0003.605.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. chaosu organizacyjnego w związku z powierzeniem wykonywania zadań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej miejskiej jednostce organizacyjnej Bielsko-Bialskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (RM.0003.604.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
załącznik załącznik - cd. załącznik - cd. załącznik - cd. załącznik - cd.
05.11.2021 ws. przedstawienia aktualnej koncepcji projektowej modernizacji basenu „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej (RM.0003.584.2021) interpelacja
18.11.2021
odpowiedź
zał. - przekrój przez basen zał. - decyzje
05.11.2021 ws. modernizacji ulicy Celtyckiej od strony ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.583.2021) interpelacja
18.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. pilnej poprawy efektywności monitoringu wizyjnego miasta w centrum Wapienicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa osobistego mieszkańców oraz przeciwdziałania niszczeniu mienia publicznego (RM.0003.582.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. opracowania oraz wdrożenia przedsięwzięć innowacyjnych w sferze gospodarki odpadami mających na celu zwiększenie poziomu odzysku oraz poprawę segregacji odpadów u źródeł ich powstawania (RM.0003.581.2021) interpelacja
18.11.2021
odpowiedź
03.11.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości na ulicy Błatniej (RM.0003.572.2021) interpelacja
16.11.2021
odpowiedź
03.11.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicy Czesława Tańskiego na odcinku od ulicy Świętego Pawła do ulicy Trzech Diamentów i Szybowcowej (RM.0003.571.2021) interpelacja
16.11.2021
08.12.2021
odpowiedź
uzupełnienie
03.11.2021 ws. braku instalacji oświetleniowej na rozbudowanym odcinku ulicy Błatniej (RM.0003.570.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. problemów mieszkańców ulicy Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.549.2021) interpelacja
28.10.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. nierozwiązanych problemów zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Dożynkowej dotyczących potrzeby wyznaczenia strefy ruchu oraz uregulowania dojazdu do nieruchomości (RM.0003.548.2021) interpelacja
03.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na ulicy Antycznej (RM.0003.547.2021) interpelacja
28.10.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. zdewastowanej przez wandali elewacji nowo wybudowanego przejścia podziemnego pod ulicą Cieszyńską w centrum Wapienicy (RM.0003.541.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. likwidacji dzikiego składowiska odpadów pomiędzy ulicą Kaskadową a rzeką Wapienica (RM.0003.540.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. przystąpienia do systematycznego serwisowania i utrzymania w stałej sprawności samoobsługowych stacji naprawy rowerów usytuowanych na terenach rekreacyjnych w Bielsku-Białej (RM.0003.539.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. krytykowanego przez mieszkańców wyłączenia ruchu samochodowego na przejeździe kolejowym przy ul. Międzyrzeckiej w Wapienicy (RM.0003.538.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. odpowiedzi na interpelację w przedmiocie rozbudowy bazy lokalowej dla Domu Kultury w Wapienicy (RM.0003.518.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. aktualnego stanu realizacji wniosków mieszkańców w zakresie doświetlenia stwarzających zagrożenie ciemnych ulic, uliczek i zaułków Bielska-Białej oraz zintensyfikowania prac w tym obszarze (RM.0003.517.2021) interpelacja
22.10.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. zorganizowania nowej stacji wypożyczalni rowerów miejskich w centrum Wapienicy (RM.0003.516.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. niedokończonych prac w związku z modernizacją sięgacza ulicy Twórczej (RM.0003.515.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych w obrębie nowej kładki na rzece Wapienica w rejonie ulicy Celtyckiej poprzez skuteczne wyeliminowanie ruchu samochodowego na przedmiotowej kładce (RM.0003.514.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. zagrożonego bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych na zapomnianym przez władze miasta sięgaczu ulicy Wapienickiej oraz uporządkowania i remontu nawierzchni sięgacza (RM.0003.513.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. docelowego sposobu zagospodarowania terenu położonego przy lotnisku obok starej drogi dojazdowej do Aeroklubu Bielsko-Bialskiego (RM.0003.500.2021) interpelacja
05.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. aktualnego stanu zaawansowania działań związanych z doświetleniem ulicy Marzanny na odcinku do ul. Średniej (RM.0003.499.2021) interpelacja
06.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. okresowego przeglądu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu utrzymania (RM.0003.498.2021) interpelacja
30.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. nadmiernie przedłużającego się procesu zmierzającego do opracowania projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej i negatywnych skutków z tego wynikających (RM.0003.479.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. rozbudowy bazy lokalowej dla Domu Kultury w Wapienicy (RM.0003.478.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. dalszego harmonogramu prac związanych z budową chodnika przy ul. Antycznej (RM.0003.477.2021) interpelacja
22.09.2021
odpowiedź
09.09.2021 ws. racjonalizacji połączeń autobusowych MZK w rejonie pętli autobusowej na Osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.470.2021) interpelacja
15.09.2021
odpowiedź
09.09.2021 ws. wyrębu drzewostanu w związku z planowaną budową parkingu przy Lasku Bathelta oraz postępującego procesu wycinania drzew w skali miasta przy okazji realizacji różnego rodzaju inwestycji (RM.0003.469.2021) interpelacja
22.09.2021
odpowiedź
09.09.2021 ws. doświetlenia końcowego odcinka ulicy Kameliowej (RM.0003.468.2021) interpelacja
23.09.2021
odpowiedź
09.09.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 32 oraz niepublicznej szkoły podstawowej w obrębie ronda przy ul. Cieszyńskiej/Jaworzańskiej (RM.0003.467.2021) interpelacja
21.09.2021
odpowiedź
03.09.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 41 przy ul. Międzyrzeckiej ( RM.0003.462.2021) interpelacja
16.09.2021
25.11.2021
odpowiedź
uzupełnienie
03.09.2021 ws. przyspieszenia działań związanych z ostatecznym skomunikowaniem budynku przy ul. Cieszyńskiej 393A z ulicą Słowiańską w związku z modernizacją ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.461.2021) interpelacja
16.09.2021
odpowiedź
01.09.2021 ws. sprzeciwu mieszkańców wobec wycinki drzew w lesie komunalnym w związku z planowaną modernizacją ulicy Pocztowej (RM.0003.460.2021) interpelacja
14.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. problemów zgłoszonych przez mieszkańców ulicy Twórczej podczas wizji lokalnej w dniu 13.08.br. (RM.0003.457.2021) interpelacja
07.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w obrębie mini ronda przy ul. Wapienickiej (RM.0003.456.2021) interpelacja
09.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. utwardzenia i wyrównania zapadniętych poboczy oraz wykoszenia traw ograniczających widoczność na ulicy Marynarskiej (RM.0003.455.2021) interpelacja
07.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. przedłożenia strategii miasta w przedmiocie rewitalizacji najstarszych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej (RM.0003.454.2021) interpelacja
09.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. doświetlenia ulicy Pieczarkowej (RM.0003.453.2021) interpelacja
02.09.2021
odpowiedź
03.08.2021 ws. skrzyżowania na ulicy Cieszyńskiej w rejonie pawilonu dyskontowego sieci LIDL (RM.0003.416.2021) interpelacja
13.08.2021
odpowiedź
03.08.2021 ws. zorganizowania dodatkowego przejścia dla pieszych na zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej w centrum Wapienicy wobec skrajnie niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych do jakich nagminnie dochodzi na przedmiotowej ulicy (RM.0003.415.2021) interpelacja
13.08.2021
odpowiedź
03.08.2021 ws. zainstalowania ekranów akustycznych na odcinku modernizowanej ul. Cieszyńskiej na wysokości ogródków działkowych na ulicy Nasiennej (RM.0003.414.2021) interpelacja
13.08.2021
odpowiedź
24.06.2021 ws. przymusowych wysiedleń najemców z mieszkań komunalnych bez możliwości powrotu (RM.0003.385.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. skonkretyzowania planów miasta w przedmiocie modernizacji basenu „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej (RM.0003.369.2021) interpelacja
02.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. usytuowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia z ul. Agronomówka i Józefa Braka w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.368.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. uporządkowania terenu w obrębie przejścia podziemnego pod ulicą Cieszyńską w Wapienicy, przywrócenia do stanu poprzedniego zniszczonej aktami wandalizmu elewacji Domu Kultury w Wapienicy oraz wykonania deklaracji w przedmiocie umieszczenia kamer monitoringu w centrum Wapienicy (RM.0003.364.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. zaniedbanego i niszczejącego budynku przy ul. Jaskrowej 13, w którym w okresie jego świetności swoją siedzibę miał Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej (RM.0003.363.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała (RM.0003.362.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania gminnego terenu w rejonie Osiedla Wapienica przy ul. Lajkonika oraz ul. Zwierzynieckiej, na którym kilka lat temu proponowano w ramach edycji budżetu obywatelskiego budowę boiska wielofunkcyjnego (RM.0003.361.202) interpelacja
29.06.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. porządkowania zaniedbanego oraz zapomnianego przez władze miasta terenu w obrębie ul. Lajkonika (RM.0003.360.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. dodatkowych nasadzeń w obrębie ulicy Cieszyńskiej w rejonie budynku przy ul. Wapienickiej 3 oraz przystanku autobusowego nr 66 w centrum Wapienicy (RM.0003.359.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. aktualnego stanu zaawansowania prac związanych z budową chodnika przy ul. Antycznej oraz przedłożenia dalszego harmonogramu działań w przedmiotowej sprawie (RM.0003.358.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
18.06.2021 ws. solidnego czyszczenia nawierzchni Placu Chrobrego wraz z terenem przyległym, a także porządkowania przejść podziemnych, w szczególności pod ulicą 3 Maja i Piastowską oraz naprawy uszkodzonych elementów przejścia pod ulicą 3 Maja (RM.0003.357.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. usunięcia kolejnego wraku pojazdu porzuconego w pasie drogowym zaniedbanego i zapomnianego przez władze miasta sięgacza ulicy Wapienickiej oraz doraźnego uporządkowania tego miejsca (RM.0003.352.2021) interpelacja
23.06.2021
odpowiedź
10.06.2021 ws. podtopień i zalewania nieruchomości mieszkańców Wapienicy wodami opadowymi w związku z wadliwie wykonanymi robotami, w tym likwidacją korytka odprowadzającego wody w obrębie modernizowanej ulicy Cieszyńskiej na wysokości siedziby Rady Osiedla (RM.0003.343.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
10.06.2021 ws. podjęcia działań mających na celu dopuszczenie możliwości przemieszczania się pieszych pod ulicą Cieszyńską przy wykorzystaniu parametrów technicznych zmodernizowanego obiektu mostowego na rzece Wapienica obok budynku Rady Osiedla Wapienica (RM.0003.342.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
10.06.2021 ws. rozwoju infrastruktury rowerowej w Bielsku-Białej (RM.0003.341.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
10.06.2021 ws. modernizacji starego odcinka ulicy Twórczej na tyłach pawilonów handlowych w centrum Wapienicy, pomiędzy Domem Kultury, a ul. Tadeusza Regera (RM.0003.340.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
10.06.2021 ws. budowy placu zabaw dla dzieci na niezabudowanej nieruchomości przy ul. Twórczej zlokalizowanej pomiędzy budynkiem wspólnoty mieszkaniowej nr 28, a spółdzielczym budynkiem nr 28c (RM.0003.339.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
07.06.2021 ws. uchybień językowych w nazwie przystanku autobusowego MZK na tablicy umieszczonej na przystanku nr 288 w Wapienicy (RM.0003.335.2021) interpelacja
15.06.2021
odpowiedź
07.06.2021 ws. zintensyfikowania działań z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenach rekreacyjnych w Wapienicy, zwłaszcza w obrębie ulic Kaskadowej, Leśników i Biwakowej (RM.0003.334.2021) interpelacja
21.06.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. przystąpienia do koszenia wysokich traw rosnących w pasie drogowym ul. Międzyrzeckiej oraz przy innych głównych ciągach komunikacyjnych w Bielsku-Białej powodujących ograniczenie widoczności (RM.0003.328.2021) interpelacja
10.06.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu w rejonie ul. Zniczowej na zmodernizowanym odcinku ul. Cieszyńskiej, poprzez pilne przystąpienie do budowy sygnalizacji świetlnej (RM.0003.327.2021) interpelacja
15.06.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. pilnego przedłożenia oraz wdrożenia deklarowanych rozwiązań projektowych w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej w obrębie dyskontowego pawilonu sieci Biedronka w Wapienicy (RM.0003.326.2021) interpelacja
11.06.2021
odpowiedź
20.05.2021 ws. rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Tadeusza (RM.0003.306.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
20.05.2021 ws. problemów przedsiębiorców z ul. Sabały w związku z brakiem możliwości podłączenia ich nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej (RM.0003.305.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. zaplanowania modernizacji ul. Tadeusza Regera (RM.0003.293.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. przedłożenia informacji na temat stanu zaawansowania działań z doświetleniem ulicy Marzanny na odcinku od ul. Średniej (RM.0003.292.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. przedstawienia harmonogramu działań związanych z modernizacją sięgacza ul. Wapienickiej, którego aktualny stan stwarza niebezpieczeństwo dla osób z niego korzystających (RM.0003.291.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. przyspieszenia działań związanych z modernizacją ulicy Czesława Tańskiego oraz ul. Stanisława Skrzydlewskiego oraz przedłożenia harmonogramu realizacji prac (RM.0003.287.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. szkód w postaci zapadniętej nawierzchni oraz rozjeżdżonego pobocza ulicy Potok w wyniku wzmożonego ruchu pojazdów, jaki miał miejsce w czasie modernizacji ul. Cieszyńskiej na odcinku od ronda z łącznikiem ul. Międzyrzeckiej do ronda z ul. Jaworzańską (RM.0003.284.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. pilnego wykonania deklarowanego przez Prezydenta Miasta objęcia instalacji odwadniającej przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica tzw. stałym utrzymaniem (RM.0003.283.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. stwarzających zagrożenie powodziowe niesprawnych studzienek do odprowadzania wód opadowych na ul. Wapienickiej oraz przeglądu tego typu infrastruktury drogowej pod kątem ich drożności (RM.0003.282.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. uwag mieszkańców w przedmiocie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, które utrudniają poruszanie się pieszych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej, w szczególności w centrum Wapienicy (RM.0003.281.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. aktualnego stanu realizacji robót naprawczych w zakresie uzupełnienia nasadzeń w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz ostatecznego terminu przekazania terenu w administrację Wydziałowi Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.280.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. montażu progów zwalniających na ul. Dziewanny oraz ul. Słomianej (RM.0003.279.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. realizacji wyniesionych tarcz skrzyżowań na ul. Zapora na wysokości ul. Kopytko i ul. Miętowej ( RM.0003.278.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
06.05.2021 ws. skrajnie złego stanu technicznego infrastruktury drogowej i chodnikowej w obrębie osiedla Żeromskiego w Bielsku-Białej oraz bezczynności służb miejskich w niniejszej sprawie (RM.0003.250.2021) interpelacja
19.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
28.04.2021 ws. stałego monitorowania terenu w obrębie rzeki Białej w sąsiedztwie galerii handlowej Sfera (RM.0003.240.2021) interpelacja
10.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. wyznaczenia strefy ruchu oraz ustawienia znaku drogowego D-52 w obrębie ulicy Dożynkowej (RM.0003.232.2021) interpelacja
06.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. ewentualnych zagrożeń dla inwestycji polegającej na budowie basenu na Osiedlu Polskich Skrzydeł przez Spółkę AQUA wynikających z toczącego się sporu pomiędzy akcjonariuszami (RM.0003.231.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. niecenzuralnych uwag zastępcy Prezydenta Miasta wobec przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy w Radzie Interesariuszy (RM.0003.230.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. organizacji ruchu na ulicy Międzyrzeckiej oraz uporządkowania kwestii pozostawiania pojazdów w pasie drogowym przed kościołem poprzez wprowadzenie zakazu postoju (RM.0003.222.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. ponownego zorganizowania dodatkowego odbioru odpadów zielonych w maju (RM.0003.221.2021) interpelacja
04.05.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. modernizacji ulicy Dworcowej (RM.0003.220.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. rozważenia utworzenia przez gminę Bielsko-Biała społecznej agencji najmu lokali mieszkalnych (RM.0003.219.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. wszczętych i prowadzonych przez gminę Bielsko-Biała postępowań administracyjnych zmierzających do ulokowania stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta (RM.0003.218.2021) interpelacja
04.05.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. pilnej poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej w obrębie pawilonu jednej z dyskontowych sieci handlowych w Wapienicy (RM.0003.215.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. pilnego przeprowadzenia audytu w zakresie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych dla ruchu pieszego w obrębie modernizowanej ulicy Cieszyńskiej, w szczególności w centrum Wapienicy (RM.0003.214.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. stanowczego sprzeciwu mieszkańców Starego Bielska wobec planowanej budowy hali magazynowo-logistyczno-spedycyjnej przy ul. Francuskiej i Szklanej (RM.0003.213.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców załatwiających sprawy w obrębie Urzędu Miejskiego poprzez szersze rozpropagowanie wśród zainteresowanych stron informacji o możliwości wysyłania dokumentów pocztą, zamiast ich osobistego odbioru (RM.0003.177.2021) interpelacja
01.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez odtworzenie schodów na nasypie wiodących do punktów handlowych przy zmodernizowanym odcinku ul. Cieszyńskiej w Wapienicy (RM.0003.176.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. obaw mieszkańców Starego Bielska w związku z planowana budową hali magazynowo-logistyczno-spedycyjnej przy ul. Francuskiej i Szklanej (RM.0003.175.2021) interpelacja
01.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. naprawy stwarzającego zagrożenie wyboistego i porośniętego trawami chodnika z płyt betonowych wiodącego w kierunku kościoła na Osiedlu Polskich Skrzydeł od strony Osiedla równolegle do ulicy św. Pawła (RM.0003.166.2021) interpelacja
25.03.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. modernizacji wiat przystankowych przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.165.2021) interpelacja
26.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. doprowadzenia przez Prezydenta Miasta do usunięcia niekorzystnych dla mieszkańców Bielska-Białej zamieszkujących zasoby spółdzielcze skutków prawnych decyzji Spółki AQUA S.A. polegających na jednostronnym wypowiedzeniu porozumień zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczących upustów handlowych, jakie od wielu lat obowiązywały w związku ze specyfiką tych podmiotów (RM.0003.163.2021) interpelacja
29.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. stanu zaawansowania prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (RM.0003.155.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. zintensyfikowania przedłużających się w czasie działań związanych z doświetleniem ulicy Kminkowej w Bielsku-Białej (RM.0003.154.2021) interpelacja
25.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. zaplanowania remontu ul. Żytomierskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.153.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. nieukierunkowanej na konstruktywne rozwiązanie zgłoszonego problemu odpowiedzi na interpelację w sprawie uporządkowania oraz docelowego zagospodarowania zaniedbanego terenu znajdującego się w centrum Wapienicy u zbiegu ulicy Twórczej oraz ul. Międzyrzeckiej obok Domu Kultury (RM.0003.142.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. problemów mieszkańców związanych z dojazdem do budynków przy ul. Dożynkowej w Bielsku-Białej (RM.0003.141.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. szczegółowego zakresu planowanej modernizacji ulicy Czesława Tańskiego oraz ulicy Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej po uchyleniu objazdu do rozbudowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.140.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. powstrzymania postępującej degradacji wpisanej do ewidencji zabytków przedwojennej willi w Wapienicy przy ul. Działkowców 12 A oraz objęcie jej dozorem uniemożliwiającym penetrowanie budynku przez osoby postronne (RM.0003.139.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. zweryfikowania odmowy wykonania przez Miejski Zarząd Dróg zjazdów do niektórych posesji w związku z modernizacją ul. Dzwonkowej oraz niezrozumiałego różnicowania sytuacji mieszkańców z tego tytułu (RM.0003.138.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. planowanej przez miasto sprzedaży gminnych działek u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Jaskrowej w Bielsku-Białej (RM.0003.137.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. przedłożenia szczegółowej informacji na temat udzielonej przez Prezydenta Miasta pomocy dla podatników w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19, poprzez udzielone na wniosek ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (RM.0003.110.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. problemów najemców gminnej nieruchomości o charakterze usługowym przy ul. Warszawskiej 24 w następstwie ewentualnej zamiany podnajmowanej nieruchomości (RM.0003.104.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. skargi mieszkańca na nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarno-epidemicznych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (RM.0003.103.2021). interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. zintensyfikowania prac związanych z realizacją II etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej (RM.0003.82.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. zaplanowania modernizacji ulicy Czesława Tańskiego oraz ulicy Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej po uchyleniu objazdu do rozbudowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.81.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. przedstawienia harmonogramu dalszych działań jakie zostały zapowiedziane w odpowiedzi na interpelację z dnia 22.11.2020 r. w przedmiocie zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Jaskrowej w Bielsku-Białej (RM.0003.80.2021). interpelacja
25.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. przeprowadzenia wśród najemców kampanii informacyjnej na temat możliwości ubiegania się o dodatki mieszkaniowe powiększone o tzw. „dopłatę do czynszu” dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID – 19 (RM.0003.75.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
05.02.2021 ws. pilnego uruchomienia nowo wybudowanej instalacji oświetleniowej przy ul. Lajkonika w Bielsku-Białej (RM.0003.62.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
05.02.2021 ws. uporządkowania oraz docelowego zagospodarowania zaniedbanego terenu znajdującego się w centrum Wapienicy u zbiegu ulicy Twórczej oraz ul. Międzyrzeckiej obok Domu Kultury (RM.0003.61.2021) interpelacja
zał. - zdjęcia
16.02.2021
odpowiedź
03.02.2021 ws. podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji w sferze komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Bielsku-Białej poprzez rozważenie możliwości skorzystania z nowych instrumentów wsparcia zaliczanych do rynkowej części pakietu mieszkaniowego i narodowego programu mieszkaniowego w ramach programu „LOKAL ZA GRUNT” (RM.0003.60.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
03.02.2021 ws. zakupu wiat przystankowych usytuowanych na zmodernizowanym odcinku ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.59.2021) interpelacja
17.02.2021
odpowiedź
02.02.2021 ws. zatrudniania na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz gminnych jednostkach organizacyjnych (RM.0003.58.2021) interpelacja
15.02.2021
odpowiedź
02.02.2021 ws. pomocy dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (RM.0003.55.2021) interpelacja
16.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. przewlekłości działań służb miejskich w sferze zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Trzech Diamentów (RM.0003.54.2021) interpelacja
10.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. ponownej instalacji urządzenia do sprzedaży biletów na przystankach MZK w centrum Wapienicy po demontażu automatu w związku z modernizacją ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.47.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. uregulowania sposobu administrowania terenem ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.46.2021) interpelacja
05.02.2021
odpowiedź
21.01.2021 ws. zwiększenia nadzoru służb miejskich nad prowadzonymi pracami remontowymi oraz wydatkowaniem środków publicznych z tego tytułu w ramach udziału gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Milusińskich 6 (RM.0003.35.2021) interpelacja
02.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. stanowczego sprzeciwu mieszkańców wobec niezaplanowania budowy chodnika wzdłuż modernizowanej ul. Dzwonkowej (RM.0003.33.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. udzielenia niezwłocznej pomocy mieszkaniowej wielodzietnej rodzinie poprzez zamianę gminnego lokalu mieszkalnego z powodu wad technicznych lokalu uniemożliwiających dalsze zamieszkiwanie w nim przez najemców (RM.0003.27.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. organizacji ruchu na ul. Dzwonkowej w Bielsku-Białej (RM.0003.26.2021) interpelacja
27.01.2021