Waluś Barbara 2014-2018

Waluś Barbara
Nazwisko i imię: Waluś Barbara
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: II, VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Radna Rady Miejskiej II kadencji w latach 1994 - 1998.

Z wykształcenia: mgr ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu.

Jestem rodowitą Bielszczanką. Pracowałam w "Befie", w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, w L.O. im. A. Asnyka. Jestem emerytką od 01.01.2008 r.

W latach 1990-1994 byłam sekretarzem Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej - Lipniku. Byłam współzałożycielką Rady Osiedla Lipnik w 1992 r. i jej sekretarzem przez 11 lat, a w latach 2014 - 2015 jej członkiem. W latach 2000 - 2003 byłam ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym. W latach 2008 - 2011 byłam ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w Wydziale Cywilnym.

Mając doświadczenie w pracy samorządowej i społecznej, podmiotem działania dla mnie będzie zawsze człowiek z jego podstawowym prawem do zachowania życia i zdrowia, godziwych warunków bytowych oraz rozwoju osobowego.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 43
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
25.10.2018 ws. stanu nawierzchni dróg lokalnych i spraw porządkowych w dzielnicy Lipnik interpelacja
07.11.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. naprawy nawierzchni sięgacza ul. Skowronków i spraw porządkowych interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zlecenia wykonania projektu i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Chełmskiej w możliwie krótkim czasie interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. wykonania dojazdu do 12 posesji przy ulicy Sieradzkiej (dzielnica Lipnik) interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. braku tablic przy projektach Budżetu Obywatelskiego interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2017 – odbudowa Amfiteatru interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. bezpiecznej drogi do szkoły w czasie remontu ulicy Krakowskiej interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. nowej lokalizacji przedszkola dla lipniczan interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. spraw porządkowych przy ulicach w dzielnicy Lipnik oraz stanu nawierzchni gminnych sięgaczy interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. stanu nawierzchni niektórych ulic w dzielnicy Lipnik i spraw porządkowych interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. nie zakwalifikowania lokalu wyborczego mającego swą siedzibę w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej przy ulicy Podgórnej 29 jako dostępnego dla osób niepełnosprawnych interpelacja
04.06.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. dokonania wiosennego przeglądu stanu nawierzchni dróg gminnych przez odpowiednie służby Wydziału Gospodarki Miejskiej i zlecenie naprawy ich nawierzchni z funduszy na ten cel przeznaczonych interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. uzupełnienia uchwały budżetowej o pozycję 500 tysięcy dla odbudowy amfiteatru interpelacja
13.03.2018
21.03.2018
odpowiedź
odpowiedź
23.01.2018 ws. braku realizacji zadania w 2017r. i braku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2018r. na realizację zwycięskiego projektu odbudowy Amfiteatru interpelacja
06.02.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. braku realizacji i niepewności finansowania projektów Budżetu Obywatelskiego z 2017 roku interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
19.12.2017 ws. budowy siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1070/3 obręb Lipnik przy ul. Chełmskiej i Tarnowskiej w Bielsku-Białej i budowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na nieruchomościach oznaczonych (...) interpelacja
02.01.2018
odpowiedź
21.11.2017 ws. możliwości wykonania nakładki asfaltowej na pozostałej części ul.Kaliskiej na Osiedlu Ks. Brzóski w roku 2018 interpelacja
01.12.2017
odpowiedź
31.10.2017 ws. zbyt późnego terminu realizacji budowy placów zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 interpelacja
16.11.2017
odpowiedź
31.10.2017 ws. nie zrealizowania prac naprawczych i porządkowych na terenach należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Polnej (Nowopolnej) i ul. Skowronków w Bielsku-Białej interpelacja
14.11.2017
odpowiedź
29.08.2018 o ponowne rozpatrzenie wniosków o zmianę studium interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
20.06.2017 ws. możliwości wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Gdańskiej na Osiedlu Ks. Brzóski interpelacja
30.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. zasad postępowania podczas obrad i głosowania Kapituły IKARA interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. sprawie możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej AQUA budynku Pani K______ S_____ zamieszkałej w Bielsku-Białej przy ulicy Rzemieślniczej interpelacja
05.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s odpowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta Pana Przemysława Kamińskiego z dnia 27.12.2016r. nr BRM 0003/8/2016/PB na interpelację dotyczącą wysokości potencjalnych odszkodowań dla inwestorów i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116 interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s wysokości potencjalnych odszkodowań dla inwestorów i mieszkańców z rejonu obowiązywania MPZP 116 interpelacja
02.01.2017
odpowiedź
20.12.2016 w/s pomiarów hałasu wykonywanych w ramach mapy akustycznej dla Bielska-Białej w rejonie Lipnika interpelacja
30.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s rozbudowy ulicy Podgórnej interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej" interpelacja
10.10.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s administrowania drogami stanowiącymi własność gminy, a nie będącymi w trwałym zarządzie MZD interpelacja
10.10.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s utworzenia wieloletniego planu likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywne życie w Bielsku-Białej interpelacja
04.07.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja 09.05.2016 interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s udzielenia informacji w związku z odpowiedzią na petycję (pismo nr BRM 152/1/2015/GG) z dnia 14.03.2016r. oraz w związku z projektem uchwały na XVI Sesję Rady Miejskiej B-B w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Lipniku (Druk nr 316) interpelacja
01.04.2016
01.04.2016
odpowiedź
uzupełnienie
09.02.2016 w/s naprawy stanu drogi w ramach gwarancji, ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej interpelacja
19.02.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s udostępnienia wyników pomiaru hałasu przez GDDKiA Oddział Katowice, w ciągu drogi ekspresowej S-69 w rejonie dzielnicy Lipnik, z listopada 2015 r. interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s wykupu przez Gminę Bielsko-Biała niezbędnego gruntu przy ulicy Wielopolskiej 9 (dzielnica Lipnik), od właściciela i usytuowania na tym gruncie wiaty na przystanku MZK – linii miejskiej nr 35 interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s wykonania odcinka ulicy Sieradzkiej od nr. 7 do nr. 36 dzielnica Lipnik. Mieszkańcy ulicy Sieradzkiej od nr 33 do nr 55, od 20 lat, dojeżdżając do swych domów korzystając z łącznika (pasa zieleni), którego część stanowi teren prywatny interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2016
odpowiedź