Łoś Konrad 2014-2018

Łoś Konrad
Nazwisko i imię: Łoś Konrad
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: VII kadencja
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Szanowni Państwo, 
uprzejmie dziękuję za ogromne zaufanie jakim zostałem obdarzony w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. Mimo, że ubiegałem się o mandat radnego z odległej pozycji na liście wyborczej, moja kandydatura została przez wyborców wyraźnie doceniona, zaś udzielone przez nich poparcie 1179 głosów dało mi czwarty wynik w Bielsku-Białej oraz najlepszy rezultat wyborczy w okręgu z którego kandydowałem i z którym od urodzenia jestem związany (okręg nr 2). Tak silna legitymacja do wykonywania mandatu radnego jest dla mnie wielkim zobowiązaniem wobec Państwa i w sposób szczególny motywuje mnie do aktywnego działania na rzecz miasta i pomyślności jego mieszkańców. Dołożę więc wszelkich starań by nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Niewątpliwie dochowam wierności ślubowaniu jakie złożyłem w trybie art. 23a ustawy o samorządzie gminnym w dniu 1 grudnia 2014 r. na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej. Do Rady Miasta kandydowałem po raz drugi. W poprzednich wyborach samorządowych w 2010 r. kandydując także z listy PiS (również miejsce 4) uzyskałem dzięki Państwa poparciu bardzo dobry wynik wyborczy (680 głosów) i drugi w kolejności rezultat na mojej liście, ale wówczas nie zapewniło mi to mandatu radnego. 

Mam 39 lat. Od urodzenia mieszkam w Bielsku-Białej. Wychowywałem się w Wapienicy. Tam też uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodość. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że większości zwykłych ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawną, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej, które działa w strukturach Biura Poselskiego Posła Stanisława Pięty. W ramach społecznej misji tego biura udzielam tam od ośmiu lat bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic. Ponadto od wielu lat aktywnie angażuję się w działalność spółdzielczą będąc wybranym przez członków do rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, największej i najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w naszym mieście. Stąd znam nasze osiedla mieszkaniowe i zasoby nieruchomości, a diagnozując na co dzień  rzeczywiste problemy mieszkańców staram się je w miarę obiektywnych możliwości rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? Aktywnie wspieram oraz uczestniczę w wytyczaniu kierunków realizacji przedsięwzięć spółdzielczych służących poprawie warunków życia mieszkańców naszych osiedli. W Radzie Miejskiej chciałbym przyczynić się do polepszenia obszarów współpracy między Gminą a spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi dla realizacji wspólnych projektów urbanistycznych i infrastrukturalnych, zwłaszcza na styku sąsiedztwa charakteryzującego się często konglomeratem praw do nieruchomości będących we władaniu różnych podmiotów. Posiadam także wieloletnie doświadczenie samorządowe - urzędnicze, nabyte w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Moje priorytety w Radzie Miejskiej w kadencji 2014 - 2018 związane są w szczególności z właściwością rzeczową stałych Komisji Rady Miejskiej do składu których zostałem wybrany:

  • Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz
  • Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.

KONRAD ŁOŚ - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, specjalista w zakresie prawa finansowego oraz administracyjnego, nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży i naukowiec. Posiada państwowe licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości.  Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Od 10 lat biegły sądowy, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Nieruchomości przy Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, współtwórca Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej i wieloletni przewodniczący sądu koleżeńskiego tego stowarzyszenia.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 55
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.09.2018 ws. pilnego uregulowania spraw terenowo-prawnych związanych z administrowaniem kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
09.10.2018
odpowiedź
27.09.2018 ws. wymiany lub pilnej naprawy wiaty przystankowej zlokalizowanej w Wapienicy na przystanku nr 66 Wapienica centrum (kierunek Cieszyn) interpelacja
09.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. wypracowania koncepcji zagospodarowania terenu należącego do Gminy Bielsko-Biała zlokalizowanego pomiędzy ulicą Tańskiego oraz Ikara na Osiedlu Polskich Skrzydeł wydzierżawionego pod parking osiedlowy interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. aktualnego stanu prac w zakresie przygotowania II Etapu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku od ul.Leśników do ul. Tartacznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przyległego interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. zamontowania progu zwalniającego na ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. przystąpienia do opracowania ogólnodostępnego miejskiego zintegrowanego systemu informacji o terenie jako instrumentu wspomagającego gospodarowanie nieruchomości w mieście i stymulującego jego rozwój interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
28.08.2018 ws. systemowego eliminowania nierówności (zapadnięć) w chodnikach stwarzających zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
27.07.2018 ws. niezwłocznego usunięcia odpadów pozostawionych nieopodal drewnianej kładki na rzece Wapienica obok ul. Kaskadowej oraz uporządkowania pojemników na odpady ustawionych wzdłuż rzeki Wapienica, a także objęcie przedmiotowego terenu szczególnym dozorem interpelacja
10.09.2018
odpowiedź
19.06.2018 ws. szczegółowego wyjaśnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez właścicieli lokali w budynku przy ul. Wita Stwosza 22 w Bielsku-Białej w procesie regulowania stanu prawnego gruntu w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) interpelacja
02.07.2018
odpowiedź
22.05.2018 ws. kompleksowego zagospodarowania terenu wokół budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica, etap I od ul. Cieszyńskiej do ul. Leśników interpelacja
05.06.2018
odpowiedź
17.04.2018 ws. ulokowania biletomatu MZK na jednym z przystanków zlokalizowanych w centrum Wapienicy interpelacja
02.05.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. doprowadzenia do pilnego uzgodnienia z PKP PLK S.A. sposobu wykonania przepustów dla wód deszczowych zlokalizowanych pod linią kolejową nr 190 w związku z rozbudową infrastruktury drogowo-mostowej w rejonie ul. Przy Torach w Wapienicy w ramach rozbudowy ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej interpelacja
03.04.2018
odpowiedź
20.03.2018 ws. przekazania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przy Torach 21 na działce 113/2 o pow. 1424m2 pod zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i włączenia go do gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Bielsko-Biała po zakończeniu umowy użyczenia z dnia 03.02.2017r. interpelacja
30.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. amfiteatru w Lipniku interpelacja
13.03.2018
odpowiedź
27.02.2018 ws. przekazania przez Gminę Bielsko-Biała działki gruntu na rozbudowę cmentarza przy Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białek Wapienicy interpelacja
09.03.2018
odpowiedź
23.01.2018 ws. podjęcia działań mających na celu pilne wypracowanie spójnej oraz zgodnej z interesem Gminy Bielsko-Biała polityki racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym interpelacja
02.02.2018
15.02.2018
odpwiedź
uzupełnienie
19.12.2017 ws. włączenia Gminy Bielsko-Biała do działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji Programu Mieszkanie Plus interpelacja
02.01.2018
29.05.2018
odpowiedź
uzupełnienie
21.11.2017 ws. wydawania przez Prezydenta Miasta interpretacji przepisów z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej interpelacja
05.12.2017
odpowiedź
31.10.2017 ws. działań podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała w związku z problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców z branży tekstylno-obuwniczej prowadzących swe stoiska w Domu Handlowym Wokulski interpelacja
10.11.2017
odpowiedź
31.10.2017 ws. stosowania przez Gminę Bielsko-Biała klauzul społecznych w procedurze udzielania zamówień publicznych interpelacja
13.11.2017
odpowiedź
31.10.2017 w/s postępowań reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała interpelacja
07.11.2017
30.01.2018
odpowiedź
odpowiedź
02.10.2017 ws. konieczności rozszerzenia zakresu kontroli społecznej w procesie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała interpelacja
16.10.2017
odpowiedź
08.10.2017 ws. usunięcia odpadów pozostawionych wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku od drewnianej kładki w okolicy ul. Celtyckiej do terenów rekreacyjnych przy ul. Leśników oraz objęcia przedmiotowego terenu szczególnym dozorem interpelacja
13.10.2017
odpowiedź
08.09.2017 ws. stałego utrzymania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Bielsku-Białej przy ul. Saperów oraz dbałości o estetykę i stan techniczny mogił poległych żołnierzy interpelacja
16.10.2017
odpowiedź
29.08.2017 ws. aktualnego stanu prac nad listami wynajmu mieszkań rozpoczętych w grudniu 2016 r. interpelacja
12.09.2017
odpowiedź
20.06.2017 30 ws. przeprowadzenia pilnego remontu sięgacza zlokalizowanego w Wapienicy na gminnej działce nr 151/20 obsługującego budynki przy ul. Twórczej 28, 28c, 30 oraz użytkowników usytuowanych na terenie tej działki garaży interpelacja
03.07.2017
odpowiedź
23.05.2017 ws. przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r., którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych” interpelacja
02.06.2017
odpowiedź
25.04.2017 dot. odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
08.05.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. kontynuowania bardziej konstruktywnych działań w przedmiocie kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ... interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
21.03.2017 ws. gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego interpelacja
03.04.2017
odpowiedź
31.01.2017 w/s przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego interpelacja
14.02.2017
odpowiedź
29.11.2016 w/s podejmowania przez Gminę Bielsko-Biała działań mających na celu optymalizację kosztów w obrębie stosowanego modelu udzielania zamówień publicznych interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
29.11.2016 w/s zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Świętej Anny w Bielsku-Białej oraz zamontowania na ulicy progu zwalniającego interpelacja
09.12.2016
odpowiedź
27.09.2016 w/s realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej" interpelacja
11.10.2016
odpowiedź
21.06.2016 w/s stanowiska Gminy Bielsko-Biała w przedmiocie podejmowanych przez właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych działań polegających na przebudowie i zmianie przeznaczenia części nieruchomości wspólnej interpelacja
04.07.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s zagrażającego bezpieczeństwu ludzi stanu technicznego nawierzchni i niezabezpieczonej skrzynki elektrycznej na terenie przystanku autobusowego Wapienica-Centrum interpelacja
13.06.2016
odpowiedź
31.05.2016 w/s przeprowadzenia remontu osiedlowej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Żeromskiego, Traugutta i Piastowskiej interpelacja
14.06.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej interpelacja
06.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s podwyżek cen ciepła interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s pilnego wykonania chodników wzdłuż ulicy Antycznej i Jaworzańskiej interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
26.04.2016 w/s kształtowania procedur sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (...) interpelacja
09.05.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s pilnego dokonania przeglądu umów stanowiących podstawę prawną zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała, w celu eliminowania sytuacji patologicznych w zatrudnieniu (...) interpelacja
04.04.2016
odpowiedź
22.03.2016 w/s podjęcia przez Gminę Bielsko-Biała skutecznych działań sprzyjających ugodowemu regulowaniu stanu prawnego nieruchomości gruntowych w oparciu o przepis art. 209a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) interpelacja
04.04.2016
odpowiedź
22.12.2015 w/s ustalenia przyczyn oraz podjęcie działań mających na celu zapobiegać w przyszłości uszczupleniu środków publicznych pochodzących z przychodów samorządowego zakładu budżetowego w procesie eksploatacji biletomatów interpelacja
04.01.2016
odpowiedź
29.10.2015 w/s odpowiedzi na wcześniejszą interpelację z dnia 20 września 2015r. dot. utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe przy ulicy Ikara interpelacja
09.11.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) ... interpelacja
06.10.2015
odpowiedź
22.09.2015 w/s utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe przy ulicy Ikara w Bielsku-Białej interpelacja
02.10.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s zorganizowania przejścia dla pieszych przez ulicę Żywiecką na wysokości ulicy Gorkiego, Wł.Majakowskiego oraz Krasickiego interpelacja
04.09.2015
odpowiedź
25.08.2015 w/s stałego utrzymania czystości na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Bielsku-Białej przy ul. Saperów oraz należytego utrzymania mogił zbiorowych (...) interpelacja
07.09.2015
odpowiedź
23.06.2015 w/s aktualizacji lub odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Bielsko-Biała jako dotychczasowego właściciela nieruchomości interpelacja
03.07.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s zorganizowania na terenie Os. Wojska Polskiego w Bielsku-Białej Klubu Samopomocy dla Osób Starszych jako placówki wsparcia dziennego w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej interpelacja
09.06.2015
odpowiedź
26.05.2015 w/s roszczeń gminy w stosunku do właścicieli lokali o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części w oparciu o przepis art. 209a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami interpelacja
09.06.2015
09.06.2015
odpowiedź
uzupełnienie
28.04.2015 w/s zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów interpelacja
11.05.2015
odpowiedź
24.03.2015 w/s wezwań do skorygowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach mieszkalnych wielolokalowych (położonych m.in. przy ul. Zwierzynieckiej 2, 24, 26 i 28 oraz Lajkonika 7, Leszczyńskiej 13, 13 B, 17A, 17 B 13A i 17) interpelacja
07.04.2015
odpowiedź