XXXVII sesja Rady Miejskiej - 18 listopada 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXVII/2021 sesji RM - 18 listopada 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXXVII sesji RM  Zobacz retransmisję XXXVII sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji XXXVII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej. Plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

Plik mp3 - -
4.

Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).
SPR. NR 52

Plik mp3

Wynik głosowania 6

(głosowanie nr 6 zostało powtórzone)

Wynik głosowania 7

 
5.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2020/2021.
SPR. NR 53 – PO KOREKCIE

Plik mp3 Wynik głosowania 8  
5a.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie solidarności z polskimi służbami strzegącymi granicy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem hybrydowym na Polskę ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
DRUK NR 923

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

Plik mp3 Wynik głosowania 9

XXXVII/868/2021

Uchwałę podjęto
wraz z autopoprawką

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 910

Plik mp3 Wynik głosowania 10 XXXVII/869/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 911

Plik mp3 Wynik głosowania 11 XXXVII/870/2021
7a.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 922

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

Plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXVII/871/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/640/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
DRUK NR 879

Plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXVII/872/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 906

Plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXVII/873/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”.
DRUK NR 886 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXVII/874/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.
DRUK NR 887 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXVII/875/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030.
DRUK NR 888 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik głosowania 17 XXXVII/876/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.
DRUK NR 889

Plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXVII/877/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2020 oraz prognozy na lata 2021-2023.
DRUK NR 898

Plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXVII/878/2021
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XXX/707/2021 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021.
DRUK NR 907

Plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXVII/879/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 908

Plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXVII/880/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
DRUK NR 909

Plik mp3 Wynik głosowania 22 XXXVII/881/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
DRUK NR 890

Plik mp3 Wynik głosowania 23 XXXVII/882/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
DRUK NR 885

Plik mp3 Wynik głosowania 24 XXXVII/883/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/276/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 899

Plik mp3 Wynik głosowania 25 XXXVII/884/2021
20a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 919

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

Plik mp3 Wynik głosowania 26 XXXVII/885/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024".
DRUK NR 917

Plik mp3 Wynik głosowania 27 XXXVII/886/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022.
DRUK NR 912

Plik mp3 Wynik głosowania 28 XXXVII/887/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 913 i AUTOPOPRAWKA

Plik mp3 Wynik głosowania 29 XXXVII/888/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 900

Plik mp3 Wynik głosowania 30 XXXVII/889/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
DRUK NR 905

Plik mp3 Wynik głosowania 31 XXXVII/890/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
DRUK NR 914

Plik mp3 Wynik głosowania 32 XXXVII/891/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR IX/161/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej jako dz. 39/174 obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 894

Plik mp3 Wynik głosowania 33 XXXVII/892/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 895

Plik mp3 Wynik głosowania 34 XXXVII/893/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 896 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik głosowania 35 XXXVII/894/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 657 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 897

Plik mp3 Wynik głosowania 36 XXXVII/895/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. 336/46 i dz. 6713, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Letniej, obręb Lipnik, na rzecz jej współwłaścicielki.
DRUK NR 915

Plik mp3 Wynik głosowania 37 XXXVII/896/2021
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie.
DRUK NR 891

Plik mp3 Wynik głosowania 38 XXXVII/897/2021
33.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego.
DRUK NR 892

Plik mp3 Wynik głosowania 39 XXXVII/898/2021
34.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany.
DRUK NR 893

Plik mp3 Wynik głosowania 40 XXXVII/899/2021
35.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki.
DRUK NR 916

Plik mp3 Wynik głosowania 41 XXXVII/900/2021
36.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Danucie Bobie.
DRUK NR 918

Plik mp3 Wynik głosowania 42 XXXVII/901/2021
37.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID-19 za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 901

Plik mp3 Wynik głosowania 43 XXXVII/902/2021
38.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 lipca 2021 roku Pana Ł_____ K____ na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, naruszenie interesów skarżących oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy dotyczącej postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Antycznej w Bielsku-Białej”.
DRUK NR 902

Plik mp3 Wynik głosowania 44 XXXVII/903/2021
39.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N_____ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie odmowy przyznania wolnych czwartków od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022.
DRUK NR 903

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

Plik mp3 - -
40.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N_____ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie negatywnego stanowiska dotyczącego prośby o niepełnienie funkcji wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022.
DRUK NR 904

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

Plik mp3 - -
41.

Sprawy różne.

Plik mp3 - -
42.

Zamknięcie obrad.

Plik mp3 - -