XXXV sesja Rady Miejskiej - 23 września 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXV/2021 sesji RM - 23 września 2021  Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz
Retransmisja XXXV sesji RM  Zobacz retransmisję XXXV sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik
głosowania 1

Wynik
głosowania 2

Wynik
głosowania 3

Wynik
głosowania 4

-
2. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej. Plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

Plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania Nr BD.301.1.2021 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2021 r. informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
SPR. NR 50

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
sprawozdanie zostało przeniesione do punktu 26a - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
5.

Przyjęcie sprawozdania Nr BD.3034.13.2021 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2021 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2021 roku. 
SPR. NR 51

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
sprawozdanie zostało przeniesione do punktu 26b - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 846 – II WERSJA

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26c - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 847 – II WERSJA

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26d - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/802/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 848

Wprowadzona zmiana w porządku obrad: 
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26e - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 849 – II WERSJA

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26f - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/803/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 850

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26g - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za 2021 i za 2022 rok.
DRUK NR 838

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26h - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
12.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
DRUK NR 851

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26i - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19.
DRUK NR 852

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony do punktu 26j - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
14.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 837 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik głosowania 5 XXXV/821/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/600/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.  
DRUK NR 845

Plik mp3

Wynik
głosowania 6

Wynik
głosowania 7

Uwaga:
zgłoszenie Radnego Szczepana Wojtasika do protokołu sesji - dot. dopisania głosu do wyniku głosowania 7.

XXXV/822/2021

Uchwałę podjęto wraz z poprawką do projektu uchwały w zakresie paragrafu 1 pkt 5.

16.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/609/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 844 i AUTOPOPRAWKA DO DRUKU NR 844

Plik mp3 Wynik
głosowania 8
XXXV/823/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/611/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 843 i AUTOPOPRAWKA DO DRUKU NR 843

Plik mp3 Wynik
głosowania 9
XXXV/824/2021
17a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/877/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu statutu.
DRUK NR 855

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3

Wynik
głosowania 10

Wynik
głosowania 11

XXXV/825/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 842

Plik mp3 Wynik
głosowania 12
XXXV/826/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Stefanii Sempołowskiej - w Bielsku-Białej.
DRUK NR 839 i AUTOPOPRAWKA DO DRUKU NR 839

Plik mp3 Wynik
głosowania 13
XXXV/827/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 442/6 i 442/7 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Jana Kochanowskiego, obręb Żywieckie Przedmieście.
DRUK NR 815 – II WERSJA

Plik mp3 Wynik
głosowania 14
XXXV/828/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 113/12, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej, obręb Mikuszowice Krakowskie.
DRUK NR 836

Plik mp3 Wynik
głosowania 15
XXXV/829/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1337/10 obręb Kamienica, na zabudowaną nieruchomość składającą się z dz.: 191/8 i 800/1 obręb Biała Miasto.
DRUK NR 840

Plik mp3 Wynik
głosowania 16
XXXV/830/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 36/1 obręb Dolne Przedmieście 55, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako dz. 1666/4 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 841

Plik mp3 Wynik
głosowania 17
XXXV/831/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/324/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej.
DRUK NR 835

Plik mp3 Wynik
głosowania 18
XXXV/832/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała - Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 853

Plik mp3

Wynik
głosowania 19

Wynik
głosowania 20

XXXV/833/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zintegrowanego węzła przesiadkowego.
DRUK NR 854

Plik mp3 Wynik
głosowania 21
XXXV/834/2021
26a.

Przyjęcie sprawozdania Nr BD.301.1.2021 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2021 r. informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
SPR. NR 50

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
sprawozdanie zostało przeniesione z punktu 4 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 22
Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
26b.

Przyjęcie sprawozdania Nr BD.3034.13.2021 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2021 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2021 roku. 
SPR. NR 51

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
sprawozdanie zostało przeniesione z punktu 5 w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 23
Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
26c.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 846 – II WERSJA

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 6 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 24
XXXV/835/2021
26d.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 847 – II WERSJA

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 7 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 25
XXXV/836/2021
26e.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/802/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 848

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 8.

Plik mp3 Wynik
głosowania 26
XXXV/837/2021
26f.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 849 – II WERSJA

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 9 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 27
XXXV/838/2021
26g.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/803/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 850

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 10 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 28
XXXV/839/2021
26h.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Miasta Bielska-Białej za 2021 i za 2022 rok.
DRUK NR 838

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 11 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 29
XXXV/840/2021
26i.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
DRUK NR 851

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 12 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 30
XXXV/841/2021
26j.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19.
DRUK NR 852

Wprowadzona zmiana w porządku obrad:
projekt uchwały został przeniesiony z punktu 13 - w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik
głosowania 31
XXXV/842/2021
27.

Sprawy różne.

Plik mp3 - -
28.

Zamknięcie obrad.

Plik mp3 - -