XXXIX sesja Rady Miejskiej - 21 grudnia 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXIX/2021 sesji RM - 21 grudnia 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXXIX sesji RM 

Zobacz retransmisję XXXIX sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik głosowania 1

Dopisanie do wyniku głosowania 1

Wynik głosowania 2

Dopisanie do wyniku głosowania 2

-
2.

Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej i protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 953

Plik mp3

Wynik głosowania 3

Dopisanie do wyniku głosowania 3

XXXIX/910/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 954 – II WERSJA

Plik mp3

Wynik głosowania 4

Dopisanie do wyniku głosowania 4

XXXIX/911/2021
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/639/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 955

Plik mp3

Wynik głosowania 5

Dopisanie do wyniku głosowania 5

XXXIX/912/2021
7.

Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 920 - Z AUTOPOPRAWKĄ
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały
KOREKTA ZAŁ. NR 1 i NR 3 - DO DRUKU NR 920 PO AUTOPOPRAWCE

Plik mp3

(pkt 7-8)

Wynik głosowania 6

Dopisanie do wyniku głosowania 6

XXXIX/913/2021
8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 921 - projekt uchwały oraz objaśnienia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2022 rok
AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały
DRUK NR 921 Z AUTOPOPRAWKĄ
Plik mp3

Wynik głosowania 7

Dopisanie do wyniku głosowania 7

XXXIX/914/2021
9.

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 956

Plik mp3

Wynik głosowania 8

Dopisanie do wyniku głosowania 8

XXXIX/915/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
DRUK NR 924

Plik mp3

Wynik głosowania 9

Dopisanie do wyniku głosowania 9

XXXIX/916/2021
11.  

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.
DRUK NR 925

Plik mp3

Wynik głosowania 10

Dopisanie do wyniku głosowania 10

XXXIX/917/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”.
DRUK NR 926

Plik mp3

Wynik głosowania 11

Dopisanie do wyniku głosowania 11

XXXIX/918/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030 dla Miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 930

Plik mp3

Wynik głosowania 12

Dopisanie do wyniku głosowania 12

XXXIX/919/2021
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021.
DRUK NR 957 i KOREKTA

Plik mp3

Wynik  głosowania 13

Dopisanie do wyniku głosowania 13

XXXIX/920/2021
15.

Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 927

Plik mp3 Wynik  głosowania 14 XXXIX/921/2021
16.

 

Podjęcie uchwały  w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 928

Plik mp3

Wynik  głosowania 15

Dopisanie do wyniku głosowania 15

XXXIX/922/2021
17.

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
DRUK NR 929

Plik mp3 Wynik  głosowania 16 XXXIX/923/2021
18.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 948

Plik mp3 Wynik  głosowania 17 XXXIX/924/2021
19.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 949

Plik mp3 Wynik  głosowania 18 XXXIX/925/2021
20.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 937

Plik mp3 Wynik  głosowania 19 XXXIX/926/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/87, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.
DRUK NR 864 – II WERSJA i AUTOPOPRAWKA

Plik mp3 Wynik  głosowania 20 XXXIX/927/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/88, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.
DRUK NR 865 – II WERSJA i AUTOPOPRAWKA

Plik mp3 Wynik  głosowania 21 XXXIX/928/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 277 i dz. 278, obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 8 przy ul. Józefa Pankiewicza oraz nr 25 przy ul. Władysława Orkana.
DRUK NR 944

Plik mp3 Wynik  głosowania 22 XXXIX/929/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Pod Stokiem, ul. Grunwaldzkiej, ul. Zuchów, ul. Młyńskiej, ul. Relaksowej)

DRUK NR 945

Plik mp3 Wynik  głosowania 23 XXXIX/930/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Relaksowej, ul. Widok, ul. Bystrzańskiej, ul. Bohaterów Warszawy)

DRUK NR 946

Plik mp3 Wynik  głosowania 24 XXXIX/931/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej.
DRUK NR 938

Plik mp3 Wynik  głosowania 25 XXXIX/932/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa.
DRUK NR 939

Plik mp3 Wynik  głosowania 26 XXXIX/933/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów.
DRUK NR 940

Plik mp3 Wynik  głosowania 27 XXXIX/934/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej.
DRUK NR 941

Plik mp3 Wynik  głosowania 28 XXXIX/935/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy – w rejonie ul. Kazimierza Kopczyńskiego.
DRUK NR 942

Plik mp3 Wynik  głosowania 29 XXXIX/936/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej.
DRUK NR 943

Plik mp3 Wynik  głosowania 30 XXXIX/937/2021
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej.
DRUK NR 947

Plik mp3

Wynik  głosowania 31

Dopisanie do wyniku głosowania 31

XXXIX/938/2021
33.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia skrzynek lub koszyczków ze środkami higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności publicznej i budynkach samorządowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Bielsku-Białej i regularnego ich uzupełniania.
DRUK NR 950

Plik mp3 Wynik  głosowania 32 XXXIX/939/2021
34.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K______ K______ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne.
DRUK NR 951

Plik mp3
(cz.1)

Plik mp3
(cz.2
- w pkt. 36)

- -
35.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A______ B_____ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne.
DRUK NR 952

-
36. Sprawy różne. Plik mp3
(cz. 1)
- -
34-35.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K______ K______ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne.
DRUK NR 951

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A______ B_____ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne.
DRUK NR 952

Projekty uchwał w DRUKACH 951-952 zostały zdjęte z porządku obrad w drodze głosowania.

Plik mp3 Wynik  głosowania 33 Projekty uchwał
zostały zdjęte
z porządku obrad
(problemy techniczne po stronie Skarżącego)
36.

Sprawy różne.

Plik mp3
(cz. 2)

- -
37. Zamknięcie obrad Plik mp3 - -