XXXIV sesja Rady Miejskiej - 26 sierpnia 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXIV/2021 sesji RM - 26 sierpnia 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXXIV sesji RM  Zobacz retransmisję XXXIV sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXXIV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał RM Zobacz wykaz podjętych uchwał RM
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1
Wynik głosowania 2 
-
2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
3a.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.
Punkt 3a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego sprzeciw wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 817

plik mp3 Wynik głosowania 3 XXXIV/799/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK  NR 831 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 4 XXXIV/800/2021
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK  NR 832 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXXIV/801/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 833

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXXIV/802/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 834

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXXIV/803/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program uciepłownienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 828

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXXIV/804/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielska-Białej do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
DRUK NR 823

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXXIV/805/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 800 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 10
Wynik głosowania 11
XXXIV/806/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
DRUK NR 816

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXIV/807/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
DRUK NR 818 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXIV/808/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 819

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXIV/809/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 820

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXIV/810/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 821

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXIV/811/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 822

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXXIV/812/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dróg w zarządzanie.
DRUK NR 824

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXIV/813/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 442/6 i 442/7 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Jana Kochanowskiego, obręb Żywieckie Przedmieście.
DRUK NR 815

Projekt uchwały w Druku Nr 815 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/590/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży garażu w budynku przy ul. Mieszka I 28 w drodze przetargu.
DRUK NR 825

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXIV/814/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/313/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. W. Stwosza 15 w drodze przetargu.
DRUK NR 826

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXIV/815/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana Sobieskiego 191 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 114/1000 cz. w działkach nr 828/23, 4063/2 o łącznej pow. 534 m2, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 827

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXIV/816/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony i na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 830 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXXIV/817/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”.
DRUK NR 813

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXXIV/818/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/725/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki.
DRUK NR 814

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXXIV/819/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 marca 2021 r. Pana Tymona Radzika – Prezesa Zarządu Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 829

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXXIV/820/2021
27.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
28.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -