XXXIII sesja Rady Miejskiej - 24 czerwca 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXIII/2021 sesji RM - 24 czerwca 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXXIII sesji RM  Zobacz retransmisję XXXIII sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXXIII sesji RM Zobacz statystykę sesji RM
Wykaz podjętych uchwał RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

 
2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej. plik mp3 -  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 -  
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 801

plik mp3

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

XXXIII/770/2021
5.

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2020. Debata nad Raportem.
SPR. NR 48

plik mp3

Wynik głosowania 7

-
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
DRUK  NR 799

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXXIII/771/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2020 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2020”.
DRUK NR 797

Sprawozdanie biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
SPR. NR 49

Sprawozdanie Nr BD.3035.2.2021 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 marca 2021 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
SPR. NR 45 wraz ze SPROSTOWANIEM (Tab. Nr2)

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 marca 2021 r. - Informacja o stanie Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.).
SPR. NR 44 wraz z ERRATĄ

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXXIII/772/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2020.
DRUK  NR 798

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXXIII/773/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 809

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXXIII/774/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 810

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXIII/775/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 806

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXIII/776/2021
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą: SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 811 – II WERSJA

Punkt 11a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXIII/777/2021
11b.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. 
DRUK NR 812 – II WERSJA

Punkt 11b - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXIII/778/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielsku-Białej w 2020 roku. 
DRUK NR 788

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXIII/779/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
DRUK NR 789 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXXIII/780/2021
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 807

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXIII/781/2021
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
DRUK NR 808

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXIII/782/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. 
DRUK NR 784 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXIII/783/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
DRUK NR 785 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXIII/784/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 786

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXXIII/785/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2021/2022.
DRUK NR 787 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXXIII/786/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 800

Projekt uchwały w Druku Nr 800 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
21.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r. 
DRUK NR 796

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXXIII/787/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/554/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 285/19 obręb Kamienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej. 
DRUK NR 783

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXXIII/788/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 790

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXXIII/789/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/10, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 791

plik mp3 Wynik głosowania 27 XXXIII/790/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr 1006/11, 1006/12, 1006/13, 1006/14, 1006/16, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Juranda. 
DRUK NR 792

plik mp3 Wynik głosowania 28 XXXIII/791/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako. dz. 1018/5, obręb Wapienica, położnej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Juranda. 
DRUK NR 793

plik mp3 Wynik głosowania 29 XXXIII/792/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 292/41 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Nasiennej. 
DRUK NR 794

plik mp3 Wynik głosowania 30 XXXIII/793/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
DRUK NR 795 oraz AUTOPOPRAWKA
DRUK NR 795 z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 31 XXXIII/794/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zwardońskiej. 
DRUK NR 803

plik mp3

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

XXXIII/795/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy. 
DRUK NR 802

plik mp3

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

XXXIII/796/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy. 
DRUK NR 804

plik mp3 Wynik głosowania 37 XXXIII/797/2021
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej.

DRUK NR 805 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 38 XXXIII/798/2021
33.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
34. Zamknięcie obrad. plik mp3 - -