XXVI sesja - 15 grudnia 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXVI/2020 sesji RM -  15 grudnia 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXVI sesji RM

Zobacz retransmisję XXVI sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXVI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
 
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

-  
2.

Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -  
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu domagającego się wycofania przez Polski Rząd zapowiedzi weta unijnego budżetu. 
DRUK NR 660

Projekt uchwały w Druku Nr 660 - został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -  
4.

Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia stanowiska i apelu w sprawie przydzielania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
DRUK NR 663

Projekt uchwały w Druku Nr 663 - został wprowadzony do porządku obrad  w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3

Wynik głosowania 7

Wynik głosowania 8

XXVI/634/2020  
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 656 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXVI/635/2020  
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 657 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXVI/636/2020  
7.

Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK  NR 643 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXVI/637/2020  
8.

Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 642 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXVI/638/2020  
9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 658

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXVI/639/2020  
10

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
DRUK NR 620 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXVI/640/2020  
11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
DRUK NR 649

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXVI/641/2020  
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia komunalnego zawartego z Miastem Czechowice-Dziedzice dotyczącego realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
DRUK NR 662

Projekt uchwały w Druku Nr 662 - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXVI/642/2020  
12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 655

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXVI/643/2020  
13.

Podjęcie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2020-2024.
DRUK NR 647 - III WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXVI/644/2020  
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.
DRUK NR 648

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXVI/645/2020  
15.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.
DRUK NR 650

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXVI/646/2020  
16.

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XVIII/408/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r., w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.
DRUK NR 659

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXVI/647/2020  
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.963.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
DRUK NR 653

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXVI/648/2020  
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.
DRUK NR 646 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXVI/649/2020  
19.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w Gminie Bielsko-Biała.
DRUK NR 651

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXVI/650/2020  
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 259/173 obręb Aleksandrowice, położonej przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 652 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXVI/651/2020  
21.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 14 września 2020 r. Pana D.G. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
DRUK NR 654

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXVI/652/2020  
22.

Sprawy różne.

plik mp3 - -  
23.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -