XXV sesja -17 listopada 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXV/2020 sesji RM -  17 listopada 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXV sesji RM

Zobacz retransmisję XXV sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

-
2.

Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2019/2020.
SPR. NR 40

plik mp3 Wynik głosowania 4

Rada Miejska przyjęła informację

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 635 + II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXV/613/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 636 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXV/614/2020
6a.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 644

Punkt 6a został wprowadzony do porządku obrad
- w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXV/615/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
DRUK NR 620

Punkt 7 został zdjęty z porządku obrad
- w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.
DRUK NR 624

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXV/616/2020
9.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/408/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.
DRUK NR 626

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXV/617/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok.
DRUK NR 625

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXV/618/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
DRUK NR 627

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXV/619/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Andrzeja Kucybały.
DRUK NR 637

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXV/620/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Kazimierza Polaka.
DRUK NR 638

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXV/621/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Tomasza Szymczyka.
DRUK NR 639

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXV/622/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pani Szarloty Bindy.
DRUK NR 640

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXV/623/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 641 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXV/624/2020
17.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 632

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXV/625/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 633

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXV/626/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 634

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXV/627/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziałów w wysokości 18/72 części w nieruchomości oznaczonej jako działka 4315/4 obręb Lipnik.
DRUK NR 622

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXV/628/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała położonych przy ul. Ceramicznej.
DRUK NR 628

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXV/629/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 273/24, 273/27, 300/27 oraz 273/25, 298/4 i 299/2, położonych w Bielsku-Białej przy ulicy Tadeusza Regera, obręb Wapienica.
DRUK NR 629

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXV/630/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 205/26 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.
DRUK NR 630

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXV/631/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 4 czerwca 2020 r. Pani Danuty Stawarskiej – Dyrektor Przedszkola Nr 50 w Bielsku-Białej na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 631

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXV/632/2020
24a.

Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi z 25 września 2020 r. Pana D.J.
DRUK NR 645

Punkt 24a został wprowadzony do porządku obrad
- w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXV/633/2020
25.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
26.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -