XXIX sesja Rady Miejskiej - 18 lutego 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXIX/2022 sesji RM -  18 lutego 2021 Protokół do pobrania

Retransmisja XXIX sesji RM

Zobacz retransmisję XXIX sesji Rady Miejskiej
Statystyka XXIX sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania4 

-
2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego obawy wobec planowanej przez Rząd zmiany w finansowaniu niektórych placówek ochrony zdrowia, skutkującej groźbą likwidacji Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 704

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXIX/679/2021
5.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
SPR. NR 42

plik mp3 Wynik głosowania 6 -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 702 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXIX/680/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 703 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXIX/681/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
DRUK NR 698

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXIX/682/2021
8a.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19.
DRUK NR 709 - II WERSJA

Punkt 8a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXIX/683/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 693 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXIX/684/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na program "Bielsko-Biała łapie deszcz" na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 694 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXIX/685/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na lata 2021-2025".
DRUK NR 697

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXIX/686/2021
12.

Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Sprawozdania za lata   2019-2020  z realizacji   „Programu  Rewitalizacji   Obszarów  Miejskich  w  Bielsku-Białej na lata   2014-2020  (Kontynuacja PROM 2007-2013)”  oraz kontynuowania w  2021  roku realizacji   „Programu   Rewitalizacji  Obszarów   Miejskich  w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.
DRUK NR 701 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXIX/687/2021
13.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
DRUK NR 695

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXIX/688/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.
DRUK NR 685

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXIX/689/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.
DRUK NR 696

Punkt 15 - został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 691

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXIX/690/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.
DRUK NR 692

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXIX/691/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.
DRUK NR 699

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXIX/692/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 41/10, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej, obręb Lipnik.
DRUK NR 700

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXIX/693/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 12 października 2020 r. Pana J. K. na Prezydenta Miasta za pozbawienie prawa dojazdu do nieruchomości.
DRUK NR 705

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXIX/694/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej stosowania Kodeksu Etyki Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i ukarania radnego Krzysztofa Jazowego zgodnie z zapisami „Kodeksu etyki radnego Miasta Bielska-Białej” za niezasługującą na uwzględnienie ze względów formalnych.
DRUK NR 706

plik mp3

Wynik głosowania 22

Wynik głosowania 23

XXIX/695/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miejską uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 707

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXIX/696/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 708

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXIX/697/2021
24.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
25.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 -