XXIII sesja - 20 października 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXIII/2020 sesji RM -  20 października 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXIII sesji RM

Zobacz retransmisję XXIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXIII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4 

-
2.

Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
5.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
4.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2019.

plik mp3 - -
5.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 cz.1

plik mp3 cz.2

- -
6.

Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji epidemiologicznej w mieście.

plik mp3 - -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 595 + KOREKTA

plik mp3

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6 

XXIII/574/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 596 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 7  XXIII/575/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/457/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 597

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXIII/576/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2024.
DRUK NR 598

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXIII/577/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 583

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXIII/578/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. 
DRUK NR 588

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXIII/579/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 589

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXIII/580/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 590

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXIII/581/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 591

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXIII/582/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 592

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXIII/583/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.
DRUK NR 593

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXIII/584/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/525/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 594

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXIII/585/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2019 oraz prognozy na lata 2020-2022.
DRUK NR 602

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXIII/586/2020
20.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 605

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXIII/587/2020
21.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 606 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXIII/588/2020
22.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 607

plik mp3

Wynik głosowania 21

Wynik głosowania 22

XXIII/589/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1927/37 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 584

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXIII/590/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Chrystusa Króla.
DRUK NR 599

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXIII/591/2020
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
DRUK NR 600

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXIII/592/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 601

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXIII/593/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów. 
DRUK NR 585

plik mp3 Wynik głosowania 27 XXIII/594/2020
28.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.
DRUK NR 586

plik mp3

Wynik głosowania 28

Wynik głosowania 29

XXIII/595/2020
29.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.
DRUK NR 587 + II WERSJA UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania 30 XXIII/596/2020
30.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.
DRUK NR 603

plik mp3

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

XXIII/597/2020
31.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu  i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i Zwierzynieckiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2005 roku. 
DRUK NR 604

plik mp3 Wynik głosowania 37 XXIII/598/2020
31a.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej.
DRUK NR 609

Projekt uchwały w Druku nr 609 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 38 XXIII/599/2020
31b.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 610

Projekt uchwały w Druku nr 610 wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 39 XXIII/600/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 marca 2020 r. Pana M___O____ na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 581

plik mp3 Wynik głosowania 40 XXIII/601/2020
33.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” jako wyrazu ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 608

plik mp3 Wynik głosowania 41 XXIII/602/2020
34.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
35.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -