XXI sesja - 25 sierpnia 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXI/2020 sesji RM -  25 sierpnia 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXI/2020 sesji RM

Zobacz retransmisję XXI sesji Rady Miejskiej

Statystyka XXI/2020 sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
2.

Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 562 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/498/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

DRUK NR 563

plik mp3 Wynik głosowania XXI/499/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

DRUK NR 550

plik mp3 Wynik głosowania XXI/500/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

DRUK NR 561 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/501/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.

DRUK NR 564 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/502/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035”.

DRUK NR 540 

plik mp3 Wynik głosowania XXI/503/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 565 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/504/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DRUK NR 566 + AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/505/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DRUK NR 552

plik mp3 Wynik głosowania XXI/506/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

DRUK NR 553

plik mp3 Wynik głosowania XXI/507/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

DRUK NR 554

plik mp3 Wynik głosowania XXI/508/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 555

plik mp3 Wynik głosowania XXI/509/2020
16.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

DRUK NR 556

plik mp3 Wynik głosowania XXI/510/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIX/433/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia.

DRUK NR 537

plik mp3 Wynik głosowania XXI/511/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

DRUK NR 541

plik mp3 Wynik głosowania XXI/512/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.

DRUK NR 542

plik mp3 Wynik głosowania XXI/513/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.

DRUK NR 511

plik mp3 Wynik głosowania XXI/514/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 512

plik mp3 Wynik głosowania XXI/515/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 513

plik mp3 Wynik głosowania XXI/516/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 514

plik mp3 Wynik głosowania XXI/517/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 515

plik mp3 Wynik głosowania XXI/518/2020
25.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 516

plik mp3 Wynik głosowania XXI/519/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 517

plik mp3 Wynik głosowania XXI/520/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 518

plik mp3 Wynik głosowania XXI/521/2020
28.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej.

DRUK NR 519

plik mp3 Wynik głosowania XXI/522/2020
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.

DRUK NR 520

plik mp3 Wynik głosowania XXI/523/2020
30.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej.

DRUK NR 521

plik mp3 Wynik głosowania XXI/524/2020
31.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej.

DRUK NR 522

plik mp3 Wynik głosowania XXI/525/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

DRUK NR 523

plik mp3 Wynik głosowania XXI/526/2020
33.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

DRUK NR 524

plik mp3 Wynik głosowania XXI/527/2020
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.

DRUK NR 507

plik mp3 Wynik głosowania XXI/528/2020
35.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/896/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3018/16 o pow. 536 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej - w drodze bezprzetargowej.

DRUK NR 506

plik mp3 Wynik głosowania XXI/529/2020
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 151/31 obręb Wapienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 508

plik mp3 Wynik głosowania XXI/530/2020
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wilkowice prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 509

plik mp3 Wynik głosowania XXI/531/2020
38.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/315/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 27/71 obręb Wapienica.

DRUK NR 510

plik mp3 Wynik głosowania XXI/532/2020
39.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 496/72 obręb Mikuszowice Śląskie, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 525

plik mp3 Wynik głosowania XXI/533/2020
40.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 833 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 526 + II WERSJA UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/534/2020
41.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 473/43 obręb Żywieckie Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 527 + II WERSJA UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/535/2020
42.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 551/53 obręb Aleksandrowice, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 528

plik mp3 Wynik głosowania XXI/536/2020
43.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 660/4 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 529

plik mp3 Wynik głosowania XXI/537/2020
44.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 734/28 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 530

plik mp3 Wynik głosowania XXI/538/2020
45.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 38/7 obręb Dolne Przedmieście 82, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 531

plik mp3 Wynik głosowania XXI/539/2020
46.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1882/25 obręb Stare Bielsko, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

DRUK NR 532

plik mp3 Wynik głosowania XXI/540/2020
47.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/35 o pow. 35 m2 obręb Lipnik.

DRUK NR 533

plik mp3 Wynik głosowania XXI/541/2020
48.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/41 o pow. 2313 m2 obręb Lipnik.

DRUK NR 534

plik mp3 Wynik głosowania XXI/542/2020
49.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4055/3 o pow. 297 m2 obręb Lipnik.

DRUK NR 535

plik mp3 Wynik głosowania XXI/543/2020
50.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4056/17 o pow. 280 m2 obręb Lipnik.

DRUK NR 536

plik mp3 Wynik głosowania XXI/544/2020
51.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka.

DRUK NR 538

plik mp3 Wynik głosowania XXI/545/2020
52.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 559/4, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego.

DRUK NR 539

plik mp3 Wynik głosowania XXI/546/2020
53.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Leszczyńskiej.

DRUK NR 545

plik mp3 Wynik głosowania XXI/547/2020
54.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Bielsku-Białej przy pl. Fabrycznym 5, ul. Stefanii Sempołowskiej oraz ul. Rucianej.

DRUK NR 546 + II WERSJA UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania XXI/548/2020
55.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 125.

DRUK NR 547

plik mp3 Wynik głosowania XXI/549/2020
56.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego.

DRUK NR 548

plik mp3 Wynik głosowania XXI/550/2020
57.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 660/299, 660/298, 660/297, 660/303 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wczasowej.

DRUK NR 549

plik mp3 Wynik głosowania XXI/551/2020
58.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości oznaczonej jako działka 282/16 obręb Olszówka Dolna.

DRUK NR 551

plik mp3 Wynik głosowania XXI/552/2020
59.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 610/5 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wacława Grodeckiego.

DRUK NR 557

plik mp3 Wynik głosowania XXI/553/2020
60.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 285/19 obręb Kamienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej.

DRUK NR 558

plik mp3 Wynik głosowania XXI/554/2020
61.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 660/305 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kukułek.

DRUK NR 559

plik mp3 Wynik głosowania XXI/555/2020
62.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej.

DRUK NR 560

plik mp3 Wynik głosowania XXI/556/2020
63.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy.

DRUK NR 543

plik mp3 Wynik głosowania XXI/557/2020
64.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.

DRUK NR 544

plik mp3 Wynik głosowania XXI/558/2020
65.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2020 r. Pani P. Ś. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

DRUK NR 567

plik mp3 Wynik głosowania XXI/559/2020
66.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 marca 2020 r. Pana D. J. na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 568

plik mp3 Wynik głosowania XXI/560/2020
67.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
68. Zakończenie obrad. plik mp3 - -