XVII sesja - 17 marca 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XVII/2020 sesji RM -  17 marca 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XVII sesji RM

Zobacz retransmisję XVII sesji Rady Miejskiej

Statystyka XVII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2.

Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
4a.

Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Punkt 4a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3   -
5.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
SPR. NR 29

Punkt 5  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

-   -
6.

Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych w 2019 roku roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
SPR. NR 30

Punkt 6  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

-   -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 413

plik mp3 Wynik głosowania 6

XVII/378/2020

Uchwałę podjęto wraz ze zgłoszoną autopoprawką

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 414

plik mp3 Wynik głosowania 7 XVII/379/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 398 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 8 XVII/380/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
DRUK NR 411

Punkt 10  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2019 rok.
DRUK NR 392

plik mp3 Wynik głosowania 9 XVII/381/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2019 roku.
DRUK NR 393

plik mp3 Wynik głosowania 10 XVII/382/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 394

Punkt 13  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 416

Punkt 14  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów.
DRUK NR 386

plik mp3 Wynik głosowania 11 XVII/383/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 397

plik mp3 Wynik głosowania 12 XVII/384/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 388

Punkt 17 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.
DRUK NR 387

plik mp3 Wynik głosowania 13 XVII/385/2020
19.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 390

plik mp3 Wynik głosowania 14 XVII/386/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 358 - II WERSJA i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 15 XVII/387/2020
21.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 412

plik mp3 Wynik głosowania 16 XVII/388/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 395

plik mp3 Wynik głosowania 17 XVII/389/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 399

Punkt 23 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 400

plik mp3 Wynik głosowania 18 XVII/390/2020
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”.
DRUK NR 389

plik mp3 Wynik głosowania 19 XVII/391/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.
DRUK NR 396

plik mp3 Wynik głosowania 20 XVII/392/2020
26a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 419

Punkt 26a został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 21 XVII/393/2020
26b.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
DRUK NR 420

Punkt 26b został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 22 XVII/394/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.
DRUK NR 383

Punkt 27 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik.
DRUK NR 391

Punkt 28 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 401

Punkt 29 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 402

Punkt 30 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
31.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako dz.: 1334/34, obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako dz. 1366/9 obręb Kamienica.
DRUK NR 403

plik mp3 Wynik głosowania 23 XVII/395/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica.
DRUK NR 404

Punkt 32 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 101/1000 cz. w działce 314 o pow. 340 m2 obręb Bielsko Miasto.
DRUK NR 405

plik mp3 Wynik głosowania 24 XVII/396/2020
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 927/2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto.
DRUK NR 406

plik mp3 Wynik głosowania 25 XVII/397/2020
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa własności w udziale 1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego w 2/3 cz. w niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6461/2 o pow. 96 m2 obręb Lipnik.
DRUK NR 407

plik mp3 Wynik głosowania 26 XVII/398/2020
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 408

Punkt 36 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
37.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynków, położonej przy ul. Ceramicznej.
DRUK NR 409

plik mp3 Wynik głosowania 27 XVII/399/2020
38.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow.
4179 m2 obręb Kamienica.
DRUK NR 410

Punkt 38 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
39.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 3018/26 obręb Jaworze na nieruchomość ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48 obręb Jaworze.
DRUK NR 415

plik mp3 Wynik głosowania 28 XVII/400/2020
40.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 417

Punkt 40 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
41.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.
DRUK NR 418

Punkt 41 został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
42.

Sprawy różne

plik mp3 - -
43.

Zakończenie obrad

plik mp3 - -