XLVIII sesja Rady Miejskiej - 22 września 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLVIII/2022 sesji RM -  22 września 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja XLVIII sesji RM

Zobacz retransmisję XLVIII sesji RM
Statystyka XLVIII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał podczas XLVIII sesji RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3  

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

-
2.

Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Podjęcie uchwały: 

 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej*/ Wiceprzewodniczącego* Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1153
  (projekt uchwały z inicjatywy Przewodniczącej Rady Miejskiej)
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1154
  (projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Niezależni.BB)
plik mp3
(cz.1)
Wynik głosowania 7 -
4.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Podjęcie uchwały: 

 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej*/ Wiceprzewodniczącego* Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1153
  (projekt uchwały z inicjatywy Przewodniczącej Rady Miejskiej)
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1154
  (projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Niezależni.BB)
plik mp3
(cz.2)
- -
5.

Przyjęcie sprawozdania nr BD.301.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2022 r. informacja o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
SPR. NR 66 

plik mp3
(cz.1)
- -
3.

Podjęcie uchwały: 

 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej*/ Wiceprzewodniczącego* Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1153
  (projekt uchwały z inicjatywy Przewodniczącej Rady Miejskiej)
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1154
  (projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Niezależni.BB)
plik mp3
(cz. 3)

Wynik głosowania tajnego 31

Wynik głosowania tajnego 32

XLVIII/1114/2022

Rada Miejska dokonała wyboru Radnego Karola Markowskiego na Wiceprzewodniczącego RM

5. Przyjęcie sprawozdania nr BD.301.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2022 r. informacja o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
SPR. NR 66 
plik mp3
(cz. 2)
- -
3.

Podjęcie uchwały: 

 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej*/ Wiceprzewodniczącego* Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1153
  (projekt uchwały z inicjatywy Przewodniczącej Rady Miejskiej)
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej
  DRUK NR 1154
  (projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Niezależni.BB)
plik mp3
(cz. 4)
- -
5. Przyjęcie sprawozdania nr BD.301.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2022 r. informacja o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
SPR. NR 66 
plik mp3
(cz. 3)
Wynik głosowania 8 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
6.

Przyjęcie sprawozdania nr BD.3034.9.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2022 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2022 roku.
SPR. NR 67

plik mp3 Wynik głosowania 9 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
6a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1155

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLVIII/1115/2022
6b.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Komisji Europejskiej – „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” i wyznaczenia przedstawiciela Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1156

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLVIII/1116/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1149 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLVIII/1117/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1150 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLVIII/1118/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.
DRUK NR 1137

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLVIII/1119/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
DRUK NR 1135

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLVIII/1120/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 1136

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLVIII/1121/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w Gminie Bielsko-Biała.
DRUK NR 1152

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLVIII/1122/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1138

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLVIII/1123/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 1139

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLVIII/1124/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/629/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała położonych przy ul. Ceramicznej.
DRUK NR 1142

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLVIII/1125/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Bielsko-Biała od podmiotu Budinex Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1146

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLVIII/1126/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku przy ul. gen. Józefa Hallera 7.
DRUK NR 1141

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLVIII/1127/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 4188/13, obj. KW BB1B/00061046/6, obręb Lipnik, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 25 przy ul. Waleriana Łukasińskiego.
DRUK NR 1151

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLVIII/1128/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1005/1 o pow. 108 m² obręb Straconka.
DRUK NR 1134

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLVIII/1129/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Sterniczej, ul. Widok i pl. Józefa Niemczyka oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1147

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLVIII/1130/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Słowiańskiej, ul. gen. Józefa Chłopickiego, ul. Wielkopolskiej, ul. Cichej, ul. Zapłocie Duże, ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1148

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLVIII/1131/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk.
DRUK NR 1144

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLVIII/1132/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej.
DRUK NR 1145

plik mp3 Wynik głosowania 28 XLVIII/1133/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko.
DRUK NR 1143

plik mp3 Wynik głosowania 29 XLVIII/1134/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M______ K_____ na działalność Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, za brak skutecznych działań w zakresie wyeliminowania zgłoszonych uciążliwości zapachowych powodowanych przez działalność Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1140

plik mp3 Wynik głosowania 30

XLVIII/1135/2022

26. Sprawy różne plik mp3 - -
27. Zamknięcie obrad. plik mp3 - -