XLVII sesja Rady Miejskiej - 25 sierpnia 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLVII/2022 sesji RM - 25 sierpnia 2022 Protokół do pobrania
Retransmisja XLVII sesji RM Zobacz retransmisję XLVII sesji Rady Miejskiej
Statystyka XLVII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3  

-

-
2.

Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2021.
SPR. NR 65

plik mp3 Wynik głosowania 1 Rada Miejska przyjęła ocenę
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1129 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 2 XLVII/1088/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1130 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 3 XLVII/1089/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 1123

plik mp3 Wynik głosowania 4 XLVII/1090/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1121

plik mp3 Wynik głosowania 5 XLVII/1091/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1122

plik mp3 Wynik głosowania 6 XLVII/1092/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez przedsiębiorcę: Medella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
DRUK NR 1110

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLVII/1093/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
(Red. Lokalizacja wskazana przez przedsiębiorcę: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)
DRUK NR 1111

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLVII/1094/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Grażynie Staniszewskiej.
DRUK NR 1132

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLVII/1095/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu Andrzejowi Sikorze.
DRUK NR 1133

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLVII/1096/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy – Marii Koterbskiej.
DRUK NR 1112

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLVII/1097/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość i nauczycieli-konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
DRUK NR 1116

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLVII/1098/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielska-Białej do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
DRUK NR 1108

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLVII/1099/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a innymi Gminami Powiatu Bielskiego dotyczących wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie zagospodarowania przez Gminę Bielsko-Biała odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin.
DRUK NR 1113

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLVII/1100/2022
18.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XLIV/1024/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej niektórych zadań własnych Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1114

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLVII/1101/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 1119

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLVII/1102/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr 343/27 obręb Olszówka Dolna.
DRUK NR 1115

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLVII/1103/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej jako dz. 1345 o pow. 22 m², obj. KW. BB1B/00027984/3 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Stanisława Wyspiańskiego / ul. Bartosza Głowackiego, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 1118

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLVII/1104/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Drzymały 6, ozn. jako działka 665/74 o pow. 839 m², obj. KW BB1B/00003500/3, obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 1124

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLVII/1105/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/955/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 6851/4 o pow. 832 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej w drodze przetargu.
DRUK NR 1126

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLVII/1106/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działki 6851/11 i 6851/13 o łącznej powierzchni pow. 1120 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bohaterów Westerplatte / ul. Ogrodowej, obręb Lipnik.
DRUK NR 1125

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLVII/1107/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowych położonych w Bielsku-Białej przy Alei Armii Krajowej ozn. jako działki o numerach: 42/21, 42/13, 43/18, 42/4, 42/20, 42/18 obręb Olszówka Górna i 254/12 obręb Kamienica, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, w trybie bezprzetargowym na rzecz Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupy Beskidzkiej oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 90% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
DRUK NR 1117

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLVII/1108/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Żywieckiej, ul. gen. Józefa Kustronia, pl. Józefa Niemczyka, ul. Niecałej, ul. Sterniczej i ul. Górskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1120

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLVII/1109/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, położonych przy ul. Widok, ul. Sieradzkiej, ul. Lipnickiej, ul. Skrajnej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1127

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLVII/1110/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej.
DRUK NR 1128

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLVII/1111/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej.
DRUK NR 1109

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLVII/1112/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.50.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
DRUK NR 1131

plik mp3 Uwaga: wynik
głosowania 27
- nie istnieje


Wynik głosowania 28
XLVII/1113/2022
31.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
32.

Zamknięcie obrad.  

plik mp3 - -