XLVI sesja Rady Miejskiej - 23 czerwca 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLVI/2022 sesji RM - 23 czerwca 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja XLVI sesji RM

Retransmisja XLVI sesji Rady Miejskiej
Statystyka XLVI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał podczas XLVI sesji RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

 

-
2.

Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 -  
3.

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2021. Debata nad Raportem.
SPR. NR 64 i ERRATA

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
DRUK NR 1103

plik mp3 Wynik głosowania 3 XLVI/1064/2022
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2021 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za 2021 rok”.
DRUK NR 1104

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Miasta Bielska-Białej wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta Bielska-Białej za 2021 rok.
SPR. NR 63

Sprawozdanie Nr BD.3035.3.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 marca 2022 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2021 rok.
SPR. NR 59

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
SPR. NR 58 i ERRATA NR 1 i ERRATA NR 2

plik mp3 Wynik głosowania 4 XLVI/1065/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2021.
DRUK NR 1105

plik mp3 Wynik głosowania 5 XLVI/1066/2022
7.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1106

plik mp3 Wynik głosowania 6 XLVI/1067/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1107

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLVI/1068/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 1101

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLVI/1069/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1102

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLVI/1070/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej - SIM Śląsk Południe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1096

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLVI/1071/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2022/2023.
DRUK NR 1085

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLVI/1072/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2021 roku.
DRUK NR 1090

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLVI/1073/2022
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.
DRUK NR 1089

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLVI/1074/2022
16.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
DRUK NR 1092

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLVI/1075/2022
17.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
DRUK NR 1100

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLVI/1076/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Małej Straconki, Lisiej, Borsuczej, Sodowej i Rajdowej w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej, na obszarze nieobjętym siecią kanalizacyjną - na lata 2022-2025. 
DRUK NR 1093

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLVI/1077/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego.
DRUK NR 1094

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLVI/1078/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1095

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLVI/1079/2022
21.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
DRUK NR 1097

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLVI/1080/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie drogi publicznej wzdłuż S1.
DRUK NR 1091

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLVI/1081/2022
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 363/3 obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 1084
 
plik mp3 Wynik głosowania 21 XLVI/1082/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, położonych przy ul. Bestwińskiej, ul. Bystrej, ul. Za Kuźnią i ul. Nowy Świat na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1098

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLVI/1083/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/1386/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej.
DRUK NR 1099

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLVI/1084/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.
DRUK NR 1083

plik mp3

Wynik głosowania 24

Wynik głosowana 25

Wynik głosowania 26

Wynik głosowania 27

Wynik głosowania 28

Wynik głosowania 29

Wynik głosowania 30

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

Wynik głosowania 37

Wynik głosowania 38

Wynik głosowania 39

Wynik głosowania 40

Wynik głosowania 41

Wynik głosowania 42

Wynik głosowania 43

Wynik głosowania 44

Wynik głosowania 45

Wynik głosowania 46

Wynik głosowania 47

Wynik głosowania 48

Wynik głosowania 49

Wynik głosowania 50

Wynik głosowania 51

Wynik głosowania 52

Wynik głosowania 53

Wynik głosowania 54

Wynik głosowania 55

Wynik głosowania 56

Wynik głosowania 57

Wynik głosowania 58

Wynik głosowania 59

Wynik głosowania 60

Wynik głosowania 61

Wynik głosowania 62

Wynik głosowania 63

Wynik głosowania 64

Wynik głosowania 65

Wynik głosowania 66

Wynik głosowania 67

Wynik głosowania 68

Wynik głosowania 69

Wynik głosowania 70

Wynik głosowania 71

Wynik głosowania 72

Wynik głosowania 73

Wynik głosowania 74

Wynik głosowania 75

Wynik głosowania 76

Wynik głosowania 77

Wynik głosowania 78

Wynik głosowania 79

Wynik głosowania 80

Wynik głosowania 81

Wynik głosowania 82

Wynik głosowania 83

Wynik głosowania 84

Wynik głosowania 85

Wynik głosowania 86

Wynik głosowania 87

Wynik głosowania 88

Wynik głosowania 89

Wynik głosowania 90

Wynik głosowania 91

Wynik głosowania 92

Wynik głosowania 93

Wynik głosowania 94

Wynik głosowania 95

XLVI/1085/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania wybranej ulicy, skwerowi, placowi lub wybranemu rondu nazwy Zygmunta Glücksmanna za zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1086

plik mp3 Wynik głosowania 96 Uchwała nie została podjęta
28.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej rozpoczęcia prac nad utworzeniem w Bielsku-Białej Parku Kulturowego na terenie historycznej części miasta, za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1087

plik mp3 Wynik
głosowania 97
XLVI/1086/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U____ B______ na Prezydenta Miasta Bielska-Białej spowodowanej wypowiedzią w trakcie sesji Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2022 r.
DRUK NR 1088

plik mp3 Wynik głosowania 98 XLVI/1087/2022
30.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
31.

Zamknięcie obrad. 

plik mp3 - -