XLV sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2022

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLV/2022 sesji RM - 19 maja 2022 Protokół do pobrania
Retransmisja XLV sesji RM Zobacz retransmisję XLV sesji Rady Miejskiej
Statystyka XLV sesji RM Zobacz statystykę sesji

Wykaz podjętych uchwał podczas XLV sesji RM

Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Wręczenie Panu Stanisławowi Peruckiemu dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

plik mp3 - -
3.

Wręczenie Pani Elżbiecie Rosińskiej złotej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 -  
5.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
6.

Przyjęcie sprawozdania RG.0057.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 kwietnia 2022 r. z całości realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” – ocena końcowa.
SPR. NR 61

plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
7.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 maja 2022 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
SPR. NR 62

plik mp3 Wynik głosowania 6 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 1079 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XLV/1043/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1074 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 8 XLV/1044/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1075 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLV/1045/2022
10a.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Bucza.
DRUK NR 1082

Punkt 10a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLV/1046/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/984/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1076

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLV/1047/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku".
DRUK NR 1062 i ERRATA
 

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLV/1048/2022
12a.

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2022”.
DRUK NR 1081

Punkt 12a  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLV/1049/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 1068

plik mp3 Wynik głosowania 14 XLV/1050/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 1067

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLV/1051/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3439/16, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1063

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLV/1052/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/19, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1064

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLV/1053/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/16, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1065

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLV/1054/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części lokalu nr 5 w budynku przy ul. Thomasa W. Wilsona 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - lokalu nr 6.
DRUK NR 1069

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLV/1055/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 11a w budynku przy ul. Przekop 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lokalu nr 11.
DRUK NR 1070

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLV/1056/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 14.
DRUK NR 1078

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLV/1057/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1066

plik mp3 Wynik głosowania 22 XLV/1058/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1077

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLV/1059/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
DRUK NR 1080

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLV/1060/2022
24.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P_____ S_____ dotyczącej bezowocnej korespondencji z Prezydentem Miasta.
DRUK NR 1071

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLV/1061/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J_____ W_____ dotyczącej nieprawidłowego załatwienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Bielsku-Białej wniosku o wstrzymanie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów za I półrocze 2021/2022.
DRUK NR 1072

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLV/1062/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E______ B______ na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Bielsku-Białej za bezprawne wypalanie trawy wokół szkoły.
DRUK NR 1073

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLV/1063/2022
27.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
28.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -