XLIII sesja Rady Miejskiej - 24 marca 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLIII/2022 sesji RM - 24 marca 2022 Protokół do pobrania

Retransmisja XLIII sesji RM

Zobacz retransmisję XLIII sesji Rady Miejskiej
Statystyka XLIII sesji Zobacz statystykę XLIII sesji RM
Wykaz uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał RM
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2.

Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej oraz protokołu XLII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 1028

plik mp3

Wynik głosowania 6

Wynik głosowania 7

XLIII/977/2022
3a. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej plik mp3 Wynik głosowania 8 -
3b.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia uznania mieszkańcom Bielska-Białej zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy.
DRUK NR 1021

plik mp3 Wynik głosowania 9 XLIII/978/2022
5.

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 120-lecia powstania Domu Polskiego.
DRUK NR 1010

plik mp3 Wynik głosowania 10 XLIII/979/2022
3a. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej plik mp3

Wynik głosowania tajnego 53

Wynik głosowania tajnego 54

XLIII/980/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia powstania BKS Stal Bielsko-Biała.
DRUK NR 1022

plik mp3 Wynik głosowania 11 XLIII/981/2022
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1023 i KOREKTA ZAŁ. NR 1 i NR 3

plik mp3 Wynik głosowania 12 XLIII/982/2022
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 1017 – III WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XLIII/983/2022
9.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 1018
plik mp3 Wynik głosowania 14 XLIII/984/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.
DRUK NR 1024

plik mp3 Wynik głosowania 15 XLIII/985/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
DRUK NR 1025

plik mp3 Wynik głosowania 16 XLIII/986/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2021 rok.
DRUK NR 995

plik mp3 Wynik głosowania 17 XLIII/987/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2021 roku.
DRUK NR 996

plik mp3 Wynik głosowania 18 XLIII/988/2022
14.

Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 lutego 2022 r. złożonej na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7.
SPR. NR 57

plik mp3 - Rada Miejska przyjęła informację
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/1905/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu i placówek pod nazwą „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych”.
DRUK NR 993 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 19 XLIII/989/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1016

plik mp3 Wynik głosowania 20 XLIII/990/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023.
DRUK NR 992

plik mp3 Wynik głosowania 21 XLIII/991/2022
18.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.

DRUK NR 998
plik mp3 Wynik głosowania 22 XLIII/992/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.
DRUK NR 999

plik mp3 Wynik głosowania 23 XLIII/993/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych do 2030 roku".
DRUK NR 1000

plik mp3 Wynik głosowania 24 XLIII/994/2022
21.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Bielsko-Biała Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.
DRUK NR 1001

plik mp3 Wynik głosowania 25 XLIII/995/2022
22.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2022.
DRUK NR 1007

plik mp3 Wynik głosowania 26 XLIII/996/2022
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku".
DRUK NR 1008

plik mp3 Wynik głosowania 27 XLIII/997/2022
24.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1014

plik mp3 Wynik głosowania 28 XLIII/998/2022
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 1005

plik mp3 Wynik głosowania 29 XLIII/999/2022
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 1006

plik mp3 Wynik głosowania 30 XLIII/1000/2022
27.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program "Zielona energia dla miasta Bielska-Białej" na terenie miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 1009

plik mp3 Wynik głosowania 31 XLIII/1001/2022
28.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2022 r.
DRUK NR 1013

plik mp3 Wynik głosowania 32 XLIII/1002/2022
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych.
(red. dot. Spółdzielni Inwest-Dom)
DRUK NR 1011

plik mp3 Wynik głosowania 33 XLIII/1003/2022
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych.
(red. dot. Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej)
DRUK NR 1026

plik mp3 Wynik głosowania 34 XLIII/1004/2022
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
(red. dot. Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej)
DRUK NR 1027

plik mp3 Wynik głosowania 35 XLIII/1005/2022
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1002

plik mp3 Wynik głosowania 36 XLIII/1006/2022
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1003

plik mp3 Wynik głosowania 37 XLIII/1007/2022
34.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka nr 205/32 obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 997

plik mp3 Wynik głosowania 38 XLIII/1008/2022
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 23/1 obj. KW BB1B/00062649/0 oraz dz. 250/1 i dz. 251/1 obj. KW BB1B/00068082/9, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 3 przy ul. Piwowarskiej oraz 4 przy ul. św. Trójcy.
DRUK NR 1012

plik mp3 Wynik głosowania 39 XLIII/1009/2022
36.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR XV/345/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 159/5, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica oraz Uchwały NR XX/483/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości oznaczonej jako dz. 159/5 obręb Wapienica, położonej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1004

plik mp3 Wynik głosowania 40 XLIII/1010/2022
37.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała - Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 1019 – Z AUTOPOPRAWKĄ ZAŁ. NR 2

plik mp3

Wynik głosowania 41

Wynik głosowania 42

Wynik głosowania 43

Wynik głosowania 44

Wynik głosowania 45

Wynik głosowania 46

Wynik głosowania 47

Wynik głosowania 48

Wynik głosowania 49

XLIII/1011/2022
38.

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania parku przy ul. św. Jana Chrzciciela imienia Romana Dmowskiego.
DRUK NR 1015 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 50 XLIII/1012/2022
39.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej.

DRUK NR 1020 i AUTOPOPRAWKA
plik mp3

Wynik głosowania 51

Wynik głosowania 52

XLIII/1013/2022
40.

Sprawy różne.

plik mp3   -
41.

Zamknięcie obrad.

plik mp3   -