XIX sesja - 26 maja 2020

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XIX/2020 sesji RM -  26 maja 2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XIX sesji RM

Zobacz retransmisję XIX sesji Rady Miejskiej

Statystyka XIX sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
SPR. NR 29

plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
5.

Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych w 2019 roku roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
SPR. NR 30

plik mp3 Wynik głosowania 6 Rada Miejska przyjęła informację.
6.

Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2019”.
SPR. NR 32

plik mp3 Wynik głosowania 7 Rada Miejska przyjęła ocenę.
7.

Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019”.
SPR. NR 34

plik mp3 Wynik głosowania 8 Rada Miejska przyjęła ocenę.
8.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2020 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
SPR. NR 35

plik mp3 

Wynik głosowania 9 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
8a.

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 25-lecia wizyty Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
DRUK NR 460

Punkt 8a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 10 XIX/416/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
DRUK NR 454

plik mp3 Wynik głosowania 11 XIX/417/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji dla inicjatywy nadania imienia „3. Pułku Strzelców Podhalańskich” Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 421

plik mp3 Wynik głosowania 12 XIX/418/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 448 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XIX/419/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 449 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 14 XIX/420/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
DRUK NR 411

plik mp3 Wynik głosowania 15 XIX/421/2020
13a.

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta.
DRUK NR 458

Punkt 13a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 16 XIX/422/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 388

plik mp3 Wynik głosowania 17 XIX/423/2020
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 416

plik mp3 Wynik głosowania 18 XIX/424/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 394

plik mp3 Wynik głosowania 19 XIX/425/2020
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Handlowego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsku-Białej.
DRUK NR 423

plik mp3 Wynik głosowania 20 XIX/426/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 424

plik mp3 Wynik głosowania 21 XIX/427/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 425

plik mp3 Wynik głosowania 22 XIX/428/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 426

plik mp3 Wynik głosowania 23 XIX/429/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 427

plik mp3 Wynik głosowania 24 XIX/430/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 428

plik mp3 Wynik głosowania 25 XIX/431/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej poprzez zmianę jej siedziby.
DRUK NR 437

plik mp3 Wynik głosowania 26 XIX/432/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia.
DRUK NR 438

plik mp3 Wynik głosowania 27 XIX/433/2020
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/213/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 447

plik mp3 Wynik głosowania 28 XIX/434/2020
26.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 399

plik mp3 Wynik głosowania 29 XIX/435/2020
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 450

plik mp3 Wynik głosowania 30 XIX/436/2020
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 4122/3 o pow. 22 m² obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 445

plik mp3 Wynik głosowania 31 XIX/437/2020
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości ozn. jako działka 787/35, obręb Mikuszowice Śląskie, położonej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej.
DRUKU NR 446

plik mp3 Wynik głosowania 32 XIX/438/2020
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 94/11 i 3439/23, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej.
DRUK NR 451

plik mp3 Wynik głosowania 33 XIX/4392020
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 345/292 o pow. 837 m² obręb Lipnik.
DRUK NR 452

plik mp3 Wynik głosowania 34 XIX/440/2020
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 486/177 o pow. 259 m² obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 453

plik mp3 Wynik głosowania 35 XIX/441/2020
32a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 4594/35, położonej w Bielsku-Białej przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Edwarda Dembowskiego, obręb Lipnik.
DRUK NR 456

Punkt 32a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 36 XIX/442/2020
33.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów.
DRUK NR 440

plik mp3 Wynik głosowania 37 XIX/443/2020
34.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka.
DRUK NR 441

plik mp3

Wynik głosowania 38

Wynik głosowania 39

XIX/444/2020
35.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków.
DRUK NR 442

plik mp3

Wynik głosowania 40

XIX/445/2020
36.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/752/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej.
DRUK NR 443

plik mp3 Wynik głosowania 41 XIX/446/2020
37.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego.
DRUK NR 444

plik mp3 Wynik głosowania 42 XIX/447/2020
38.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 417

plik mp3 Wynik głosowania 43 Uchwała nie została podjęta z uwagi na wynik głosowania.
39.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu.
DRUK NR 418

plik mp3 Wynik głosowania 44 XIX/448/2020
40.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 29 stycznia 2020 r. mieszkańców ulicy Sosnowej 32, 34, 36, 38 na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
DRUK NR 455

plik mp3 Wynik głosowania 45 XIX/449/2020
40a.

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" bez rozpatrzenia.
DRUK NR 459

Punkt 40a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 46 XIX/450/2020
41.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
42.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -