XIV sesja - 17 grudnia 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XIV/2019 sesji RM -  17 grudnia 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XIV sesji RM

Zobacz retransmisję XIV sesji Rady Miejskiej

Statystyka XIV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania
1


Wynik głosowania
2


Wynik głosowania
3

-
2.

Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3  -  -
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3  -  -
5.

Przyjęcie raportu z realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020” za lata 2017-2018.
SPR. NR 26

plik mp3 Wynik głosowania
4
Rada Miejska
przyjęła Raport
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczyrk.
DRUK NR 317

plik mp3 Wynik głosowania
5
XIV/291/2019
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/283/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 
DRUK NR 309

plik mp3 Wynik głosowania
6
XIV/292/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.
DRUK NR 308

plik mp3 Wynik głosowania
7
XIV/293/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.
DRUK NR 303 + AUTOPOPRAWKA
 
plik mp3 Wynik głosowania
8
XIV/294/2019
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 315 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania
9
XIV/295/2019
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 316 + KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 10 XIV/296/2019
12.

Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej
miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 294 + AUTOPOPRAWKA
DRUK NR 294 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3

Wynik głosowania 11

Wynik głosowania 12

XIV/297/2019
13.

Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 295 + AUTOPOPRAWKĄ
DRUK NR 295 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 13 XIV/298/2019
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej.
(red. Bielskiego Jazzu)
DRUK NR 298

plik mp3

Wynik głosowania 14

Wynik głosowania 15

 XIV/299/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsku-Białej.
(red. nazwa ulicy: Matyldy Linert)
DRUK NR 318

plik mp3 Wynik głosowania 16  XIV/300/2019
16.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Bielsku-Białej.
(red. nazwa ronda: Galicyjskie)
DRUK NR 319

plik mp3 Wynik głosowania 17  XIV/301/2019
16a.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.
DRUK NR 325

Punkt 16a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 18  XIV/302/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 311

plik mp3 Wynik głosowania 19  XIV/303/2019
17a.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.777.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/248/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała
DRUK NR 326

Punkt 17a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 20  XIV/304/2019
18.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
DRUK NR 300  

plik mp3 Wynik głosowania 21  XIV/305/2019
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Miasta Bielska-Białej do realizacji Programu
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.
DRUK NR 301

plik mp3 Wynik głosowania 22  XIV/306/2019
20.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”.
DRUK NR 302

plik mp3 Wynik głosowania 23  XIV/307/2019
21.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 304

plik mp3 Wynik głosowania 24  XIV/308/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia
spółdzielni socjalnej.
DRUK NR 310

plik mp3 Wynik głosowania 25  XIV/309/2019
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 821/242 o pow. 63 m2, położonej przy ul. Mierniczej obręb Lipnik.
DRUK NR 305

plik mp3 Wynik głosowania 26  XIV/310/2019
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 14/15, 14/16, 14/48, 14/49, 14/50 obręb Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego.
DRUK NR 306

plik mp3 Wynik głosowania 27  XIV/311/2019
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego.
DRUK NR 307

plik mp3 Wynik głosowania 28  XIV/312/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1070/484 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 312

plik mp3 Wynik głosowania 29  XIV/313/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1070/482 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 313

plik mp3 Wynik głosowania 30  XIV/314/2019
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 27/71 obręb Wapienica.
DRUK NR 314

plik mp3

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

 XIV/315/2019
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 322

plik mp3 Wynik głosowania 34  XIV/316/2019
30.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego na północ od skrzyżowania
ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego,
po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.
DRUK NR 323

plik mp3 Wynik głosowania 35  XIV/317/2019
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 320

plik mp3 Wynik głosowania 36  XIV/3182019
32.

Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr NPII.4131.1.739.2019.
DRUK NR 321

plik mp3 Wynik głosowania 37  XIV/319/2019
33.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji
Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu publicznemu w centrum Bielska-Białej (ulica, plac) imienia niedawno zmarłego byłego Premiera III RP
śp. Jana Olszewskiego za zasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym
w uzasadnieniu.
DRUK NR 288 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 38  XIV/320/2019
34.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa A. i T. S. na dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 324

plik mp3 Wynik głosowania 39  XIV/321/2019
34a.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji
pani J. R.-P. oraz pana Z. L. o nadanie
miejscu publicznemu w Bielsku-Białej
(ulica, plac, rondo) imienia pierwszego
Premiera III RP śp. Tadeusza Mazowieckiego
za zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 327

Punkt 34a  wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 40  XIV/322/2019
35.

Sprawy różne.

plik mp3  -  -
36.

Zakończenie obrad.

plik mp3  -  -