XI sesja - 24 września 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XI/2019 sesji RM -  24 września 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XI sesji RM

Zobacz retransmisję XI sesji Rady Miejskiej

Statystyka XI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3 Wynik głosowania 1
Wynik głosowania 2
-
2. Wręczenie Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu dyplomu Honorowego Obywatela Bielska-Białej.  plik mp3 - -
3. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 -
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.  plik mp3

-

-
6.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
SPR. NR 22

plik mp3 Wynik głosowania 3 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
7. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
DRUK NR 23
plik mp3 Wynik głosowania 4 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 217 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 5 XI/208/2019 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 216 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 6 XI/209/2019
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".
DRUK NR 219
plik mp3 Wynik głosowania 7 XI/210/2019
11.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 213

plik mp3 Wynik głosowania 8

XI/211/2019 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 187 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 9 XI/212/2019 
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 188 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 10 XI/213/2019 
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka.
DRUK NR 220

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta, po przeprowadzonej w tym punkcie dyskusji.

plik mp3 Wynik głosowania 11
Wynik głosowania 12
-
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie.
DRUK NR 214
plik mp3 Wynik głosowania 13 XI/214/2019 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów. 
DRUK NR 218
plik mp3 Wynik głosowania 14 XI/215/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 222
plik mp3 Wynik głosowania 15 XI/216/2019
17a.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. Pani K. R. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 223

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

plik mp3 Wynik głosowania 16
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej
DRUK NR 221
plik mp3 Wynik głosowania 17

XI/217/2019

Rada Miejska podjęła uchwałę wraz z autopoprawką Przewodniczącego RM.

19. Sprawy różne. plik mp3  Wynik głosowania 18
20. Zakończenie obrad. plik mp3