X sesja - 27 sierpnia 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół X/2019 sesji RM -  27 sierpnia 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja X sesji RM

Zobacz retransmisję X sesji Rady Miejskiej

Statystyka X sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

Wynik głosowania 7

Wynik głosowania 8 

Wynik głosowania 9

Wynik głosowania 10

-
2. Wykład dr. Jacka Proszyka pt. „Wrzesień 1939 w Bielsku i Białej”.   - -
3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3a.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.
DRUK NR 208

Projekt uchwały w Druku 208 został przeniesiony z punktu 41 (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

plik mp3 Wynik głosowania 11 X/172/2019
4.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Punkt "Interpelacje..." został przeniesiony do punktu 42b (w drodze głosowania w punkcie 1 porządku obrad).

- - -
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
6. Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 lipca 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w II kwartale 2019 r.
SPR. NR 19
plik mp3 Wynik głosowania 12 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
7. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.2.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 lipca 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w II kwartale 2019 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
SPR. NR 20
plik mp3 Wynik
głosowania 13
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie.
8. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).
SPR. NR 21
plik mp3 Wynik głosowania 14 Rada Miejska przyjęła informację.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 204
plik mp3

Wynik głosowania 15

Wynik głosowania 16

X/173/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 205
plik mp3 Wynik głosowania 17 X/174/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 206
plik mp3 Wynik
głosowania 18
X/175/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 207 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 19 X/176/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
DRUK NR 193
plik mp3 Wynik
głosowania 20
X/177/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r., nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr DPN-WPOA.500.28.2015.DK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139 Katowice-Zwardoń.
DRUK NR 199 i AUTOPOPRAWKA
plik mp3 Wynik głosowania 21 X/178/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu.
DRUK NR 203
plik mp3 Wynik
głosowania 22
X/179/2019
15a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2016-2020.
DRUK NR 209

Projekt uchwały w Druku Nr 209 został wprowadzony do porządku obrad (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

plik mp3 Wynik głosowania 23 X/180/2019
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 201
plik mp3 Wynik głosowania 24 X/181/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania.
DRUK NR 192
plik mp3 Wynik głosowania 25 X/182/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.
DRUK NR 179
plik mp3 Wynik głosowania 26 X/183/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam” w Bielsku-Białej.
DRUK NR 185 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 27 X/184/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora „SIXT Wam” w Bielsku-Białej.
DRUK NR 186 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 28 X/185/2019
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/314/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 190
plik mp3 Wynik głosowania 29 X/186/2019
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/152/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 191
plik mp3 Wynik głosowania 30 X/187/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
DRUK NR 194
plik mp3 Wynik głosowania 31 X/188/2019
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
DRUK NR 182
plik mp3 Wynik głosowania 32 X/189/2019
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 184
plik mp3 Wynik głosowania 33 X/190/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 187

Projekt uchwały w Druku Nr 187 został zdjęty z porządku obrad (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

- - -
27.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 188

Projekt uchwały w Druku Nr 188 został zdjęty z porządku obrad (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

- - -
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
DRUK NR 189
plik mp3 Wynik głosowania 34 X/191/2019
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.
DRUK NR 150 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 35 X/192/2019
30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 151 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 36 X/193/2019
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.
DRUK NR 152 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 37 X/194/2019 
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 357/9, obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym.
DRUK NR 178
plik mp3 Wynik głosowania 38 X/195/2019
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16.
DRUK NR 180 
plik mp3 Wynik głosowania 39 X/196/2019
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 44 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 134/1000 cz. w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 858 i dz. 915/2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, innej stopy procentowej.
DRUK NR 181
plik mp3 Wynik głosowania 40 X/197/2019
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Komorowickiej 21.
DRUK NR 183
plik mp3 Wynik głosowania 41 X/198/2019
36. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Nr NPII.4131.1.368.2019.
DRUK NR 195
plik mp3 Wynik
głosowania 42
X/199/2019
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 304/17, położonej przy ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 196
plik mp3 Wynik
głosowania 43
X/200/2019
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 155/8, położonej przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica.
DRUK NR 197
plik mp3 Wynik
głosowania 44
X/201/2019
39.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 661/13 o pow. 70 m2, położonej przy ul. Wczasowej obręb Lipnik.
DRUK NR 198

plik mp3 Wynik głosowania 45 X/202/2019
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 205/89, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego, obręb Lipnik.
DRUK NR 202
plik mp3 Wynik głosowania 46 X/203/2019
40a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 496/138, położonej przy ul. Czołgistów obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 210

Projekt uchwały w Druku Nr 210 został wprowadzony do porządku obrad (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

plik mp3 Wynik głosowania 47 X/204/2019
40b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/44, położonej przy ul. Młyńskiej obręb Żywieckie Przedmieście.
DRUK NR 211

Projekt uchwały w Druku Nr 211 został wprowadzony do porządku obrad (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

plik mp3 Wynik głosowania 48 X/205/2019
41.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza.
DRUK NR 208

Projekt uchwały w Druku Nr 208 został przeniesiony do punktu 3a (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

- - -
42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopadowej.
DRUK NR 200
plik mp3 Wynik
głosowania 49
X/206/2019
42a.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozparzenia skargi pana P. D. z 2 czerwca 2019 r. na Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 212

Projekt uchwały w Druku Nr 212 został wprowadzony do porządku obrad (w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad).

plik mp3 Wynik głosowania 50 X/207/2019
42b.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Punkt "Interpelacje..." został przeniesiony z punktu 4. (w drodze głosowania w punkcie 1 porządku obrad).

plik mp3 - -
43. Sprawy różne. plik mp3 - -
44. Zakończenie obrad. plik mp3 - -