VI sesja - 19 marca 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół VI/2019 sesji RM -  19 marca 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja VI sesji RM

Zobacz retransmisję VI sesji Rady Miejskiej

Statystyka VI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
5. Przyjęcie sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
SPR. NR 6
plik mp3 Wynik głosowania 5 -
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0008.1.2019.LM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 marca 2019 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za 2018 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku).
SPR. NR 7
plik mp3 Wynik głosowania 6 -
7. Przyjęcie informacji z dnia 4 marca 2019 r. -"Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku" opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
SPR. NR 8
plik mp3 Wynik głosowania 7 -
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 68    
plik mp3 Wynik głosowania 8 VI/58/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 69
plik mp3 Wynik głosowania 9 VI/59/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 70
plik mp3 Wynik głosowania 10 VI/60/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
DRUK NR 74    
plik mp3

Wynik głosowania 11

Wynik głosowania 12

Wynik głosowania 13

Wynik głosowania 14

Wynik głosowania 15

VI/61/2019 

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem zmian

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2018 rok.
DRUK NR 59
plik mp3 Wynik głosowania 16 VI/62/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2018 roku
DRUK NR 60
plik mp3 Wynik głosowania 17 VI/63/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.
DRUK NR 63    
plik mp3 Wynik głosowania 18 VI/64/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.
DRUK NR 65    
plik mp3 Wynik głosowana 19 VI/65/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 67
plik mp3 Wynik głosowania 20 VI/66/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 61

Punkt 17 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1 - na wniosek Prezydenta Miasta.

    -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
DRUK NR 62

Punkt 18 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1 - na wniosek Prezydenta Miasta.

    -
19. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
DRUK NR 66    
plik mp3 Wynik głosowania 21 VI/67/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 72
plik mp3 Wynik głosowania 22 VI/68/2019 
21. Podjęcie uw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”.
DRUK NR 64 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 23 VI/69/2019
22. Podjęcie uchwały ww sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 71
plik mp3 Wynik głosowania 24 VI/70/2019
23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej.
DRUK NR 73
plik mp3

Wynik głosowania 25

Wynik głosowania 26

VI/71/2019
24. Sprawy różne plik mp3 - -
25. Zakończenie obrad plik mp3 - -