LXVIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 22 lutego 2024

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXVIII sesji Rady Miejskiej
z 22 lutego 2024

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXVIII sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXVIII sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXVIII sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXVIII sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu LXVII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
SPR. NR 82

plik mp3 - Rada Miejska
przyjęła sprawozdanie
do wiadomości
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1560 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 5 LXVIII/1516/2024
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
DRUK NR 1561 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 6 LXVIII/1517/2024
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.
DRUK NR 1559

plik mp3 Wynik głosowania 7 LXVIII/1518/2024
8.

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego.
DRUK NR 1558

plik mp3 Wynik głosowania 8 LXVIII/1519/2024
9.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Panu dr Jerzemu Polakowi.
DRUK NR 1551

plik mp3 Wynik głosowania 9 LXVIII/1520/2024
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Marii Koterbskiej.
DRUK NR 1562

plik mp3

Wynik głosowania 10

Wynik głosowania 11

LXVIII/1521/2024
11.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów.
DRUK NR 1567

plik mp3 Wynik głosowania 12 LXVIII/1522/2024
12.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów.

DRUK NR 1568

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXVIII/1523/2024
13.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 1566

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXVIII/1524/2024
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030.
DRUK NR 1555 i AUTOPOPRAWKA
plik mp3 Wynik głosowania 15 LXVIII/1525/2024
15.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1541

plik mp3 Wynik głosowania 16 LXVIII/1526/2024
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/947/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1563

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXVIII/1527/2024
17.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej" na lata 2024–2033.
DRUK NR 1564

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXVIII/1528/2024
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
DRUK NR 1569

plik mp3

Wynik głosowania 19

Wynik głosowania 20

LXVIII/1529/2024
19.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2023-2025.
DRUK NR 1552

plik mp3 Wynik głosowania 21 LXVIII/1530/2024
19a.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2024. DRUK NR 1570

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 22 LXVIII/1531/2024
20.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
DRUK NR 1540

plik mp3 Wynik głosowania 23 LXVIII/1532/2024
21.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2024".
DRUK NR 1554

plik mp3 Wynik głosowania 24 LXVIII/1533/2024
22.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1543 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 25 LXVIII/1534/2024
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2024 r.
DRUK NR 1565 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 26 LXVIII/1535/2024
23a.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LXVII/1498/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1571

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 27 LXVIII/1536/2024
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1550

plik mp3

Wynik głosowania 28

Wynik głosowania 29

LXVIII/1537/2024
25.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej części ul. Czołgistów w Bielsku-Białej i wyłączenia jej z użytkowania.
DRUK NR 1542

plik mp3 Wynik głosowania 30 LXVIII/1538/2024
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/1432/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Rześkiej, ul. Skarpowej, ul. Słowiańskiej, ul. Andrzeja Struga i ul. 1 Maja oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1553

plik mp3 Wynik głosowania 31 LXVIII/1539/2024
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zapłocie Duże, ul. Legnickiej, ul. Jedności, ul. Harcerskiej, ul. Miedzianej, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Trzmielów, ul. Czereśniowej, ul. Chłodnej i ul. Olszowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1556

plik mp3 Wynik głosowania 32 LXVIII/1540/2024
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości i części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Łukowej, ul. 1 Dywizji Pancernej i ul. Reksia oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1557

plik mp3 Wynik głosowania 33 LXVIII/1541/2024
29.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicami: Jasna Rola i Bagienna.
DRUK NR 1546

plik mp3 Wynik głosowania 34 LXVIII/1542/2024
30.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko – dla terenu położonego w rejonie ulic: Pienińska i Muszlowa.
DRUK NR 1547

plik mp3 Wynik głosowania 35 LXVIII/1543/2024
31.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie zakończenia ulicy Stanisława Żółkiewskiego.
DRUK NR 1548

plik mp3 Wynik głosowania 36 LXVIII/1544/2024

32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ulic: Jeżynowa i Rysia.
DRUK NR 1549

plik mp3 Wynik głosowania 37 LXVIII/1545/2024
33.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej.
DRUK NR 1544

plik mp3 Wynik głosowania 38 LXVIII/1546/2024
34.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. 11 Listopada 45.
DRUK NR 1545

plik mp3 Wynik głosowania 39 LXVIII/1547/2024
35.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
36.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -