LXVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 18 stycznia 2024

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXVII sesji Rady Miejskiej
z 18 stycznia 2024

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXVII sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXVII sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXVII sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXVII sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
2.

Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania nr ZK.5510.1.2024.MR Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za 2023 r.
SPR. NR 81

plik mp3 Wynik głosowania 1 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1535

plik mp3 Wynik głosowania 2 LXVII/1496/2024
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
DRUK NR 1536

plik mp3 Wynik głosowania  3 LXVII/1497/2024
7.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1521

plik mp3 Wynik głosowania 4 LXVII/1498/2024
8.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXI/507/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
DRUK NR 1522

plik mp3 Wynik głosowania 5 LXVII/1499/2024
9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. DRUK NR 1520

plik mp3 Wynik głosowania 6 LXVII/1500/2024
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1524

plik mp3 Wynik głosowania 7 LXVII/1501/2024
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1525

plik mp3 Wynik głosowania 8 LXVII/1502/2024
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1526

plik mp3 Wynik głosowania 9 LXVII/1503/2024
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1527

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXVII/1504/2024
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1528

plik mp3 Wynik głosowania 11 LXVII/1505/2024
15.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie kompleksowych i integracyjnych prac dotyczących konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1530

plik mp3 Wynik głosowania 12 LXVII/1506/2024
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji.
DRUK NR 1539

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXVII/1507/2024
17.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2028 w Gminie Bielsko-Biała. DRUK NR 1523

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXVII/1508/2024
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/1354/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 4791/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, składającej się z dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie, położonej przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, położonego w budynku przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 1537

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXVII/1509/2024
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kompleksu nieruchomości składającego się z: nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako. dz. 551/12, obj. kw BB1B/00098337/1, obręb Stare Bielsko, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 140 przy ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej oraz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała ozn. jako działka 528/12 i 528/15, obj. kw BB1B/00038870/1, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 1532

plik mp3 Wynik głosowania 16 LXVII/1510/2024
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 486/40, obj. kw BB1B/00061730/8, obręb Aleksandrowice, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym przy ul. Wiśniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1531

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXVII/1511/2024
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 580/113, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Czapli, obręb Kamienica.
DRUK NR 1533

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXVII/1512/2024
22.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała - Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 1538

plik mp3 Wynik głosowania 19 LXVII/1513/2024
23.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków.
DRUK NR 1529

plik mp3 Wynik głosowania 20 LXVII/1514/2024
24.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 maja 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w związku z odmową wydania kopii wniosku, na podstawie którego dokonano zmiany sposobu użytkowania gruntu pgr 2856/2.
DRUK NR 1534

plik mp3 Wynik głosowania 21 LXVII/1515/2024
25.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
26.

Zamknięcie obrad. 

plik mp3 - -