LXIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 19 marca 2024

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXIX sesji Rady Miejskiej
z 19 marca 2024

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXIX sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXIX sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXIX sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXIX sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

-
2.

Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2023 r. DRUK NR 1588

plik mp3

Wynik głosowania 4

LXIX/1548/2024
5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2023 roku.
DRUK NR 1589

plik mp3

Wynik głosowania 5

LXIX/1549/2024
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1593

plik mp3

Wynik głosowania 6

LXIX/1550/2024
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
DRUK NR 1594

plik mp3

Wynik głosowania 7

LXIX/1551/2024
8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/644/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2020-2024.
DRUK NR 1583

plik mp3

Wynik głosowania 8

LXIX/1552/2024
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1577

plik mp3

Wynik głosowania 9

LXIX/1553/2024
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.
DRUK NR 1573

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXIX/1554/2024
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1597

Część 1 z 3

plik mp3

Wynik głosowania 11

Wynik głosowania 12

-
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o wstrzymanie wycinki drzew oraz wprowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie lasów państwowych położonych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1598

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXIX/1555/2024
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1597

Kontynuacja punktu 11. Część 2 z 3

plik mp3 Wynik głosowania 14 -
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej”.
DRUK NR 1587

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXIX/1556/2024
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1597

Kontynuacja punktu 11. Część 3 z 3

  Wynik głosowania 16 LXIX/1557/2024
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1572

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXIX/1558/2024
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 1574

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXIX/1559/2024
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 1575

plik mp3 Wynik głosowania 19 LXIX/1560/2024
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Cieszyńskiej 26 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 153/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu, oznaczonego jako działka 1336 obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 1578  

plik mp3 Wynik głosowania 20 LXIX/1561/2024
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności kompleksu nieruchomości składającego się z:
- działki 3005/6 o pow. 261 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/xxxxxxxx/x,
- działki 512/8 o pow. 13 m2 i 512/9 o pow. 667 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxx/x,
- działki 1458/113 o pow. 184 m2, 1458/114 o pow. 175 m2, 1458/119 o pow. 25 m2, 1458/120 o pow. 417 m2, 1458/121 o pow. 2346 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxxx/x,
- 1458/116 o pow. 15 m2 i 1458/117 o pow. 17 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxxx/x,
- 1463/14 o pow. 33 m2 i 1463/15 o pow. 58 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/ xxxxxxxxx/x,
- 1463/17 o pow. 1397 m2 i 1463/18 o pow. 273 m2, obręb Międzyrzecze Górne obj. kw BB1B/xxxxxxxxx/x.
DRUK NR 1586

plik mp3 Wynik głosowania 21 LXIX/1562/2024
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała w drodze darowizny udziału Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Relaksowej 12 ozn. jako dz. 27/20 oraz dz. 27/60, obręb Wapienica.
DRUK NR 1596

plik mp3 Wynik głosowania 22 LXIX/1563/2024
19.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXII/1392/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 583/27, 583/33, 583/35, 583/45 i 584/7 o łącznej pow. 969 m2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Henryka Siemiradzkiego i Cieszyńskiej, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 1581

plik mp3 Wynik głosowania 23 LXIX/1564/2024
20.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/1354/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3296/6, 1568/30, 3298/2 obręb Stare Bielsko położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Francuskiej.
DRUK NR 1579

plik mp3 Wynik głosowania 24 LXIX/1565/2024
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako: dz. 1568/30, dz. 3298/2 obręb Stare Bielsko położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Francuskiej.
DRUK NR 1580

plik mp3 Wynik głosowania 25 LXIX/1566/2024
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 4349/12, położonej w Bielsku-Białej w rejonie skrzyżowania ul. Bukietowej z ul. Czerwoną, obręb Lipnik.
DRUK NR 1576

plik mp3 Wynik głosowania 26 LXIX/1567/2024
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 960/17 o pow. 112 m2 obręb Mikuszowice Krakowskie, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Cyprysowej, na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Barbary oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbycia nieruchomości.
DRUK NR 1582

plik mp3 Wynik głosowania 27 LXIX/1568/2024
24.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/1005/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
DRUK NR 1592

plik mp3 Wynik głosowania 28 LXIX/1569/2024
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zwierzynieckiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
DRUK NR 1595

plik mp3 Wynik głosowania 29 LXIX/1570/2024
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – dla obszaru położonego w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów.
DRUK NR 1585

plik mp3 Wynik głosowania 30 LXIX/1571/2024
27.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Władysława Broniewskiego, na południe od ulicy PCK.
DRUK NR 1591

plik mp3 Wynik głosowania 31 LXIX/1572/2024
28.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej.
DRUK NR 1590

plik mp3

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

LXIX/1573/2024
29.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji z 22 stycznia 2024 r. dotyczącej poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski, skierowanej do Ministra Infrastruktury, poprzez przyjęcie rezolucji w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny, za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1584

plik mp3 Wynik głosowania  34 LXIX/1574/2024
30.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
31.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -