LX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 20 czerwca 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LX sesji Rady Miejskiej z 20 czerwca 2023 r.

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LX sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LX sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LX sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LX sesji Rady Miejskiej
fot.      Wydział Prasowy UM BB

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2
-
2.

Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) - zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).
SPR. NR 78

plik mp3 Wynik głosowania 3 Rada Miejska
przyjęła informację
5.

Przyjęcie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na dzień 16 kwietnia 2023 roku.
SPR. NR 79

plik mp3 Wynik głosowania 4 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
6.

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2022. Debata nad Raportem.
SPR. NR 77

plik mp3 - -
7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
DRUK NR 1368

plik mp3 Wynik głosowania 5 LX/1332/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2022 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok”.
DRUK NR 1369

  • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Miasta Bielska-Białej wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2022 rok.
    SPR. NR 76
  • Sprawozdanie Nr BD.3035.1.2023 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2023 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok.
    SPR. NR 71
  • Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2023 r. o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała według stanu na dzień 31.12.2022 r.
    SPR. NR 72 i ERRATA DO SPR. NR 72
plik mp3 Wynik głosowania 6 LX/1333/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2022.
DRUK NR 1370

plik mp3 Wynik głosowania 7 LX/1334/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1384

plik mp3 Wynik głosowania 8 LX/1335/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1385

plik mp3 Wynik głosowania 9 LX/1336/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na kadencję 2024-2027.
DRUK NR 1392

plik mp3 Wynik głosowania 10 LX/1337/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego przygotowania i aplikowania o dofinansowanie dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Działanie 1.4 Cyfryzacja administracji publicznej. DRUK NR 1359 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 11 LX/1338/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
DRUK NR 1387

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 1388

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
16.

Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 r.
DRUK NR 1360

plik mp3 Wynik głosowania 12 LX/1339/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania oraz efektów realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na lata 2022-2023 za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
DRUK NR 1363

plik mp3 Wynik głosowania 13 LX/1340/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1356

plik mp3 Wynik głosowania 14 LX/1341/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2022 roku.
DRUK NR 1364

plik mp3 Wynik głosowania 15 LX/1342/2023
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”.
DRUK NR 1365

plik mp3 Wynik głosowania 16 LX/1343/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/922/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny "Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej" na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1391

plik mp3 Wynik głosowania 17 LX/1344/2023
22.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1371 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 18 LX/1345/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1362

plik mp3 Wynik głosowania 19 LX/1346/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie drogi publicznej wzdłuż S52.
DRUK NR 1358

plik mp3 Wynik głosowania 20 LX/1347/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1379

plik mp3 Wynik głosowania 21 LX/1348/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Jana Kasprowicza w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1380

plik mp3 Wynik głosowania 22 LX/1349/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Kornela Ujejskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1381

plik mp3 Wynik głosowania 23 LX/1350/2023
28.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LVI/1278/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr: 442/6 i 442/7 obręb Żywieckie Przedmieście, na niezabudowaną nieruchomość, składającą się z działek nr: 917/2 i 523 obręb Biała Miasto.
DRUK NR 1372

plik mp3 Wynik głosowania 24 LX/1351/2023
29.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała w drodze darowizny prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: 684, 691, 692 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1373

plik mp3 Wynik głosowania 25 LX/1352/2023
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Drukarzy, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 1355

plik mp3 Wynik głosowania 26 LX/1353/2023
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 4791/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, składającej się z dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie, położonej przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, położonego w budynku przy ul. Botanicznej 5 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 5209/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 363/3, obręb Komorowice Śląskie.
DRUK NR 1389

plik mp3 Wynik
głosowania 27
LX/1354/2023
32.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz ze zbyciem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
DRUK NR 1390

plik mp3 Wynik głosowania 28 LX/1355/2023
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 30, ozn. jako dz.: 26/15 o pow. 351 m2 i 6660/2 o pow. 245 m2 obręb Lipnik, położonej przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1382

plik mp3 Wynik głosowania 29 LX/1356/2023
34.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 2a w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 3 drodze przetargu.
DRUK NR 1383

plik mp3 Wynik głosowania 30 LX/1357/2023
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Relaksowej, ul. Tadeusza Regera, ul. Karpackiej i ul. Henryka Siemiradzkiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1374

plik mp3 Wynik głosowania 31 LX/1358/2023
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Solnej, ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza i ul. Gwarków oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1375

plik mp3 Wynik głosowania 32 LX/1359/2023
37.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej.
DRUK NR 1376

plik mp3 Wynik głosowania 33 LX/1360/2023
38.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza) – dla terenu położonego w rejonie ul. Stefana Okrzei.
DRUK NR 1377

plik mp3 Wynik głosowania 34 LX/1361/2023
39.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Widok i Kamienickiej.
DRUK NR 1378

plik mp3 Wynik głosowania 35 LX/1362/2023
40.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych - w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków.
DRUK NR 1357

plik mp3 Wynik głosowania 36 LX/1363/2023
41.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego w rejonie ul. Beresteckiej.
DRUK NR 1361

plik mp3 Wynik głosowania 37 LX/1364/2023
42.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 marca 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej za nieprawidłowe działanie.
DRUK NR 1366

plik mp3 Wynik głosowania 38 LX/1365/2023
43.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej apelu w sprawie zwiększenia świadomości społecznej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności, za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1367

plik mp3 Wynik głosowania 39 LX/1366/2023
44.

Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.
DRUK NR 1393

plik mp3

Wynik głosowania 40

Wynik głosowania 41

LX/1367/2023
45.

Sprawy różne.

plik mp3 Wynik głosowania 42  
46.

Zamknięcie obrad. 

plik mp3 -