LVI sesja RM - 23 marca 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024
§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół LVI/2023 sesji RM -  23 marca 2023 Protokół do pobrania

Retransmisja LVI sesji RM

Zobacz retransmisję LVI sesji Rady Miejskiej
Statystyka LVI sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał RM Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 Wynik głosowania 1
Wynik głosowania 2
-
2.

Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

plik mp3 - -
3.

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy władz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zmierzającej do przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Uniwersytet Bielsko-Bialski.
DRUK NR 1306

plik mp3 Wynik głosowania 3 LVI/1260/2023
4.

Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miejskiej i protokołu LV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Informacja o wygaśnięciu mandatu Radnego Rady Miejskiej Jacka Krywulta.

plik mp3 - -
6.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
6a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1316
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
plik mp3 Wynik głosowania 4 LVI/1261/2023
7.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
SPR. NR 70

plik mp3 Wynik głosowania 5 -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
DRUK NR 1274

plik mp3 Wynik głosowania 6 LVI/1262/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1309

plik mp3 Wynik głosowania 7 LVI/1263/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1310

plik mp3 Wynik głosowania 8 LVI/1264/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
DRUK NR 1314

plik mp3 Wynik głosowania 9 LVI/1265/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2022 r.
DRUK NR 1290 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 10 LVI/1266/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2022 roku.
DRUK NR 1291 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 11 LVI/1267/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Bielsko-Biała o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.
DRUK NR 1297

plik mp3 Wynik głosowania 12 LVI/1268/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
DRUK NR 1300

plik mp3 Wynik głosowania 13 LVI/1269/2023
16

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1287

plik mp3 Wynik głosowania 14 LVI/1270/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023".
DRUK NR 1284

plik mp3 Wynik głosowania 15 LVI/1271/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
DRUK NR 1293

plik mp3 Wynik głosowania 16 LVI/1272/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku.
DRUK NR 1296

plik mp3 Wynik głosowania 17 LVI/1273/2023
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
DRUK NR 1303

plik mp3 Wynik głosowania 18 LVI/1274/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1302

plik mp3 Wynik głosowania 19 LVI/1275/2023
22.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1301

plik mp3 Wynik głosowania 20 LVI/1276/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej w mieście Bielsku-Białej nazwy - Pod Olszyną.
DRUK NR 1288

plik mp3 Wynik głosowania 21 LVI/1277/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr: 442/6 i 442/7 obręb Żywieckie Przedmieście, na niezabudowaną nieruchomość, składającą się z działek nr: 917/2 i 523 obręb Biała Miasto.
DRUK NR 1292

plik mp3 Wynik głosowania 22 LVI/1278/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. jako działka nr 40/12 o pow. 573 m2, obręb Dolne Przedmieście 82, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zabudowanej budynkiem dydaktyczno-socjalnym, na prawo własności 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz prawie własności gruntu, które mają być wyodrębnione w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
DRUK NR 1311

plik mp3 Wynik głosowania 23 LVI/1279/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako: dz. 3024/75 i dz. 3024/104, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Jaworze.
DRUK NR 1272

plik mp3 Wynik głosowania 24 LVI/1280/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3242/2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Filomatów, obręb Kamienica.
DRUK NR 1294

plik mp3 Wynik głosowania 25 LVI/1281/2023
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w suterenie budynku przy ul. Teodora Sixta 13 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz prawie własności gruntu.
DRUK NR 1273

plik mp3 Wynik głosowania 26 LVI/1282/2023
29.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/544/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 904/4, położonej przy ul. Lipnickiej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości, w drodze bezprzetargowej.
DRUK NR 1286 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 27 LVI/1283/2023
30.

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej ozn. jako działka nr 3396/1 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, na rzecz Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
DRUK NR 1307

plik mp3 Wynik głosowania 28 LVI/1284/2023
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Saperów ozn. jako działki o numerach: 384/67 i 384/68 obręb Aleksandrowice oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 90% od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
DRUK NR 1308

plik mp3 Wynik głosowania 29 LVI/1285/2023
32.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/463/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Grotowej, obręb Olszówka Dolna, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. nieruchomości budynku ozn. numerem porządkowym 11, w drodze przetargu.
DRUK NR 1285 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 30 LVI/1286/2023
33.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Ceramicznej.
DRUK NR 1289

plik mp3 Wynik głosowania 31 LVI/1287/2023
34.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/1059/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1299

plik mp3 Wynik głosowania 32 LVI/1288/2023
35.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Bystrzańskiej, Wierchowej, Cieszyńskiej, Pszennej, Górskiej, Słowiańskiej i Wczasowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1295

plik mp3 Wynik głosowania 33 LVI/1289/2023
36.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Karpackiej, ul. Kamienickiej, ul. Kolistej i ul. Cieszyńskiej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1298

plik mp3 Wynik głosowania 34 LVI/1290/2023
37.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa. DRUK NR 1304

plik mp3

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

Wynik głosowania 37

LVI/1291/2023
38.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32.
DRUK NR 1305  

plik mp3

Wynik głosowania 38

LVI/1292/2023
39.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 listopada 2022 roku na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1312

plik mp3 Wynik głosowania 39 LVI/1293/2023
40.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 22 grudnia 2022 roku na Prezydenta Miasta, za stan zarządzania oraz dozoru prac nad odśnieżaniem chodników i miejsc przejść dla pieszych.
DRUK NR 1313

plik mp3 Wynik głosowania 40 LVI/1294/2023
41.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
42.

Zamknięcie obrad.  ­

plik mp3 - -