LIX sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 18 maja 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LIX sesji Rady Miejskiej z 18 maja 2023 r.

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LIX sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LIX sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LIX sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LIX sesji Rady Miejskiej
fot. Paweł Sowa - Wydział Prasowy UM BB

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

-
2.

Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
2a.

Podziękowania dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Straży Miejskiej w Bielsku-Białej za pomoc rzeczową przekazaną dla miasta Buczy na Ukrainie w dniu 13 maja 2023 r.

Punkt 2a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 kwietnia 2023 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
SPR. NR 75

plik mp3 Wynik głosowania 3 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
5.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 1352

plik mp3 Wynik głosowania 4 LIX/1319/2023
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1349

plik mp3 Wynik głosowania 5 LIX/1320/2023
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1350

plik mp3 Wynik głosowania 6 LIX/1321/2023
8.

Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XV/339/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
DRUK NR 1348

plik mp3

Wynik głosowania 7

LIX/1322/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej.
DRUK NR 1345

plik mp3

Wynik głosowania 8

Wynik głosowania 9

Wynik głosowania 10

Uchwała nie została podjęta
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
DRUK NR 1342

plik mp3 Wynik głosowania 11 LIX/1323/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
DRUK NR 1341

plik mp3 Wynik głosowania 12 LIX/1324/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/787/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 861/23 o pow. 397 m², położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Drukarzy – w drodze bezprzetargowej.
DRUK NR 1344

plik mp3 Wynik głosowania 13 LIX/1325/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Zagajnik, ul. Nowy Świat, ul. Kazimiery Alberti, ul. Iglastej/Jana Długosza oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1347

plik mp3 Wynik głosowania 14 LIX/1326/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 290/97, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Mieczysława Stanclika, obręb Lipnik.
DRUK NR 1343

plik mp3 Wynik głosowania 15 LIX/1327/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 290/96, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Helmuta Kajzara, obręb Lipnik.
DRUK NR 1346

plik mp3 Wynik głosowania 16 LIX/1328/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 446/7, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana Kochanowskiego, obręb Żywieckie Przedmieście.
DRUK NR 1354

plik mp3 Wynik głosowania 17 LIX/1329/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Cyniarskiej, pomiędzy ulicami Józefa Piłsudskiego, 11 Listopada i Łukową oraz rzeką Białą.
DRUK NR 1353

plik mp3 Wynik głosowania 18 LIX/1330/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 marca 2023 roku na bezczynność Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1351

plik mp3 Wynik głosowania 19 LIX/1331/2023
19.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
20. Zamknięcie obrad.  ­ plik mp3 - -