XXXIV sesja Rady Miejskiej - 26 sierpnia 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXIV/2021 sesji RM - 26 sierpnia 2021  Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz
Retransmisja XXXIV sesji RM  https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/0Eq71Tmjbk7ZMML
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1
Wynik głosowania 2 
-
2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
3a.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.
Punkt 3a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego sprzeciw wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 817

plik mp3 Wynik głosowania 3 XXXIV/799/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK  NR 831 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 4 XXXIV/800/2021
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK  NR 832 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXXIV/801/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
DRUK NR 833

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXXIV/802/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
DRUK NR 834

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXXIV/803/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program uciepłownienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 828

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXXIV/804/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielska-Białej do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
DRUK NR 823

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXXIV/805/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 800 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 10
Wynik głosowania 11
XXXIV/806/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
DRUK NR 816

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXIV/807/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r.
DRUK NR 818 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXIV/808/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 819

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXIV/809/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 820

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXIV/810/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 821

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXIV/811/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 822

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXXIV/812/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dróg w zarządzanie.
DRUK NR 824

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXIV/813/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 442/6 i 442/7 położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Jana Kochanowskiego, obręb Żywieckie Przedmieście.
DRUK NR 815

Projekt uchwały w Druku Nr 815 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/590/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży garażu w budynku przy ul. Mieszka I 28 w drodze przetargu.
DRUK NR 825

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXIV/814/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/313/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. W. Stwosza 15 w drodze przetargu.
DRUK NR 826

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXIV/815/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana Sobieskiego 191 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 114/1000 cz. w działkach nr 828/23, 4063/2 o łącznej pow. 534 m2, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 827

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXIV/816/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony i na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 830 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXXIV/817/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”.
DRUK NR 813

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXXIV/818/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/725/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy Potok, Krzemionki.
DRUK NR 814

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXXIV/819/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 marca 2021 r. Pana Tymona Radzika – Prezesa Zarządu Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 829

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXXIV/820/2021
27.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
28.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -