XXXIII sesja Rady Miejskiej - 24 czerwca 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 
Protokół XXXIII/2021 sesji RM - 24 czerwca 2021  Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz
Retransmisja XXXIII sesji RM  https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/D9ccF4J0mt6zDDH
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

 
2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej. plik mp3 -  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 -  
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 801

plik mp3

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

XXXIII/770/2021
5.

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2020. Debata nad Raportem.
SPR. NR 48

plik mp3

Wynik głosowania 7

-
6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej wotum zaufania.
DRUK  NR 799

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXXIII/771/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2020 rok” wraz ze „Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2020”.
DRUK NR 797

Sprawozdanie biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
SPR. NR 49

Sprawozdanie Nr BD.3035.2.2021 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 marca 2021 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
SPR. NR 45 wraz ze SPROSTOWANIEM (Tab. Nr2)

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 marca 2021 r. - Informacja o stanie Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.).
SPR. NR 44 wraz z ERRATĄ

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXXIII/772/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2020.
DRUK  NR 798

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXXIII/773/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 809

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXXIII/774/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 810

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXXIII/775/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 806

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXXIII/776/2021
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą: SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 811 – II WERSJA

Punkt 11a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXXIII/777/2021
11b.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. 
DRUK NR 812 – II WERSJA

Punkt 11b - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXXIII/778/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielsku-Białej w 2020 roku. 
DRUK NR 788

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXXIII/779/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
DRUK NR 789 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXXIII/780/2021
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 807

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXXIII/781/2021
15.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.
DRUK NR 808

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXXIII/782/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. 
DRUK NR 784 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXXIII/783/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
DRUK NR 785 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXXIII/784/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała. 
DRUK NR 786

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXXIII/785/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsku-Białej na rok szkolny 2021/2022.
DRUK NR 787 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXXIII/786/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 800

Projekt uchwały w Druku Nr 800 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
21.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r. 
DRUK NR 796

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXXIII/787/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/554/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 285/19 obręb Kamienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej. 
DRUK NR 783

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXXIII/788/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 790

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXXIII/789/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/10, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 791

plik mp3 Wynik głosowania 27 XXXIII/790/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr 1006/11, 1006/12, 1006/13, 1006/14, 1006/16, obręb Wapienica, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Juranda. 
DRUK NR 792

plik mp3 Wynik głosowania 28 XXXIII/791/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości ozn. jako. dz. 1018/5, obręb Wapienica, położnej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Juranda. 
DRUK NR 793

plik mp3 Wynik głosowania 29 XXXIII/792/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 292/41 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Nasiennej. 
DRUK NR 794

plik mp3 Wynik głosowania 30 XXXIII/793/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
DRUK NR 795 oraz AUTOPOPRAWKA
DRUK NR 795 z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 31 XXXIII/794/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zwardońskiej. 
DRUK NR 803

plik mp3

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

XXXIII/795/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy. 
DRUK NR 802

plik mp3

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

XXXIII/796/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy. 
DRUK NR 804

plik mp3 Wynik głosowania 37 XXXIII/797/2021
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej w Bielsku-Białej.

DRUK NR 805 oraz AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 38 XXXIII/798/2021
33.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
34. Zamknięcie obrad. plik mp3 - -