XXXII sesja Rady Miejskiej - 20 maja 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 
Protokół XXXII/2021 sesji RM - 25 maja 2021 Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz
Retransmisja XXXII sesji RM  https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/byjnUiHiuhxB9Ge
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik
głosowania 1

Wynik
głosowania 2

 -
2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

 

Przyjęcie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020”.
SPR. NR 46

plik mp3

Wynik
głosowania 3

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 3:
Zgłoszenie
Radnego
Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

 

-
5.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 kwietnia 2021 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
SPR. NR 47

plik mp3 Wynik
głosowania 4
-
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 779

plik mp3 Wynik
głosowania 5
 
XXXII/750/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 780

plik mp3 Wynik
głosowania 6
XXXII/751/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Bielsko-Biała i jego jednostkom organizacyjnym.
DRUK NR 781

Projekt uchwały w Druku Nr 781 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1.

plik mp3 - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski muru ogrodzenia cmentarza ewangelickiego od strony ul. Adama Asnyka wraz z elewacją arkad części południowo-wschodniej, zlokalizowanego przy ul. Listopadowej 92 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
DRUK NR 777

plik mp3

Wynik
głosowania 7

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 7:
Zgłoszenie
Radnych RM do protokołu sesji
1) Marcina Litwina - dot. dopisania głosu "za" (w miejsce głosu wstrzymującego się") 
2) Radnego Karola Markowskiego - dot. dopisania głosu "za" .

XXXII/752/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała
DRUK NR 769

plik mp3 Wynik
głosowania 8
XXXII/753/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - ks. Jana Jeżowicza.
DRUK NR 765

plik mp3

Wynik
głosowania 9

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 9:
Zgłoszenie
Radnego
Piotra Ryszki
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

XXXII/754/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - Franciszka Kuboka.
DRUK NR 766

plik mp3

Wynik
głosowania 10

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 10:
Zgłoszenie
Radnego
Piotra Ryszki
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

XXXII/755/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - Bolka i Lolka.
DRUK NR 767

plik mp3

Wynik
głosowania 11

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 11:
Zgłoszenie
Radnego
Marcina Litwina
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "za".

XXXII/756/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej w mieście Bielsku-Białej nazwy - Dobrego Dnia.
DRUK NR 768

plik mp3 Wynik
głosowania 12
XXXII/757/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
DRUK NR 764 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 13
XXXII/758/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 343/10 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 762

plik mp3 Wynik
głosowania 14
XXXII/759/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działki o numerach: 4083/26, 4176/10, 4097/50 i 4079/151 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 763

plik mp3 Wynik
głosowania 15
XXXII/760/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1341/59, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szklanej, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 770

plik mp3 Wynik
głosowania 16
XXXII/761/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 2812/20, położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obręb 1 Czechowice, na rzecz jej współwłaściciela.
DRUK NR 771

plik mp3 Wynik
głosowania 17
XXXII/762/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 3509/2 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 775

plik mp3 Wynik
głosowania 18
XXXII/763/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działki o numerach: 545/5, 558/209 i 821/255 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 776

plik mp3 Wynik
głosowania 19
XXXII/764/2021
21a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera, obręb Wapienica, ozn. jako dz. 39/173, 39/174, 39/175, obj. KW BB1B/00046384/6, zabudowanej budynkiem hali handlowo-usługowej.
DRUK NR 782

Projekt uchwały w Druku 782 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w pkt 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 20
XXXII/765/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie.
DRUK NR 772

plik mp3 Wynik
głosowania 21
XXXII/766/2021
23.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej.
DRUK NR 773

plik mp3 Wynik
głosowania 22
XXXII/767/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych omyłek.
DRUK NR 774

plik mp3 Wynik
głosowania 23
XXXII/768/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego za niezasługującą w całości na uwzględnienie.
DRUK NR 778

plik mp3 Wynik
głosowania 24
XXXII/769/2021
26. Sprawy różne plik mp3 - -
27.

Zamknięcie obrad 

plik mp3 - -