XXX sesja Rady Miejskiej - 18 marca 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXX/2021 sesji RM - 18 marca 2021  Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz
Retransmisja XXX sesji RM  https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

- -
2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 734

plik mp3 Wynik głosowania 1*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego, Radnego Edwarda Kołka i Radnej Małgorzaty Zarębskiej 
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/698/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 735

plik mp3 Wynik głosowania 2*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/699/2021
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
DRUK NR 736

plik mp3

Wynik głosowania 3*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.

XXX/700/2021
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”.
DRUK NR 737

plik mp3 Wynik głosowania 4*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/701/2021
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2020 rok.
DRUK NR 711

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXX/702/2021
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2020 roku.
DRUK NR 712

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXX/703/2021
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej - Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR 731

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXX/704/2021
11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania w mieście Bielsku-Białej naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”.
DRUK NR 732 - Z II WERSJĄ UZASADNIENIA

plik mp3 Wynik głosowania 8*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Karola Markowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/705/2021
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2020-2022.
DRUK NR 713

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXX/706/2021
13.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021.
DRUK NR 730

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXX/707/2021
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku.
DRUK NR 724

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXX/708/2021
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Teatru Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 733

plik mp3 Wynik głosowania 12  XXX/709/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki w sobotach i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi procesyjnej wokół kościoła z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej.
DRUK NR 717

Uwaga:
Punkt 16 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji plebanii ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.
DRUK NR 718

Uwaga:
Punkt 17 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu kapliczki znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka w Bielsku-Białej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej.
DRUK NR 719

Uwaga:
Punkt 18 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
19.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
DRUK NR 720

Uwaga:
Punkt 19 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
20.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia datacji celowej na remont konserwatorski budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej.
DRUK NR 721

Uwaga:
Punkt 20 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
21.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni i klatki schodowej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku, a także kamienia na elewacji w obrębie parteru w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 722

Uwaga:
Punkt 21 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
22.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 723

Uwaga:
Punkt 22 został zrealizowany w dalszej części posiedzenia z uwagi na problemy techniczne związane z łącznością.

plik mp3 - -
23.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała”.
DRUK NR 710

plik mp3 Wynik głosowania 13  XXX/710/2021
24.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r.
DRUK NR 729

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXX/711/2021
25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 725

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXX/712/2021
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 726

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXX/713/2021
27.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 727

plik mp3 Wynik głosowania 17  XXX/714/2021
28.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 728

plik mp3 Wynik głosowania 18  XXX/715/2021
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
DRUK NR 738

plik mp3

Wynik głosowania 19

*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Marcina Litwina do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.

Wynik głosowania 20

 

*UWAGA:
Zgłoszenie 
Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej
Jacka Krywulta
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.

XXX/716/2021
16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki w sobotach i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi procesyjnej wokół kościoła z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej.
DRUK NR 717

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXX/717/2021
17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji plebanii ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej. 
DRUK NR 718

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXX/718/2021
18.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu kapliczki znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka w Bielsku-Białej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 719

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXX/719/2021
19.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
DRUK NR 720

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXX/720/2021
20.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej.
DRUK NR 721

plik mp3 Wynik głosowania 25*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnej Małgorzaty Zarębskiej i Radnego Tomasza Wawaka
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/721/2021
21.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni i klatki schodowej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku, a także kamienia na elewacji w obrębie parteru w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 722

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXX/722/2021
22.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 723

plik mp3 Wynik głosowania 27 XXX/723/2021
30.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej pomieszczenia wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ul. Maksyma Gorkiego 26 o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz 6690 i dz 205/29, obręb Lipnik z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 4.
DRUKU NR 740 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 28 XXX/724/2021
31.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu.
DRUK NR 741

plik mp3 Wynik głosowania 29 XXX/725/2021
32.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej.
DRUK NR 714

plik mp3 Wynik głosowania 30*
*UWAGA:
Zgłoszenie 
Radnego Piotra Kochowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania.
XXX/726/2021
33.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki.
DRUK NR 715

plik mp3 Wynik głosowania 31  XXX/727/2021
34.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko.
DRUK NR 716

plik mp3 Wynik głosowania 32 XXX/728/2021
35.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.
DRUK NR 739

plik mp3 Wynik głosowania 33 XXX/729/2021
36.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
37.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -