XXVIII sesja - 28 stycznia 2021

Protokół XXVIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
28.01.2021  XXVIII/2021 Protokół do pobrania

Retransmisja XXVIII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-  
2. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -  
4.

Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2020.MR Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z działalności za 2020 rok.
SPR. NR 41

plik mp3 Wynik głosowania 6 -  
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 682 + KOREKTA ZAŁ. NR 1 i NR 3

plik mp3 Wynik głosowania 7 XVIII/654/2021  
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 683

plik mp3 Wynik głosowania 8 XVIII/655/2021  
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 681

plik mp3 Wynik głosowania 9 XVIII/656/2021  
8.

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała akcji w TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
DRUK NR  677

plik mp3 Wynik głosowania 10 XVIII/657/2021  
9.

Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" w roku 2021.
DRUK NR 678

plik mp3 Wynik głosowania 11 XVIII/658/2021  
10.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok.
DRUK NR 673

plik mp3

Wynik głosowania 12*

*UWAGA:
Zgłoszenie
Radnego Karola Markowskiego
do protokołu sesji RM - dot. korekty wyniku głosowania
.

XVIII/659/2021  
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 665

plik mp3 Wynik głosowania 13 XVIII/660/2021  
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 666

plik mp3 Wynik głosowania 14 XVIII/661/2021  
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 664

plik mp3 Wynik głosowania 15 XVIII/662/2021  
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego – lokalu nr 1 położonego w Bielsku-Bielsku przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu działek ozn. jako 583/20, 583/21 oraz 583/22, obręb Górne Przedmieście - w drodze przetargu.
DRUK NR 667

plik mp3 Wynik głosowania 16 XVIII/663/2021  
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy.
DRUK NR 669

plik mp3 Wynik głosowania 17 XVIII/664/2021  
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 590/1000 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12, obręb Bielsko Miasto.
DRUK NR 670

plik mp3 Wynik głosowania 18 XVIII/665/2021  
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 84, obręb Lipnik.
DRUK NR 671

plik mp3 Wynik głosowania 19 XVIII/666/2021  
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, obręb Bielsko Miasto.
DRUK NR 672

plik mp3 Wynik głosowania 20*
*UWAGA:
Zgłoszenie
Radnego Piotra Kochowskiego, Radnego Szczepana Wojtasika, Radnego Romana Matyi, Radnego Maksymiliana Prygi do protokołu sesji RM (dot. korekty wyniku głosowania).
XVIII/667/2021  
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1857/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 674

plik mp3 Wynik głosowania 21 XVIII/668/2021  
20.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości, ozn. jako działka 803 obręb Biała Miasto, na zabudowane nieruchomości, ozn. jako działka 29/4 oraz działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście 55.
DRUK NR 675

plik mp3 Wynik głosowania 22*
*UWAGA:
Zgłoszenie
Przewodniczącego RM Janusza Okrzesika do protokołu sesji RM (dot. korekty wyniku głosowania).
XVIII/669/2021  
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 18/7 i niezabudowanej dz. 18/2 obręb 54 Dolne Przedmieście, na nieruchomość ozn. jako dz. 496/63, 496/108, 496/110 obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 676

plik mp3 Wynik głosowania 23 XVIII/670/2021  
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 679 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 24 XVIII/671/2021  
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3/51 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cichej.
DRUK NR 680

plik mp3 Wynik  głosowania 25 XVIII/672/2021  
24.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej odebrania tytułu „Honorowy Obywatel Bielska-Białej” panu Lechowi Wałęsie za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 684

plik mp3

Wynik głosowania 26

Wynik głosowania 27

Wynik głosowania 28

XVIII/673/2021  
24a.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana Grzegorza Gorzocha* dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców.
DRUK NR 686

Punkt 24a - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autor petycji wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 29 XVIII/674/2021  
24b.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Doroty Stadnickiej* dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców.
DRUK NR 687

Punkt 24b - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 30 XVIII/675/2021  
24c.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Haliny Zimońskiej* dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców.
DRUK NR 688

Punkt 24c - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 31 XVIII/676/2021  
24d.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Bogusławy Mazur* dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności.
DRUK NR 689

Punkt 24d - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

*Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji).

plik mp3 Wynik głosowania 32 XVIII/677/2021  
24e.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana P. L. wraz z załącznikami dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności.
DRUK NR 690

Punkt 24e - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 33 XVIII/678/2021  
25.

Sprawy różne.

plik mp3 -    
26.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 -