XXVI sesja - 15 grudnia 2020

Protokół XXVI sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
15.12.2020  XXVI/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXVI sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/26Pea7T8OIBYej5

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
 
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

-  
2.

Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-  
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -  
4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu domagającego się wycofania przez Polski Rząd zapowiedzi weta unijnego budżetu. 
DRUK NR 660

Projekt uchwały w Druku Nr 660 - został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -  
4.

Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia stanowiska i apelu w sprawie przydzielania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
DRUK NR 663

Projekt uchwały w Druku Nr 663 - został wprowadzony do porządku obrad  w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3

Wynik głosowania 7

Wynik głosowania 8

XXVI/634/2020  
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 656 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXVI/635/2020  
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 657 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXVI/636/2020  
7.

Podjęcie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK  NR 643 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXVI/637/2020  
8.

Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 642 Z AUTOPOPRAWKĄ

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXVI/638/2020  
9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 658

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXVI/639/2020  
10

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
DRUK NR 620 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXVI/640/2020  
11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
DRUK NR 649

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXVI/641/2020  
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia komunalnego zawartego z Miastem Czechowice-Dziedzice dotyczącego realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
DRUK NR 662

Projekt uchwały w Druku Nr 662 - został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXVI/642/2020  
12.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
DRUK NR 655

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXVI/643/2020  
13.

Podjęcie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kadencję 2020-2024.
DRUK NR 647 - III WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXVI/644/2020  
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.
DRUK NR 648

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXVI/645/2020  
15.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.
DRUK NR 650

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXVI/646/2020  
16.

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XVIII/408/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r., w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.
DRUK NR 659

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXVI/647/2020  
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.963.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
DRUK NR 653

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXVI/648/2020  
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące.
DRUK NR 646 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXVI/649/2020  
19.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w Gminie Bielsko-Biała.
DRUK NR 651

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXVI/650/2020  
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 259/173 obręb Aleksandrowice, położonej przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 652 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXVI/651/2020  
21.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 14 września 2020 r. Pana D.G. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
DRUK NR 654

plik mp3 Wynik głosowania 26 XXVI/652/2020  
22.

Sprawy różne.

plik mp3 - -  
23.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -