XXV sesja -17 listopada 2020

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
17.11.2020  XXV/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXV sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/uNVMJad13CoVkzP

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

-
2.

Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Pobierz

plik mp3 - -
4.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2019/2020.
SPR. NR 40

plik mp3 Wynik głosowania 4

Rada Miejska przyjęła informację

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 635 + II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXV/613/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 636 i KOREKTA

plik mp3 Wynik głosowania 6 XXV/614/2020
6a.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 644

Punkt 6a został wprowadzony do porządku obrad
- w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 7 XXV/615/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
DRUK NR 620

Punkt 7 został zdjęty z porządku obrad
- w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.
DRUK NR 624

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXV/616/2020
9.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/408/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.
DRUK NR 626

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXV/617/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok.
DRUK NR 625

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXV/618/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
DRUK NR 627

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXV/619/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Andrzeja Kucybały.
DRUK NR 637

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXV/620/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Kazimierza Polaka.
DRUK NR 638

plik mp3 Wynik głosowania 13 XXV/621/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pana Tomasza Szymczyka.
DRUK NR 639

plik mp3 Wynik głosowania 14 XXV/622/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Pani Szarloty Bindy.
DRUK NR 640

plik mp3 Wynik głosowania 15 XXV/623/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 641 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3 Wynik głosowania 16 XXV/624/2020
17.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 632

plik mp3 Wynik głosowania 17 XXV/625/2020
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
DRUK NR 633

plik mp3 Wynik głosowania 18 XXV/626/2020
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica.
DRUK NR 634

plik mp3 Wynik głosowania 19 XXV/627/2020
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziałów w wysokości 18/72 części w nieruchomości oznaczonej jako działka 4315/4 obręb Lipnik.
DRUK NR 622

plik mp3 Wynik głosowania 20 XXV/628/2020
21.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała położonych przy ul. Ceramicznej.
DRUK NR 628

plik mp3 Wynik głosowania 21 XXV/629/2020
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki: 273/24, 273/27, 300/27 oraz 273/25, 298/4 i 299/2, położonych w Bielsku-Białej przy ulicy Tadeusza Regera, obręb Wapienica.
DRUK NR 629

plik mp3 Wynik głosowania 22 XXV/630/2020
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 205/26 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.
DRUK NR 630

plik mp3 Wynik głosowania 23 XXV/631/2020
24.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 4 czerwca 2020 r. Pani Danuty Stawarskiej – Dyrektor Przedszkola Nr 50 w Bielsku-Białej na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 631

plik mp3 Wynik głosowania 24 XXV/632/2020
24a.

Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi z 25 września 2020 r. Pana D.J.
DRUK NR 645

Punkt 24a został wprowadzony do porządku obrad
- w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 25 XXV/633/2020
25.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
26.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -